Doporučená literatura

Chcete-li se o vlivu médií dozvědět více, doporučujeme vaší pozornosti následující publikace a internetové odkazy:

Digitální minimalismusDigitální minimalismus: Zkroťte návykové technologie a získejte zpět svůj čas a koncentraci

Cal Newport

Brno : Jan Melvil Publishing, edice Žádná velká věda, 2019

ISBN: 978-80-7555-088-0

Digitální minimalisté jsou spokojení lidé, kteří nezažívají strach, že jim v online světě něco utíká. Nemají nutkavou potřebu neustále kontrolovat mobil, protože dobře vědí, které činnosti mají smysl a přinášejí jim skutečné uspokojení.

Autor varuje před závislostním chováním v digitálním světě, které se plíživě proměnilo v normu. Ukazuje, že nutkavé používání sociálních sítí a dalších digitálních výdobytků nám neposkytuje žádný hlubší užitek, ale naopak nás připravuje o čas, soustředěnost a naplňující mezilidské vztahy.

Více o knize (např. ukázky) na stránkách nakladatele: https://www.melvil.cz/kniha-digitalni-minimalismus/

Hry, sítě, pornoHry, sítě, porno: Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty

Michaela Slussareff

Brno : Jan Melvil Publishing, edice Žádná velká věda, 2022

ISBN: 978-80-7555-156-6

Autorka vysvětluje, jak pomocí dat a faktů připravit děti na rizika, s nimiž se budou setkávat v digitálním světě. A jak je naučit dovednostem, díky nimž se tato „džungle změní v krajinu sice stále divokou, ale předvídatelnou a bezpečnou“. Digitální technologie jsou dobří sluhové, ale strašní páni. Což platí dvojnásob v nezkušených rukou dětí – a to jak kvůli traumatizujícímu obsahu a pro mladý mozek nadměrné stimulaci, tak kvůli tomu, co všechno děti propásnou při sezení u obrazovek.

Více o knize (např. ukázky) na stránkách nakladatele: https://www.melvil.cz/kniha-hry-site-porno/

Všichni muži KremluVšichni muži Kremlu: Stručná historie dnešního Ruska

Michail Zygar

Příbram, Litomyšl : Pistorius & Olšanská, 2022 – 2. vydání

ISBN: 978-80-7579-148-1

Jak je vybudována dnešní ruská státní moc? Je Vladimir Putin opravdu neomezeným vládcem současného Ruska, anebo mu vládne spíše jakýsi „kolektivní Putin“ či „nové politbyro“? Jak dlouho bude trvat putinismus? Na tyto otázky se snaží odpovědět kniha z roku 2015, kterou napsal známý ruský novinář, bývalý válečný zpravodaj listu Kommersant a poté šéfredaktor nezávislé internetové televize Dožď Michail Zygar.

Ten zpovídá lidí z nejbližšího Putinova okolí a rešeršuje rozhovory, které s nimi vedl on sám, nebo jeho kolegové: jde o portréty mužů, jakými jsou Dmitrij Medveděv, Boris Berezovskij, kremelský ideolog Vladislav Surkov, Putinova pravá ruka Igor Sečin, někdejší šedý kardinál Kremlu Alexandr Vološin či ministr obrany Sergej Šojgu.

Recenze na iLiteratura.cz: https://www.iliteratura.cz/clanek/38949-zygar-michail-vsichni-muzi-kremlu

Nová media v politické komunikaciNová media v politické komunikaci

Alena Macková

Brno : Masarykova univerzita, 2017

ISBN: 978-80-210-8745-3

Kniha nabízí přehled dosavadního fungování nových médií v politické komunikaci ve světě. Přináší také pohled na to, jak byla nová média pro politické účely užívána českými politiky a českou populací mezi roky 2013 a 2015. Monografie vychází z disciplíny politická komunikace spojující přístupy z oborů politologie, mediálních studií i sociologie. Ústřední otázkou série čtyř výzkumů realizovaných v letech 2013–2015, na nichž kniha staví, přitom je, jak čeští politici a občané využívali nová média (potažmo online sociální sítě) v politické komunikaci: kdo je využíval, jak a k čemu?

Parikka - Od archeologie ke geologii médiíJussi Parikka: Od archeologie ke geologii médií

Martin Charvát

Praha : Akademie múzických umění, 2022

ISBN: 978-80-7331-576-4

Kniha se snaží tuzemskému čtenáři v základních konturách a na hlavních uzlových bodech představit myšlení čelního finského teoretika médií Jussiho Parikky. Ten je proponentem tzv. „archeologie médií“, která problematizuje tradiční chápání dějin médií, technologického vývoje a jeho vztahu ke společnosti či binární opozici mezi člověkem a strojem. Archeologie médií (a geologie médií rovněž) začíná být ve světovém kontextu konstituována jako samostatný univerzitní obor a vědecko-výzkumný přístup. Jde o samostatnou, stručnou, česky psanou monografii, která je doplněna překladem jedné z Parikkových studií a rozhovorem s ním.

Co je to archeologie médiíCo je to archeologie médií?

