25. 6. 2019

RRTV zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů svých služeb.

Všechna zjištění jsou pak zahrnuta ve výroční zprávě Rady, která je předkládána Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Pro další zájemce jsou tyto informace dostupné ve výroční zprávě zveřejněné na webu Rady www.rrtv.cz.

V dané souvislosti je ovšem třeba poukázat na fakt, že zatímco zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá provozovatelům vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb povinnost informovat Radu o opatřeních na podporu mediální gramotnosti, tentýž zákon jim už neukládá povinnost taková opatření přijímat. Pokud se tedy provozovatel vysílání omezí na sdělení, že v daném kalendářním roce žádné opatření na podporu mediální gramotnosti nepřijal, Rada může tuto informaci pouze vzít na vědomí.

Za rok 2018 Rada oslovila celkem 335 provozovatelů a poskytovatelů, přičemž někteří z nich provozují různé služby nebo vysílají více programů. Na výzvu Rady reagovalo necelých 68 % oslovených. (Ostatní byli následně upozorněni na porušení své povinnosti a byli vyzváni, aby vyžádané informace poskytli dodatečně.) Více než polovina odpovědí obsahovala informaci, že dotyčný žádná opatření na podporu mediální gramotnosti nepřijal. Mnoho dalších odpovědí bylo možné interpretovat obdobně, pouze neměly tak explicitní formu.

Jako relativně aktivní v dané oblasti lze hodnotit provozovatele rozhlasového vysílání. Řada z nich deklarovala, že v uvedeném období zařazovala do vysílání mediální témata. Celá čtvrtina provozovatelů pak informovala o příležitostném zpřístupňování zázemí služby veřejnosti (dny otevřených dveří, exkurze, promo akce apod.), čtyři provozovatelé o pořádání přednášek, besed či workshopů (ve dvou případech v rámci projektu digitální rozhlas do škol.

Je pozoruhodné, že pouze 9 provozovatelů televizního vysílání uvedlo, že zařazovali do vysílání témata spojená s médii, přičemž vesměs se jednalo o informace ve zpravodajských, publicistických či jiných pořadech, týkajících se nějakého aspektu mediální problematiky. Pořady, které by plnily vzdělávací roli, tj. měly podobu systematické činnosti s definovaným společenským cílem, se vyskytovaly pouze v minimální míře (a to ještě v podobě tzv. minipořadů, např. Jak na internet dodávaného sdružením CZ.NIC). V řádu jednotek procent pak odpovědi informovaly o příležitostném zpřístupňování zázemí služby veřejnosti (dny otevřených dveří, exkurze, promo akce apod.), přednáškách, školeních, besedách či workshopech, případně pořádání dětských kroužků s mediální tématikou nebo alespoň hostování ve výuce. Pouze minimum odpovědí pak zmínilo nějaký způsob zapojení veřejnosti do obsahové stránky pořadů. Pomineme-li interaktivní kontakt s diváky v živě vysílaných pořadech (1 odpověď), jednalo se o 6 případů, z nichž 3 spočívaly ve spolupráci s dětskými či školními štáby a další 3 ve výzvách k zasílání námětů na reportáže.

Z odpovědí provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání se obsažností, jako každoročně, vymykaly zejména ty od České televize a Českého rozhlasu.

