Problematika reklamy na nezdravé potraviny

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách ve svém článku 9 odstavci 2 ukládá: „Členské státy a Komise vybízejí poskytovatele mediálních služeb k tomu, aby vytvořili kodexy chování, pokud jde o nevhodná audiovizuální obchodní sdělení provázející pořady pro děti nebo do nich začleněná týkající se potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým nebo fy­ziologickým účinkem, zejména látky, jako jsou tuky, transmastné kyseliny, sůl/sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem v celkové stravě se nedoporučuje.“
Jelikož ani rok poté, kdy vstoupila v účinnost novela zákona č. 231/2001 Sb., kterou byla Směrnice o audiovizuálních mediálních službách implementována do českého právního řádu, Rada nezaznamenala, že by čeští provozovatelé, inspi­rováni uvedeným ustanovením Směrnice přistoupili k jakýmkoli aktivitám v dané oblasti, oslovila Rada v červnu 2011 Asociaci televizních organizací jako samoregulátora pro sektor televizního vysílání s výzvou, aby si zástupci nejvýznam­nějších televizních médií uvědomili svoji spoluzodpovědnost v této oblasti a v rámci samoregulace přistoupili k přijetí pravidel, podle nichž do vysílání nebudou přijímat reklamy, které oslovují dětské spotřebitele s nabídkou potravin a ná­pojů obsahujících vysoké procento tuků, solí a cukrů, nebo pravidel, která by alespoň přispěla k omezení vysílání tohoto typu obchodních sdělení.
Rada zdůraznila, že vnímá jako velice citlivou skutečnost, že v České republice jsou vysílány reklamy zacílené na dětského diváka propagující tučné a nezdravé potraviny, obsahující cukr a soli, včetně produktů tzv. rychlého občerstvení. Dětská nadváha a obezita spolu s nezdravým životním stylem představuje celoevropské téma, jemuž je v poslední době věnována značná pozornost. Je zjevné, že reklama propagující produkty s vysokým obsahem tuků, soli a cukrů přispívá ke spotřebě těchto produktů dětmi, které jsou ohroženy nejen nadváhou, ale i dalšími negativními dopady, jež nezdravé stravování přináší.
Na výzvu Rady nicméně Asociace televizních organizací reagovala sdělením, že samoregulaci se vztahem k ochraně dět­ského spotřebitele z hlediska bezpečnosti potravin provádí v ČR jiný samoregulátor, a sice Rada pro reklamu (RPR). ATO zdůraznila, že Rada pro reklamu rozšířila svůj etický kodex o kapitolu II a kapitolu III článek 3, v nichž aplikuje principy a zásady etického kodexu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC) nazvaného „Děti, mládež a marketing“. Vzhledem k této skutečnosti považuje ATO stávající samoregulaci v rámci Rady pro reklamu za dostateč­nou.
Jelikož Rada nesdílí tento názor, rozhodla se intenzivně věnovat problematice reklamy na nezdravé potraviny zacílené na děti i nadále. Tato oblast byla proto zahrnuta mezi priority Rady pro rok 2012.
Rada se domnívá, že reklamy propagující tučné, sladké a slané produkty jsou pro děti nebezpečné. Děti nedokážou kriticky vyhodnotit, co je reálným obsahem a cílem takových obchodních sdělení, a s dětskou důvěřivostí akceptují tvrzení v reklamě prezentovaná. Rada si je vědoma, že bohužel ani řada rodičů není schopna či ochotna vnímat reklamy s odstupem a eliminovat jejich dopad na své děti.
Rada proto zadala zpracování rozsáhlého reprezentativního sociologického výzkumu, jehož cílem bylo zjistit podíl reklamy na uvedené komodity na reklamních investicích v televizním vysílání, spotřebitelský efekt těchto kampaní na děti a jejich rodiče a schopnost potenciálních spotřebitelů kriticky tato obchodní sdělení vyhodnocovat. Závěry tohoto výzkumu jsou k dispozici zde:

(Dokument, PDF) Výzkum_reklama_nezdrave potraviny.pdf

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media