Jussi Parrika

Praha : Akademie múzických umění, 2022

ISBN: 978-80-7331-584-9

Finský teoretik médií představuje vznikající oblast archeologie médií. Je to způsob uvažování o kulturách nových médií prostřednictvím poznatků o médiích, jež byla nová v minulosti, a to často s důrazem na zapomenuté či bizarní aparáty, postupy a vynálezy. Archeologie médií však není jednou metodologií nebo teorií. Autor ji proto uvádí do kontextu dalších klíčových odvětví mediálních studií, jako jsou filmová či softwarová studia, genealogie imaginárních médií, německá teorie médií či teorie materiality médií.

Pozvánka na slavnostní představení (nejen dvou výše uvedených) publikací:

Knihy představí jejich autoři, editoři a překladatelé 3. listopadu v 18.30 v Galerii AMU.“

https://www.amu.cz/cs/kalendar-akci/1552/

Rozumět televiziRozumět televizi

Lucie Králová

Praha : Akademie múzických umění, 2022

ISBN: 978-80-7331-592-4

Autorka přináší kritickou reflexi vnitřního života České televize v oblasti dramaturgie dokumentárního filmu. Ukazuje, jak aktéři v televizi chápou dramaturgii a žánr, jaké představy mají o divácích i autorech a jak „rozumějí televizi“. ČT zároveň odhaluje jako instituci definovanou konkrétními lidmi a jejich představami o tvorbě obsahu a pomocí často anonymních zpovědí ukazuje mocenské hierarchie. Přes svůj kritický pohled však autorka obhajuje pozici České televize jako nezastupitelné instituce veřejné služby.

Producentství v hrané tvorběProducentství v hrané tvorbě

Jan Štern

Praha : Akademie múzických umění, 2022

ISBN: 978-80-7331-583-2

Co dělá producent? Jak hledat příběh pro film? Jak vybrat režiséra a jak sehnat peníze na svůj projekt? Pro zájemce o producentství ve filmu či televizi.

Skripta o producenství od televizního dramaturga a producenta J. Šterna. Publikace popisuje náplň profese producenta v hrané tvorbě a představuje všechny oblasti jeho práce od výběru námětu přes natáčení až po shánění finančních prostředků. Skripta jsou plná praktických tipů a zkušeností autora a přinášejí přehled a možná řešení problémů, na které producent ve své praxi naráží.

Mluvní vzory v hlavním televizním zpravodajstvíMluvní vzory v hlavním televizním zpravodajství: Analýza zvukové roviny projevu vybraných moderátorů

Michaela Kopečková

Olomouc : Univerzita Palackého, edice Lingvistika, 2022

ISBN:  978-80-88278-82-5

Jedná se o zajímavý příspěvek Michaely Kopečkové k ortoepii a fonetice současné češtiny v oblasti veřejných projevů.

Monografie prezentuje metodologii a analýzu vybraných složek zvukové roviny v mluvních projevech moderátorů hlavního televizního zpravodajství. První část textu je věnována teoretickým východiskům z oblasti řečového projevu, jazyka v televizním zpravodajství, fonetiky češtiny a ortoepie. Ve druhé, rozsáhlejší části jsou představena výsledná data provedené sondy pro jednotlivé sledované jevy, a to obecněji s ohledem na všechny pozorované mluvčí, i konkrétněji s přihlédnutím ke třem atributům: pohlaví moderátora, televizní stanice a typ pořadu. V poslední části jsou vybraní moderátoři klasifikováni na základě průběžného bodového hodnocení od nejlepších mluvčích po nejhorší. Konečné výsledky jsou následně srovnány s rezultáty poslechového testu, který byl během výzkumu vytvořen jako komparační materiál reflektující pohled běžného diváka/posluchače.

Kdo ví, kde budu zítraKdo ví, kde budu zítra

Tomáš Etzler, Jindřich Šídlo

Praha : Vyšehrad, 2022 – 2. vydání (2019 – 1. vydání)

Jak to dopadne, když si uznávaný komentátor Jindřich Šídlo sedne s Tomášem Etzlerem, spolupracovníkem americké CNN a bývalým reportérem České televize v Číně, a povídají si o novinařině? Co tato profese obnáší dnes, v době Facebooku a Youtube? V čem je americká žurnalistika jiná než evropská, respektive česká? A proč vlastně lidé odcházejí do zahraničí?

Dva ostřílení novináři spolu diskutují o řadě vážných i méně vážných témat.

Recenze na iLiteratura.cz: https://www.iliteratura.cz/clanek/42501-etzler-tomas-kdo-vi-kde-budu-zitra

Sociální fotografieSociální fotografie: O fotografii a sociálních médiích

Nathan Jurgenson

Praha : Karolinum, edice Studia nových médií, 2022

ISBN: 978-80-246-4908-5

téma: média a komunikace

Fotografie, které neustále pořizujeme a sdílíme, utvářejí naše sociální vazby, reflektují a proměňují společenské hierarchie i to, kým jsme, jak sami sebe vnímáme, po čem toužíme a na co chceme vzpomínat. Autor se přes analýzu fenoménu selfie nebo oblibu vintage filtrů a fungování sociálních médií jako novodobých archivů dostává k tomu, co lze nazvat nevědomými habity uživatelů kyberprostoru: ty uspokojují potřebu sledované, ale především kontrolované sebeprezentace, byť stále mají formát touhy po zachycení toho nejkrásnějšího okamžiku.