Česká televize svou odpověď již tradičně uvodila konstatováním, že i v roce 2018 podporovala „aktivně mediální gramotnost obyvatel České republiky, aniž by k tomu byla jakkoliv výslovně zavázána na základě zákonné povinnosti“. Velkou část poskytnuté odpovědi jako každý rok tvoří výčet odvysílaných zpravodajských příspěvků a jednotlivých pořadů s mediálně vzdělávacím potenciálem, jejichž tematická škála je poměrně široká. Z výčtu je zřejmé, že se Česká televize věnuje tématům souvisejícím s mediální problematikou nadále průběžně po celý rok, zejména prostřednictvím konkrétních příspěvků v rámci publicistických pořadů (Černé ovce, Reportéři ČT, 168 hodin) i zpravodajství, které v roce 2018 upozorňovalo na zřejmé dezinformace, přičemž divákům nabídlo i praktický návod, jak nepravdivé zprávy na internetu rozeznávat (obdobná témata se pak stejně jako v loňském roce objevila i v pořadech Otázky Václava MoravceFokus Václava Moravce). V pořadu 90' ČT24 s podtitulem Mediální gramotnost a výchova v Česku se pak podrobně diskutovalo téma mediální gramotnosti a výsledky výzkumu mediální gramotnosti za účasti ministra školství. Jediným cyklickým titulem s primárně mediální tématikou se nicméně v roce 2018 stal (po skončení týdeníku @online) pořad Newsroom (zaměřený na mediální scénu, trendy a pohyby ve sdělovacích prostředcích). Za přímé obsahové opatření na podporu mediální (spíše však informační) gramotnosti pak Česká televize považuje vysílání osvětového miniseriálu Jak na internet. Celkem Česká televize v roce 2018 odvysílala na všech programech 326 hodin pořadů, které se věnovaly tématu mediální gramotnosti a mediálního vzdělávání. Více než 50 % pořadů bylo odvysíláno na programu ČT24, 27 % pořadů na programu ČT :D a 17,5 % pořadů na programu ČT1.

Zvláštní zmínku Česká televize v odpovědi věnovala zvyšování mediální gramotnosti dětí prostřednictvím pořadu Zprávičky, které dětem stále více otevírají prostor k aktivní participaci na pořadu (zapojují se do interaktivních rubrik, kviz je učí hravou formou rozlišovat fakta od fake news, v tématu dne se vyjadřují k aktuálním událostem a prostřednictvím aplikace iReportér zkouší natáčet vlastní videa). Pořad Zprávičky též v roce 2018 připravil nový impuls pro mediální aktivity škol. Zviditelnila se síť tzv. školních televizí, tzn. mediálních kroužků, které na základních a středních školách po celé republice natáčejí reportáže. Pro ně se dřívější divácká rubrika „Zprávičky od vás" změnila na exkluzivní prostor pod titulem „Školní televize". Ve vysílání uvádí jingle s tímto titulem reportáže školních týmů, v aplikaci iReportér se zavedl stejný hashtag pro oddělené zasílání školních reportáží do České televize, a na webu programu ČT :D vznikla specializovaná stránka www.decko.cz/skolni-televize. Ta shromažďuje originální verze školních příspěvků, archiv odvysílaných reportáží s možností filtru podle škol či medailonky školních týmů. Jako další dětské pořady, které se dotýkají témat rozvíjejících mediální gramotnost, odpověď jmenuje magazíny DVA3, Wifina, Agent v kapse a další.

Česká televize se v roce 2018 snažila přispět k rozvoji mediální gramotnosti i jinými prostředky než obsahem svého vysílání. Vedle výše uvedené možnosti aktivní účasti dětí na tvorbě obsahu pořadu Zprávičky se jednalo o podporu participativní žurnalistiky prostřednictvím projektu iReportér (aplikace umožňující veřejnosti pořizovat a nahrávat reportážní videa, která jsou následně zařazována do vysílání).

