17. 7. 2020

Mediální osvěta a mediální gramotnost v Kataru

Mediální výchova je globálním úkolem, který má konkrétní cíl v podobě získání souboru dovedností a vědomostí nutných pro orientaci a pochopení mediálních produktů. Přes globálnost tohoto cíle však můžeme odhalit rozdíly v přístupu k mediální gramotnosti. Představme si v krátkosti postoj k mediální gramotnosti v Kataru, který je z hlediska kulturních a náboženských konceptů odlišný od evropského prostoru.

Na první pohled se může jevit, že problematika mediální gramotnosti v oblasti zemí arabského poloostrova je něčím neznámým a nepodstatným. Katar je absolutistickou zemí a mohlo by se zdát, že otázky mediálního vzdělávání pro něj nebudou prioritou. Opak je však pravdou. Vláda Kataru si je plně vědoma úskalí spojených s konzumací médií, a proto nastolila progresivní přístup k mediální gramotnosti.

Katar I

Ministerstvo dopravy a komunikací (MOTC) vypracovalo pravidla pro online bezpečí s primárním zaměřením na děti, přičemž koncept vznikl na základě poznatků v oblasti pedagogiky a  je provázán s výraznou rolí rodiny, která má rovněž doplňovat výchovu dětí s ohledem na jejich online bezpečnost.

Program s názvem Cyber ​​Safety pomáhá chránit děti online a poskytuje vzdělávací hry a tipy, spolu s aktuálními informacemi, které pomáhají rodičům a učitelům chránit děti před kyberšikanou a jinými riziky. MOTC dále financuje horkou linku pro rodiny a pedagogy, kteří hlásí online hrozby a dostávají pokyny, jak řešit konkrétní situace.

Ministerstvo dopravy a komunikací již řadu let soustavně zvyšuje povědomí mládeže a rodičů v Kataru o online bezpečnosti prostřednictvím řady reklamních kampaní. Jejich cílem je zvýšit povědomí o problému kyberšikany a podpořit lepší komunikaci mezi rodiči a dětmi a také učiteli a dětmi v boji proti kyberšikaně. MOTC vybízí mládež, aby využívala všeho, co je k dispozici na internetu, aby se bavila, ale zároveň vždy pamatovala, že by měla ke své online komunikaci přistupovat odpovědně. Za tímto účelem vznikl portál https://www.safespace.qa/en, který se zaměřuje na ochranu dětí a mladistvých před možnými negativními dopady užívaní médii. Web byl spuštěn v roce 2010 a je online platformou pro kybernetickou bezpečnost založenou na třech základních zásadách:

 • prevence,
 • ochrana a
 • prohloubení znalostí.

Web vedle věcných informací, her a vzdělávacích videí nabízí dva vzdělávací programy s názvem Digitální gramotnost a HASEEN. Každý program zahrnuje rozsáhlé kurzy - v angličtině a arabštině - doprovázené širokou škálou online zdrojů, které poskytují vysoce kvalitní školení pro instituce, školy a domácnosti.

Web je rozdělen do několika sekcí týkajících se určitých okruhů problémů:

 • Soukromí
 • Digitální práva
 • Ochrana informací
 • Nová média
 • Digitální identita
 • Zdravé užívání internetu
 • Kyberšikana
 • Plagiátorství

V souvislosti se současnou pandemií coronaviru je pak přidána sekce týkající se možného šíření dezinformací.

Velký prostor je věnován kyberšikaně. Jsou zde podrobně rozvedeny možné případy a stopy kyberšikany. Včetně odkazů na pomoc postiženým dětem.

Katar II

Externí zdroje odkazují na zahraniční platformy boje proti kyberšikaně, ať již např. UNICEF, tak například národních organizací Kanady. Je tedy zřejmé, že k problematice se přistupuje v Kataru na základě celosvětových zkušeností a není zde patrna kulturní, či například náboženská vyhraněnost.

Web upozorňuje i na rizika „digitální stopy“ a s ní spojených následků např. pokud rodiče sdílejí fotografie svých dětí.

Katar III

Jedna ze složek webu, zaměřených na děti i dospělé, se věnuje tématu tzv. netikety, což je souhrn všeobecných pravidel slušného chování uživatelů na internetu. Slovo Netiquette je spojením dvou anglických slov net (česky síť, používaná také jako zkratka pro internet) a slova etiquette (česky etiketa).

Konkrétně web safespace doporučuje tato pravidla netikety:

Buďte zdvořilí: Ať už posíláte e-mail nebo chatujete s přítelem online, je důležité být zdvořilí a respektovat ostatní online.

Použijte emotikony: Při online komunikaci je obtížné posoudit emoce příjemce. Webová kamera vám může pomoci vědět, jak reagují, ale to není vždy možné. Proto byste mohli použít dostupné emotikony, které vám pomohou při předávání správných emocí odesílateli nebo příjemci.