Digitální literatura sociálních médiíDigitální literatura sociálních médií

Pavla Hartmanová

Olomouc : Univerzita Palackého, 2021

ISBN: 978-80-88278-72-6

Monografie prezentuje možný metodologický přístup dovolující uchopit literaturu sociálních médií jako soubor platforem s rozdílnými technickými parametry, uživatelskými aktivitami a vloženými obsahy. Takový přístup je založen především na zohlednění tamních hodnot a estetických kritérií. Autorka pracuje s pojmy jako participativní kultura, sociální estetika, kolektivní a kolaborativní způsoby psaní, síťová komunikace či primární a sekundární osnova. Dílčí kapitoly jsou věnovány mechanismům konstituujícím tento literární systém a faktorům ovlivňujícím podobu daného prostředí. Autorka se soustředí na vznik virtuálních komunit a jejich komunikační strategie. Vychází zejména z postřehů Roberta Simanowského a Ruth Pageové. Popsaný metodologický přístup je aplikován na rozbor blogorománu Srdce domova (2009) a amatérského literárního fóra SASPI.

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ – Sociologie, Média

Tereza Konečná, Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závodná

Kralice na Hané : Computer Media, 2022

ISBN: 978-80-7402-448-1

Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka.

Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích.

Konspirační teorie - přehled největších záhadKonspirační teorie: Přehled největších záhad, komplotů a konspirací v historii lidstva

Jamie King, Radek Musil

Brno : Lingea, 2022

ISBN: 978-80-7508-733-1

Kniha obsahuje řadu zajímavých informací a spekulací v podobě přehledu těch nejděsivějších i nejpodivnějších konspiračních teorií. Předkládá překvapivá vysvětlení mnoha kontroverzních témat a historických událostí.

Lingea s.r.o. se věnuje vývoji jazykových aplikací a tvorbě vlastních jazykových titulů od r. 1997 a to jako softwarová firma, vydavatel knih a překladatelská agentura.

Konspirační teorieKonspirační teorie

Quassim Cassam

Praha : Filosofia (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), edice Dnešní svět (sv. 8), 2021

ISBN: 978-80-7007-653-8

Autor v knize z roku 2019 srozumitelně objasňuje, jaká je povaha těchto teorií, proč jsou tak populární a v čem tkví příčiny jejich škodlivosti. Širší veřejnosti kniha poslouží jako orientační příručka, jako stručný úvod do problematiky.

Kniha je rozdělena do čtyř oddílů. V každém z nich autor odpovídá na jednu ze čtyř základních otázek – jaká je skutečná podstata konspiračních teorií, v čem vězí jejich popularita, proč jsou konspirační teorie problematické a jak na ně reagovat.

Q. Cassam je profesorem filosofie na University of Warwick; předtím učil v Cambridge, na University College London, a téměř dvacet let v Oxfordu.

NovinářkyNovinářky: Rozhovory se ženami v českých médiích

Linda Bartošová

Brno : CPress, 2022

ISBN: 978-80-264-4090-1

Česká mediální scéna pohledem žen, které mají zásadní vliv na její podobu.

Moderují zpravodajské pořady, vedou velké mediální domy, píšou o tématech, která hýbou světem. Jaké překážky musely ve své kariéře zdolávat a kde berou motivaci? Linda Bartošová, jedna z hlavních tváří zpravodajské ČT24, vyzpovídala své kolegyně napříč mediálním prostorem. Daniela Drtinová, Světlana Witowská, Lenka Kabrhelová a další výrazné osobnosti české žurnalistiky představují specifickou pozici žen na mediální scéně.

Vyváženost ve vysíláníVyváženost ve vysílání

Jan Křeček, Jan Miessler, Vlastimil Nečas, Ivan Vodochodský

Praha : Grada, 2022

ISBN: 978-80-271-3477-9

Analytická a regulační praxe rozhlasového a televizního vysílání v ČR dosud neměla k dispozici ustálený výklad konceptů objektivity a vyváženosti. Zákon o vysílání přitom stanovuje povinnost, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Publikace má ambice tento stav řešit detailním výkladem stěžejních teoretických východisek a navazující metodikou pro provádění kvantitativní obsahové analýzy vysílání. Je určena klíčovým aktérům české vysílací a regulační praxe – zaměstnancům veřejnoprávních i soukromých vysílatelů, regulačním orgánům a analytickým pracovištím. Své uplatnění najde při profesní přípravě budoucích žurnalistů a mediálních analytiků, stejně jako v debatách veřejnosti a jejích politických zastupitelů.

Publikace vznikla jako hlavní výstup grantového projektu Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání společného řešitelského týmu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a společnosti Newton Media.