V roce 2018 realizovala Česká televize i řadu projektů na podporu mediální gramotnosti u různých cílových skupin, pedagogů, žáků a studentů základních i středních škol, neziskových organizací či odborné veřejnosti. Co se týče žáků a studentů, zorganizovala devět workshopů pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol z různých regionů, na kterých byly vysvětlovány základy fungování médií veřejné služby v českém prostředí a principy práce s mediálním obsahem i jeho kritické reflexe. Ve spolupráci s osmi vysokými školami se Česká televize podílela i na uspořádání debat „Fake News: pravda, lži a polopravdy ve veřejném prostoru" zaměřených na problematiku fake news. V listopadu 2018 se pak Česká televize stala spolupořadatelem 5. celostátního setkání školních televizních štábů „Jak se dělá televize s ČT" v Příbrami, kterého se zúčastnilo přes sto pedagogů, žáků a studentů. Stěžejním však bylo spuštění vzdělávacího projektu „Televize ve vaší škole". V jeho rámci vedou odborníci z České televize v konkrétní škole workshop s žáky a studenty, ve kterém je provázejí jednotlivými kroky při vzniku zpravodajské reportáže za využití běžných mobilních technologií. Cílem je prohloubit mediální výchovu a praktické dovednosti přímo na školách, kam vyjíždí tým pořadu Zprávičky. Workshop je zároveň pro pedagogy ukázkovou hodinou praktické mediální výuky. Druhou částí vzdělávacího programu Televize ve vaší škole je seminář určený učitelům. Lektoři v něm seznamují účastníky s možnostmi praktické mediální výchovy a tím, jak ve škole vybudovat zázemí pro mediální kroužky či pro práci školních televizních štábů. Česká televize se rovněž podílela na vedení seminářů pro pedagogy středních škol a druhého stupně základních škol, když získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro tři vzdělávací programy (Mediální výchova I: Jak rozumět televizi, Mediální výchova II: Jak vznikají zprávy a Mediální výchova III: Jak využít televizi v hodině) zařazené do systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Lektory seminářů byli převážně odborníci z řad zaměstnanců České televize.

Česká televize dále zorganizovala obsáhlou informačně-vzdělávací kampaň, v rámci které nejen připravila diváky na jednotlivé fáze přechodu na DVB-T2, ale vysvětlila také důvody a důsledky s přechodem spojené. V období od 21. března do 21. prosince 2018 odvysílala v celkem šesti fázích na všech svých programech dohromady více než 1 860 informačních spotů.

Česká televize konečně v roce 2018 zadala k realizaci výzkum na téma mediální gramotnosti české populace. Cílem výzkumu bylo zjištění stupně mediální gramotnosti v populaci a v jednotlivých sociodemografických skupinách. Dle České televize tak vznikl svým rozsahem jedinečný a zároveň nejkomplexnější výzkum, který mapuje úroveň mediální gramotnosti obyvatel České republiky, upozorňuje na ohrožené skupiny obyvatel a faktory, jež mediální gramotnost ovlivňují.

Český rozhlas uvedl, že v souladu s posláním média veřejné služby se problematice mediálního vzdělávání v roce 2018 věnovaly všechny jeho stanice, a to jak ve svých stálých pořadech, tak v proudovém vysílání prostřednictvím publicistiky nebo specifických magazínů.  Co se týče pořadů zaměřených přímo na mediální scénu, jedná se o pořady Jak to vidí (na stanici ČRo Dvojka), jehož pravidelnými hosty byli prof. Jan Jirák a mediální analytik Josef Šlerka či rubriku Děrné štítky na ČRo Radio Wave, která se zaměřovala na vývoj a rizika světových sociálních sítí a ekonomicko-politické rozměry technologického průmyslu a inovací. V bloku proudového vysílání On Air pak Radio Wave pokračovalo ve vysílání rozhovorů se zajímavými osobnostmi české a světové žurnalistiky. Problematice informačního přesycení a internetové gramotnosti se pak Radio Wave věnovalo v rámci osvětového projektu Digitální detox. Na ČRo Rádio Junior problematiku mediální gramotnosti reflektovala pravidelná pondělní rubrika Linka důvěry v rámci Klubu Rádia Junior, která se týkala například témat kyberšikany nebo škodlivého a urážlivého obsahu. Rozvoj mediální gramotnosti podporoval i formát Minutové zprávy.

Mediální gramotnosti se věnoval také zpravodajský web iROZHLAS, pro české prostředí adaptoval zpravodajskou hru Staňte se šéfredaktorem dezinformačního webu, jejímž tématem je fenomén fake news. Redaktoři serveru iROZHLAS rovněž pátrali po stopách dezinformací, které se šířily během prezidentských voleb mezi seniory prostřednictvím e-mailu (text se dočkal i překladu do angličtiny) a k tématu falešných zpráv nabídli i původní obsáhlé rozhovory s experty. Tematický web Digitální rádio se pak věnoval digitálním médiím včetně televize.