Buďte struční: Při odesílání e-mailů nebo zpráv buďte struční, konkrétní a jasní.

Vyvarujte se psaní velkými písmeny: Psaní velkými písmeny je považováno za „křik“, proto se během účasti na online fórech psaní velkými písmeny považuje za hrubé.

Respektujte osobní soukromí: Nikdy nikomu nesdělujte soukromé informace online, vždy je zvykem diskutovat o soukromých záležitostech osobně, nikoli na webu.

Respektujte autorská práva: Respektujte zákony o autorských právech.

Kontrola gramatiky: Před odesláním e-mailu vždy proveďte kontrolu pravopisu a před odesláním jej dvakrát přečtěte.

Mezinárodní kooperace

O skutečnosti, že Katar aktivně spolupracuje v oblasti zvyšování mediální gramotnosti i na mezinárodní úrovni, svědčí konference pořádaná Katarskou národní komisí UNESCO a ministerstvem školství v roce 2019.

Tato konference poskytla diskusní platformu pro zástupce vlády, pedagogy, studenty a akademické pracovníky, aby projednali akční plán pro podporu mediální a informační gramotnosti v zemi. Prostřednictvím debat, panelů a prezentací bylo zdůrazněno několik základních výzev, včetně obecného nedostatku povědomí o důležitosti mediální a informační gramotnosti (MIL), absence koordinace mezi zúčastněnými stranami a tvůrci rozhodnutí a obtížnosti zajistit aktuální vzdělávací zdroje, které by reflektovaly rychlý technologický pokrok.

V závěru konference účastníci formulovali řadu doporučení, včetně integrace MIL do systému formálního vzdělávání, zvýšení informovanosti o MIL prostřednictvím informačních kampaní, rozvoje výzkumu MIL v Kataru a regionu a posílení koordinace mezi zúčastněnými stranami. 

Jak je patrno, Katar se věnuje velmi intenzivně problematice mediální gramotnosti. V zemi existují nástroje a pomůcky jak pro děti, tak pro jejich pedagogy a rodiče. Koncept mediální výchovy nevzniká izolovaně, ale čerpá a odkazuje na široké mezinárodní zkušenosti.

Katar IV

Zakončeme citátem z webu safespace, který má všeobecnou platnost [1]:

„Jako rodiče bychom měli zajistit blaho našich dětí. Zahrnuje to jejich fyzickou a duševní bezpečnost. Nemůžeme chránit naše děti před vším, proto je důležité vybavit je správným přístupem a dovednostmi. Nebuďme idealisté, protože děti nemohou být dokonalé, měli bychom s jejich chybami zacházet správným způsobem. Vždyť rodičovství je o odpovědnosti v mnoha směrech.

Děti vyžadují hodně pozornosti a jistotu. Jako rodiče bychom se měli ujistit, že jim budeme věnovat dostatečnou pozornost, jinak se stanou snadnou obětí. Měli bychom poslouchat naše děti, nejen je vyslechnout. Musíme se zapojit do jejich dialogu a pozorně naslouchat, teprve potom se budou cítit v bezpečí a podělí se o své problémy. Kromě toho je musíme opakovaně ujišťovat, že za námi mohou vždy, když potřebují pomoc. Když přicházejí s žádostí o pomoc, neměli bychom se na ně ani na situaci zlobit. Pokud budeme reagovat hněvem a tresty, ztratí důvěru.“


[1] https://www.safespace.qa/en/topic/raising-confident-kid-teaching-consent

 

 

- ZPĚT -
predchozí
24. 7. 2020

Národní ústav duševního zdraví k dokumentu V síti

Před několika měsíci vzbudil obrovský mediální zájem celovečerní dokumentární film V síti, který otevřel téma zneužívání dětí na internetu. Tvůrci film představují slovy: „Jen ze statistik vyplývá, že bezmála třetina českých dětí na vlastní oči zažila, že před nimi někdo masturboval prostřednictvím…
17. 7. 2020

Mediální osvěta a mediální gramotnost v Kataru

Mediální výchova je globálním úkolem, který má konkrétní cíl v podobě získání souboru dovedností a vědomostí nutných pro orientaci a pochopení mediálních produktů. Přes globálnost tohoto cíle však můžeme odhalit rozdíly v přístupu k mediální gramotnosti. Představme si v krátkosti postoj k mediální…
10. 7. 2020

RRTV opět zjišťovala, jak provozovatelé vysílání přispívají k mediální gramotnosti

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání každý rok obesílá všechny provozovatele televizního a rozhlasového vysílání a také poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s dotazem, jakými opatřeními v předcházejícím kalendářním roce podpořili mediální gramotnost diváků a uživatelů…
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media