Za zrcadlemZa zrcadlem: Hybridní válka jako staronový fenomén mezinárodních vztahů

Jaroslav Kurfürst, Jan Paďourek

Praha : Academia, edice Společnost, 2021

ISBN: 978-80-200-3237-9

Sborník nabízí dvacet provázaných statí českých autorů, kteří se na téma hybridní války a hybridních hrozeb podívali z různých úhlů. V první části nás kniha provede od historie válečné lsti až do současného složitého světa, v němž vznikl koncept hybridní války. Představeno je složité dění na důležitém bojišti kybernetického prostoru. Druhá část sborníku je věnována českému prostředí a ukazuje, jak jsou hrozby vnímány uvnitř českého bezpečnostního systému. Třetí část monografie se zaměřuje na praktické příklady. Ukazuje, čemu a jak čelila Ukrajina poté, co byla napadena ze strany Ruska v roce 2014, věnuje se čínským teoriím o novém pojetí války nespoutaném tradičním vojenským uvažováním.

PhDr. Jan Paďourek (1965) je bezpečnostní expert, koordinuje mezinárodní spolupráci na Policejní akademii ČR v Praze a přednáší na CEVRO Institutu v Praze.

Slepé skvrnySlepé skvrny (3. rozšířené vydání): O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti

Daniel Prokop

Brno : Host, 2022

ISBN: 978-80-275-1078-8

Rozšířené třetí vydání úspěšné sociologické sondy do české společnosti. Základní výbava k porozumění české společnosti, krizi demokracie a fungování současné politiky.

Debaty o politice se v Česku často redukují na řešení několika politiků a jejich výroků, hodnotovou introspekci a kulturní války liberálů a konzervativců. Témata, která ovlivňují kvalitu života v Česku, a tím i důvěru v demokracii, však jako by zůstávala v našich slepých skvrnách. Zvlášť v době, kdy jsou politické kampaně postaveny spíše na emocích než na faktech, médii se šíří dezinformace a společnost namísto problémů, jako je budoucnost práce či podoba vzdělávání, řeší bulvární kauzy svých představitelů.

Autor pohlíží na problémy a výzvy současného Česka i světa. Neřešená chudoba a exekuce, nerovné vzdělávání a omezené životní šance, nárůst populismu a neschopnost na něj reagovat, mýty o veřejném mínění zastiňující realitu — to vše souvisí s klesající důvěrou Čechů v demokracii a s její životaschopností ve stále složitější realitě.

Falšovaná pravdaFalšovaná pravda: O vplyve konšpiračných teórií na naše myslenie

Katharina Nocun; Pia Lamberty

Bratislava : N Press, 2021

ISBN: 978-80-99925-82-4

JEDNODUCHÉ VYSVETLENIA NAMIESTO KOMPLIKOVANÉHO SVETA

Konšpiračné teórie sa šíria rýchlosťou blesku nielen na internete a už dlhší čas nepatria medzi žiadne okrajové fenomény. Bežní ľudia sa prostredníctvom nich radikalizujú a prestávajú dôverovať demokracii. Akú úlohu majú v tomto procese nové médiá? Ako rýchlo sa z každého z nás môže stať konšpiračný teoretik? A ako vieme prekrúcanie faktov odhaliť a ochrániť sa pred manipuláciou verejnej mienky?

Pochopiť fenomén konšpiračných teórií znamená spoznať ich mechanizmus. Autorky analyzujú nastavenie ľudskej mysle, ktoré vedie k viere v konšpiračné teórie a môže ovplyvňovať každodenné rozhodovanie ľudí. Skúmajú pochybné onlinové platformy a opisujú, akú rolu hrá v tomto prípade internet a rôzne sociálne siete. Zároveň odhaľujú našu zraniteľnosť i spôsob, akým sa vyrovnávame s dennodennou záplavou informácií, a ponúkajú návod, ako identifikovať dezinformácie a brániť sa pred šarlatánmi.

Nic není pravdaNic není pravda a všechno je možné: Surreálné srdce nového Ruska

Peter Pomerantsev

Praha : Dokořán, řada Mimo edice, 2016, dotisk 2018

ISBN: 978-80-7363-704-0

Autor strávil počátkem 21. století několik let v Rusku. Jeho britsko-ruský původ mu otevřel dveře do tamní komerční televize. Získal přístup do soukromí Rusů z nejrůznějších prostředí a koutů země. V knize ukazuje současnou ruskou mentalitu a její proměny. Měl možnost zblízka sledovat, jak se v ruských médiích vyrábějí informace, jež vytvářejí úplnou alternativní realitu.

Recenze např. zde (i.Literatura.cz; Jan Lukavec):

https://www.iliteratura.cz/Clanek/37745/pomerantsev-peter-nic-neni-pravda-a-vsechno-je-mozne

Na stránkách nakladatele je uvedena řada odkazů na rozhovory s autorem:

https://www.dokoran.cz/index.php?Nic_neni_pravda_a_vsechno_je_mozne&p=book&id=946

P. Pomerantsev je odborníkem na propagandu a sociální média, televizním producentem a novinářem. Působí na London School of Economics. Pravidelně přispívá do řady světových médií včetně Financial Times, The Atlantic nebo The Guardian.

Otisky sametové revoluceOtisky sametové revoluce: Kde přebývá devětaosmdesátý

Petr Agha, Jan Géryk (ed.)

