Priority Rady v oblasti ochrany dětí

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se při své činnosti řídí zákonem č. 231/2001 Sb., zákonem č. 132/2010 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb., zákonem č. 242/2022 a dalšími právními předpisy. Rada v rámci své pravomoci uděluje licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, regis­truje převzaté vysílání, eviduje audiovizuální mediální služby na vyžádání a služby platforem pro sdílení videonahrávek, monitoruje obsah vysílání a dalších audiovizuálních mediálních služeb a uděluje sankce podle zákona.

Všem těmto činnostem se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání věnuje bez výjimky, v jejich rámci si nicméně stanovuje priority, na které se ve své činnosti zaměřuje.

Ochrana dětí před negativními vlivy vysílání je vždy mezi prioritami Rady zařazena, nicméně každý rok se tato priorita definuje nově, tak aby pojala další mediální obsahy.

V některých letech se Rada primárně soustředila na analytickou kontrolu pořadů s kriminální tematikou, a to nejen dramatických děl, ale rovněž pořadů zpravodajských a publicistických, které informují o násilných činech. Zvláštní pozornost byla věnována vysílání kriminálních seriálů v odpoledních hodinách, kdy jsou již děti doma ze školy, ale je pravděpodobné, že sledují televizi bez rodičovského dohledu.

V rámci těchto priorit se Rada věnuje rovněž aktivnímu vyhledávání opakovaného odvysílání pořadů, které byly již v mi­nulosti předmětem uložené sankce. Provozovatelé mnohdy neváhají do některého ze svých programů znova zařadit pořad v chráněném časovém rozmezí mezi 6. a 22. hodinou, přestože již i soudní přezkum prokázal, že odvysíláním konkrétní­ho pořadu v dané době je porušován zákon.

Prioritou byl rovněž monitoring a vyhodnocování upoutávek na pořady, k jejichž samotnému odvysílání dochází až po 22. hodině. Je běžné, že provozovatelé v průběhu celého dne prostřednictvím upoutávek zvou diváky k nočním pořadům, které samy o sobě jsou způsobilé narušit psychický, fyzický či mravní vývoj nezletilých osob. Rada si je vědoma skutečnosti, že upoutávky na takové pořady lze zpracovat zcela bezproblémovým způsobem, aniž by byly pro dětského diváka nevhodné. Nicméně v řadě případů je možné vysledovat, že se v upoutávkách vyskytují sekvence, které negativní dopady na dětské diváky mít mohou.

Dalším okruhem mediálních obsahů, na který se v rámci priorit Rada pravidelně soustřeďuje, jsou reklamy a jiné formy obchodních sdělení. Rada se věnuje jak obchodním sdělením, která přispívají ke vzniku negativního konzumersimu u dětí, tak se zaměřuje i na reklamy, jež přispívají k epidemii dětské obezity a s ní souvisejících zdravotních komplikací. Reklamy propagující tučné, sladké a slané produkty, mimo jiné sladké nápoje, produkty řetězců rychlého občerstvení, sladkosti prezentované jako zdravé (pro vysoký obsah mléka či vitamínů) jsou pro děti potenciálně velmi nebezpečné.

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media