ČRo Plus se věnoval přímé mediální výchově v rámci série veřejných debat. Výrazné osobnosti ČRo Plus a Radiožurnálu se zapojili do projektu Jeden svět na školách. ČRo Sever pak byl i v roce 2018 opět generálním partnerem projektu Mediatábor, který prostřednictvím her a zábavných workshopů seznamoval děti (nově od 6 let věku) s rozhlasovým vysíláním i efektivním bojem proti mediální manipulaci, fake news apod. Exkurze v prostorách stanic Rádio Junior (pro základní ale i mateřské školy), Rádio Wave (pro SŠ a VŠ) i v budově ČRo v Praze (pro ZŠ a SŠ) též nabídly příležitost pro rozvoj mediální gramotnosti. V květnu se pak konal při příležitosti oslav 95 let ČRo dosud největší Den otevřených dveří v pražském sídle. S rozhlasovou prací a rozhlasovými tvůrci se mohli rovněž seznámit návštěvníci mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio v Olomouci. ČRo Radiožurnál práci svého týmu názorně předváděl veřejnosti díky speciálnímu mobilnímu studiu R-stream, které navštívilo desítky destinací po celé ČR.

Vyjádření Radě zaslali též samoregulační orgány Asociace televizních organizací (ATO) a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Aktivity ATO v rámci mediální gramotnosti směřují převážně do řad odborné veřejnosti s přesahem k veřejnosti laické (uspořádání konference Digimedia, výstava na téma Jak se měří televizní sledovanost zorganizovaná u příležitosti konference EMRO, konzultantská činnost apod.). Odpověď zaslaná SPIR pak konstatovala, že zvyšování povědomí o internetu, vzdělávání a poskytování informací má primárně ve svých stanovách. V rámci samoregulace obsahu na internetu poskytuje informace médiím i čtenářům o správném způsobu přebírání a publikace obsahu (textu, fotek a videí) na internetu. Dále SPIR v roce 2018 publikoval Doporučená pravidla spolupráce zadavatele a influencera, dokument, kterým reaguje na potřebu standardizace chování trhu a vyjasnění norem v oblasti mladého a rychle se rozvíjejícího influencer marketingu.

 

- ZPĚT -
predchozí
15. 11. 2019

Reflexe fake news v literatuře

V dnešní době patrně již nebude nikdo, kdo by se nesetkal s termínem fake news. Spíše budou převládat ti, kteří mohou mít pocit, že nás témata kolem falešných zpráv, mediálních manipulací, činnosti trollů či hoaxů ve veřejném prostoru až zahlcují.
8. 11. 2019

51. Dětský filmový festival Oty Hofmana

www.festivalostrov.cz Jako tradičně každý rok, konal se i letos v Ostrově Festival Oty Hofmana, a to již 51. ročník. Tento dětský filmový a televizní festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou…
6. 11. 2019

Nabarvené ptáče nepřístupné do 18 let

Jeden z nejkontroverznějších filmů současnosti, oceňované i zatracované Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, natočené podle stejnojmenné knižní předlohy Jerzyho Kosińského, získalo pro uvedení v českých kinech věkovou přístupnost 18+.
31. 10. 2019

Bambule TV nabízí audiovizuální obsah pro děti

Od září letošního roku je pro dětského diváka na internetové adrese www.bambuleTV.cz a také www.bambule.tv dostupná nová platforma nabízející pořady pro děti.
25. 10. 2019

Ochrana dětí a mladistvých před negativními dopady reklamy na alkohol

Na základě četných stížností ze strany veřejnosti je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání informována, že řada rodičů vnímá jako velmi nežádoucí, aby děti byly vystavovány reklamě na alkohol a zvyšovalo se tak riziko, že se stanou předčasně konzumenty alkoholu. Zákonodárci jsou si pochopitelně…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media