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021

ISBN: 978-80-246-4792-0

téma: právo, historie, média a komunikace

Studie o osudech českého devětaosmdesátého nabízejí historický a teoretický základ pro kritická zamyšlení nad zobrazováním listopadu 1989 ve veřejném prostoru. Třicetileté výročí sametové revoluce bylo příležitostí znovu promýšlet nejen zakladatelské mýty postkomunistického českého státu, ale také současného stavu zemí středoevropského regionu či evropského projektu jako celku. Disciplinárně různorodá kolektivní monografie (jednotlivé kapitoly jsou ukotveny v historii, právu, politické teorii či mediálních studiích) tak vede čtenáře ke kritické reflexi sametové revoluce a více než třiceti let, které po ní následovaly.

Jak vzpomínáme na normalizaciJak vzpomínáme na normalizaci: Obrazy normalizační minulosti ve filmu

Jaroslav Pinkas

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum a Ústav pro studium totalitních režimů, 2022

ISBN: 978-80-246-4831-6

Historická paměť patří dnes k frekventovaným pojmům. Se samozřejmostí jej užívají média i politici. Má být škola hlásnou troubou „politicky korektní paměti“? Jakou paměť má reprodukovat? A má vůbec nějakou reprodukovat? Jaká by měla být její pozice ve stále intenzivnějších kulturních válkách? Kniha předkládá výběr ze současných přístupů memory studies a jejich aplikací na konstruktivisticky orientovanou výuku dějepisu. Hlavním předmětem zájmu jsou hrané filmy o tzv. normalizaci, resp. jejich divácká recepce. Autor analyzoval tisíce komentářů na portálu csfd.cz a pokusil se formulovat, jak vypadá kolektivní paměť v digitálním věku a co z toho vyplývá pro školní vzdělávání.

Doporučeno nezveřejňovatDoporučeno nezveřejňovat: Fungování propagandy, cenzury a médií v pozdně normalizačním Československu

David Klimeš

Praha : Academia, edice Šťastné zítřky, 2022

ISBN: 978-80-200-3264-5

Jak fungovala propaganda a cenzura v mediálním prostředí pozdně normalizačního Československa? Kde si oficiální konsenzus v autoritativním státě vynucovala represe a kde se stačilo spolehnout na jemnější donucovací prostředky? Hlavní část práce je věnovaná analýze mediální produkce, která se ještě v roce 1989 neúspěšně snažila ve společnosti udržet silně erodující propagandistické koncepty, jako byly „boj za mír“, „klid na práci“ či ohrožení „nepřátelskými živly“. Výsledkem cenzurně a propagandisticky konformních mediálních textů v proměňující se společnosti byly čím dál nedůvěryhodnější „příběhy bez logiky“. Přestože se historie nikdy neopakuje, výzkum způsobů autoritativního opanování veřejné sféry a komunikace je relevantní nejen pro lepší pochopení historie, ale i vzhledem k aktuálním debatám o nástupu autoritativní komunikace v liberální demokracii.

Česká digitální fotografie 1945-1989Česká novinářská fotografie 1945–1989

Alena Lábová

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, edice Vizuální kultura, 2019

téma: fotografie a film, historie – 20. století, média a komunikace

ISBN: 978-80-246-3713-6

Publikace mapuje proměny novinářské fotografie a nahlíží možnosti jejího uplatnění v české mediální krajině druhé poloviny 20. století. Rekapituluje postavení fotožurnalismu, jeho role a úrovně v jednotlivých vývojových etapách a snahy českých publicistů o vytvoření teoretických rámců. Mezi dobovými fotoreportéry a fotožurnalisty si autorka vybírá především ty, kteří svým pochopením pro fotografii a její nekonvenční uplatňování přesahovali obecně prosazované a akceptované standardy. Fotografy, kteří fotografii nevnímali jako ilustrační doprovod bez jakýchkoli žurnalistických ambicí a svojí prací v redakcích slavných časopisů, jako byl Svět v obrazech, Mladý svět nebo Stadión, ovlivňovali vizuální vkus čtenářů.

Postdigitální fotografiePostdigitální fotografie

Filip Láb

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, edice Vizuální kultura, 2021

ISBN: 978-80-246-4760-9

téma: fotografie a film, média a komunikace

Fotografie, které pořizujeme dnešní generací mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů, vznikají způsobem, který se radikálně liší od tradičních fotografických principů. Jejich povaha je algoritmická: zmáčknutím spouště uvádíme do chodu množství komplikovaných výpočetních úkonů, jejichž samotná existence i funkce nám unikají. Aktivní lidský prvek hraje stále menší roli, narůstá význam umělé inteligence a sama vizualita začíná mít výpočetní povahu; do nové éry vstoupily i fotografické manipulace a jejich vnímání ve fotožurnalismu. Autor tuto éru popisuje se zaujetím a citem pro technický detail i étos fotografické práce.

Věštění z noční obhohyVěštění z noční oblohy částečně zakryté mraky. Role fotografie v postmediální době

Jitka Hlaváčková (ed.)

Praha : Galerie hl. města Prahy, 2022

ISBN: 978-80-7010-181-0

I když umělecká, stejně jako jakákoliv jiná fotografie už dávno není specifickým, snadno definovatelným médiem, stále snad zůstává citlivou deskou zobrazující identity současného světa. Otázka, jaká je její role poté, co ji adoptoval internet a sociální sítě, však zaměstnává nejen současné teoretiky, ale především řadu umělců samotných. Multiplicita, manipulovatelnost a všudypřítomnost digitálního obrazu poskytují takřka neomezené možnosti a oscilování mezi reprezentací a participací, autentickým a posthumánním, pohyblivým a statickým a dalšími rozhraními nastoluje celou řadu témat a zpětných reflexí média. Škála všech přístupů jednotlivých umělců je těžko uchopitelná jinak než metaforicky – třeba představou rozpínajícího se vesmíru. Prostřednictvím odpovědí od desítky teoretiků kniha nabízí fragmentární sondu do postmediálního fotografického a digitálního obrazu.

Katalog vychází ke stejnojmenné výstavě konané v Domě fotografie od 24. května do 18. září 2022.

Zahájení TV vysílání1. 5. 1953 – Zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa

Martin Štoll

Havran, edice Dny, které tvořily české dějiny (21.), 2011

ISBN: 978-80-87341-06-3

Televize se stala technickou, sociální, ale i politickou konstantou novodobé historie. Podílela se na proměnu mocenských praktik, zásadním způsobem posunula hodnotový žebříček a chováni různých sociálních skupin i celých národů. Historii 20. století si bez ní nelze vůbec představit.

Ačkoliv se v Československu začal televizní signál šířit éterem od 1. května 1953, šlo o vyvrcholeni dlouholetých snah sahajících hluboko do první republiky. Ve 30. letech byla televize předmětem boje odborníků i radioamatérů a stranou nezůstávaly ani politické zájmy. O perspektivách televize pro vojenské účely během 2. světové války není třeba pochybovat, což dokládá cela severo-východočeská etapa jejího vývoje. K jak zásadnímu obratu ve vnímáni televize vládnoucí stranou došlo po únorovém převratu roku 1948? Co přesně se onoho památného dne, kdy bylo vysílání zahájeno, odehrálo? Co bylo v následujících měsících na programu? Jak se vyvíjela Československá televize do okamžiku, než získala právní subjektivitu a nabalila na sebe milion koncesionářů?

Epistemologie (nových) médiíEpistemologie (nových) médií

Tomáš Chudý; Tomáš Jirsa; Markéta Magidová; Tomáš Dvořák; Lukáš Likavčan; Marek Vanžura

Praha : Akademie múzických umění (AMU), 2019

ISBN: 978-80-7331-494-1

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, vč. reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně jsou sami praktikujícími umělci. Monografie tvůrčím způsobem zasazuje oblast nových médií do interdisciplinární perspektivy: vztah mezi digitálními médii a teoretickou rovinou je sledován z pohledu přesahu do estetiky, ale i mediálních studií, politologie nebo kognitivní vědy.

Jak číst číslaJak číst čísla: Deset pravidel pro orientaci ve statistikách

Tim Harford

Praha : Argo, Dokořán, edice ZIP, 2022

ISBN: 978-80-257-3831-3

Data, grafy a analýzy nás dennodenně obklopují a narážíme na ně v médiích i při hospodských debatách. Statistiky nám slouží jako nepostradatelná opora při orientaci ve světě, a přece je čím dál víc zpochybňujeme. Autor vychází z praktických zkušeností ekonoma a zároveň moderátora rozhlasového pořadu BBC More or Less. Sestupuje do hlubin dezinformací, mlžení i podezřelých výzkumných postupů a nachází v nich drahocenná data a analýzy.

Metrická společnostMetrická společnost: O kvantifikaci sociálna

Stefen Mau

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, edice Studia nových médií, 2022

ISBN: 978-80-246-4960-3

téma: média a komunikace

Všudypřítomný jazyk hodnocení a bodování zásadně změnil naše vnímání hodnoty a statusu. Vzestup kvantifikace vytvořil a posílil sociální hierarchie a kvalitativní rozdíly proměnil v kvantitativní nerovnosti. Ačkoli původním záměrem mohlo být budování důvěry a transparentnosti, autor ukazuje, jak se metriky ve skutečnosti staly formou sociálního podmiňování. Tato aktuální analýza zhoubného vlivu kvantifikace zaujme studenty a vědce napříč společenskými vědami, stejně jako každého, koho zajímá kult čísel a jeho dopad na naše životy a dnešní společnost.

Kniha obsahuje kapitoly a podkapitoly jako „Kult hodnocení: body a hvězdičky“, „Hodnocení uživatelů uživateli“ a „Lajky a reputace na sociálních médiích“.

Míšení žánrů ... Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci

Jana Hoffmanová, Jiří Homoláč, Lucie Jílková, Jakub Kopecký, Petr Mareš, Kamila Mrázková

Praha : Academia, edice Lingvistika, 2022

ISBN: 978-80-200-3319-2

Elektronická média přinášejí nové možnosti pro lidskou komunikaci a vedou k podstatným proměnám jejích podob. Publikace se zabývá jazykem a výstavbou internetových textů, jejich rostoucí spontánností a neformálností; oscilací mezi mluveností a psaností, spisovností a nespisovností, mezi veřejným a soukromým; střídáním a míšením jazyků, žánrů a stylů. Jako podstatné vlastnosti internetové komunikace vyzdvihuje hypertextovost, interaktivitu a multimodalitu (užívání emotikonů, obrázků, videí). Pro účastníky této komunikace je charakteristická potřeba sebeprezentace, spojená s kreativitou a hravostí, ale současně i potřeba kontaktu s jinými uživateli. Autoři analyzovali rozsáhlé soubory aktuálních dat (z let 2018–2021) a věnovali pozornost zvláště internetovým filmovým recenzím, online psaným sportovním přenosům, komunikaci institucí na Twitteru, utváření zdvořilostních norem na této síti a vlogům o veřejném dění na YouTube.

Jazyk nových médiíJazyk nových médií

Lev Manovich

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, edice Studia nových médií, 2018

ISBN: 978-80-246-2961-2

téma: média a komunikace

Tato publikace představuje jeden z nejsystematičtějších pokusů o teoretické ukotvení počítačové technologie a její dopad na současnou kulturu. L. Manovich se snaží nová média zasadit do širšího kontextu dějin technologií a kulturních forem, analyzuje základní principy, operace i formy; některá zjednodušení ale také problematizuje, například mýtus interaktivity nebo polarizaci digitálních a analogových médií.

Z dnešní perspektivy mohou některé teze působit jako překonané, přesto ale zůstávají nejen pokusem o teorii toho, co nová média opravdu jsou, ale také svědkem přelomu 20. a 21. století, který představuje zásadní předěl ve formách našich médií i kultury.

PalečkaPalečka – esej o digitální revoluci

Michel Serres

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, edice Studia nových médií, 2019

ISBN: 978-80-246-4295-6

téma: filozofie, média a komunikace

Zkušenost mladé generace, kterou Palečka reprezentuje, se radikálně liší od zkušenosti jejích rodičů a učitelů. Žije v symbióze s novými technologiemi, které jí umožňují nevídaně snadný přístup k informacím, ale zároveň ji činí svobodnou a lhostejnou vůči stávajícím autoritám a současnému pasivnímu modelu vzdělávání.

Filozof M. Serres přirovnává dnešní technologickou revoluci ke vzniku písma a vynálezu knihtisku, které od základu změnily fungování společnosti. Kritizuje lpění dnešní vědy na abstrakci a nastiňuje svou vizi vývoje, který bude založen na algoritmech a kódech. Jeho vášnivá obhajoba mladé generace, pronesená na půdě Francouzské akademie, se ve Francii stala bestselerem.

Recenze Jana Lukavce na serveru iLiteratura.cz:

https://www.iliteratura.cz/Clanek/42329/serres-michel-palecka-esej-o-digitalni-revoluci

Dělej něcoDělěj něco!: České a slovenské fanziny a budování alternativních scén

Jan Lomíček, Miroslav Michela, Karel Šima

Praha : Grada, 2021

ISBN: 978-80-271-1314-9

Publikaci ocení kromě odborníků z akademického prostředí i pamětníci a aktéři nezávislých scén. Autoři se zaměřují na vývoj fenoménu novodobé nezávislé tiskové produkce – tzv. fanzinů (z anglických slov „fan“ + „magazine“ = fanouškovský časopis). V řadě subkultur a komunit fanziny plnily roli alternativních médií, pomáhaly tyto paralelní komunity vytvářet a představují jeden z mála informačních zdrojů k jejich historii.

Monografie přináší pohled na fenomén fanzinů v českém a slovenském prostředí a navazuje tak na domácí výzkum samizdatu, stejně jako na práce zahraničních autorů. Kniha se orientuje na různé rozměry fanzinové produkce od osmdesátých let 20. století po současnost. Rozebírá způsoby výroby, distribuce či obsah vybraných titulů a jejich roli nejen v subkulturních prostředích. Je určena čtenářům, kteří se zajímají o problematiku fanzinů a alternativních tiskovin, subkultur, dějiny žurnalistiky, alternativní životní styly, ale stejně tak i o nedávnou minulost.

Obraz katolické církve v ... médiíchObraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015–2018

Petra Koudelková (ed.)

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021

ISBN: 978-80-246-4753-1

téma: média a komunikace, náboženství

Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují? Kolektivní monografie přináší srovnání situace u nás a na Slovensku a poskytuje vhled do různých společenských oblastí, které s mediálním obrazem církví souvisejí.

Fenomén - polská literární reportážFenomén: Polská literární reportáž

Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol.

Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016

ISBN: 978-80-246-3282-7

téma: literární věda, média a komunikace

Kolektivní monografie představuje fenomén polské reportáže, zejm. tzv. literární reportáže. Tento žánr má v polské literatuře dlouhou tradici, a i dnes patří v Polsku k nejvyhledávanějším. Stále větší oblibu si i díky překladům do češtiny získává také u nás. Publikace se žánru věnuje jak z pohledu teoretického (vymezení žánru reportáže, její postavení mezi jinými žánry beletristickými a žurnalistickými, specifika tzv. literární reportáže), tak historického. Současně nabízí i pohled na aktuální polskou reportážní tvorbu. Celek je doplněn o rozhovory s polskými reportéry či zástupci vydavatelů, kteří se v Polsku reportážnímu žánru věnují.

Studie s názvem "Pohled do reportérské kuchyně" čtenáře podrobně seznamuje se základními pracovními metodami reportérské profese. Na základě důkladného "rozpitvání" stylů vybraných polských reportáží se zde postupně dozvíme, jak je to s autorem coby reportérem a jeho funkcí v reportážním textu, jak originálně pojmenovat svou reportáž, aby zaujala co nejširší okruh čtenářů, jak v textu efektivně představit reportážního "hrdinu" či jak poutavě konstruovat sdělovaný příběh. (Petr Ligocký, Revue pro kulturu, 1/2/2017, str. 126–127)

Média v pohybuMédia v pohybu: K proměně současných českých publik

Jakub Macek

Brno : Masarykova univerzita, edice Media, 2015

ISBN 978-80-210-8033-1 (brož. vaz.)

ISBN 978-80-210-8034-8 (online : pdf)

Autor z pozic mediálních studií a sociologie vypráví o transformačních procesech, které právě probíhají v oblasti mediálních praxí. Primárně se věnuje tomu, jakou roli nová a stará média hrají v současnosti v životech a recepčních praxích českých mediálních publik a i když v některých momentech překračuje hranice, jež obvykle studium publik vymezují, jsou to právě takříkajíc běžní uživatelé médií, kteří stojí ve středu vyprávění. Kniha vychází z tříletého výzkumu českých mediálních publik a tématem i formou vyprávění navazuje na autorovy Poznámky ke studiím nových médií (2013).

Kniha je součástí postdoktorského výzkumného projektu New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses (Grantová agentura České republiky, GP13-15684P). Plný text publikace v interaktivním formátu pdf a ve formátu pro čtečky je k dispozici na stránkách http://medzur.fss.muni.cz, konkrétně: https://medzur.fss.muni.cz/media/9794/media-v-pohybu_ia.pdf

Úvod do nových médiíÚvod do nových médií

Jakub Macek

Ostrava : Ostravská univerzita, 2011

ISBN: 978-80-7464-025-4

Jednoduchá, úvodově pojatá učebnice se zabývá probíhajícím přerodem mediálního světa, která probíhá od 80. let 20. století. Proměna (označovaná jako informační či digitální revoluce) je spojena s šířením nových, digitálních médií a pozvolnou transformací role klasických masových médií. Smyslem této brožury, určené zejm. studentům studujícím jiné obory než mediální studia a žurnalistiku, je nabídnout srozumitelný výklad.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. On-line je dostupný zde:

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2012/IMK001/um/uvod_do_novych_medii_-_Jakub_Macek_-_OSU_2011.pdf

Mediální činnostiMediální činnosti v předškolním a mladším školním věku

Petr Valenta; Zdeněk Brom; Irena Kellerová

Raabe, edice Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání, 2016

ISBN: 978-80-7496-222-6

Kniha přináší pedagogům mateřských a základních škol vhled do výuky mediální výchovy a problematiky médií. Přestože nejde o téma nové, řeší se v české vzdělávací soustavě především na úrovni základního vzdělávání, a to spíše na druhém stupni ZŠ. Tato publikace ukázat, jak položit základy mediální gramotnosti a jak vnímat média kriticky a v neposlední řadě poskytnout metodická doporučení, také pedagogům mateřských škol a 1. stupně ZŠ.

Publikace je určena zejména pro pedagogy mateřských škol, asistentům, studentům předškolní pedagogiky a rodičům zajímajících se o problematiku předškolního vzdělávání.

Mediální výchovaMediální výchova

kolektiv; Vladimíra Strculová (ed.)

Raabe, edice Dobrá škola, Průřezová témata na 1. stupni ZŠ (5.), 2011

ISBN: 978-80-86307-74-9

Praktické náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ.

Publikace předkládá hotové přípravy k výuce Mediální výchovy. Žáci se seznámí s principy stereotypizace, naučí se klást otázky, napsat krátkou zprávu, vydávat školní noviny či poznají, jak se proměňoval ideál lidské krásy v různých dobách a kulturách.

Společenské vědy a audiovizeSpolečenské vědy a audiovize

Helena Bendová

Praha : Akademie múzických umění (AMU), 2015

ISBN: 978-80-7331-313-5

Interdisciplinární sborník teoretických textů rozličných společenských a humanitních věd předkládá ukázky studií, které výrazně ovlivnily naše uvažování o audiovizi.

Odkaz na on-line recenzi (kultura21.cz; Jan Jaroš): https://kultura21.cz/film/11341-amu-spolecenske-vedy-a-audiovize-recenze

Jsme Bellingcat : Vyšetřovatelé globálního zločinu a neohrožená budoucnost žurnalistiky

Eliot Higgins

Praha : N media a.s., Edice N, 2021

ISBN: 978-80-907922-9-6

Příběh o špičkových analyticích otevřeného zpravodajství a nejinovativnějších online novinářích na světě.

Identitu jednoho z ruských agentů podezřelých z otrávení Skripalových v Salisbury neodhalila tradiční média, ale Bellingcat, investigativní tým, který redefinoval to, jak přemýšlíme o zpravodajství a digitální budoucnosti. Eliot Higgins aktivizoval občanské novináře po celém světě, kteří se snaží rozlousknout závažné kauzy čistě s internetovými zdroji, a přibližuje nejdůležitější vyšetřování Bellingcatu stejně napínavě jako ve špionážním románu.

Novičok nebo kulka. Jak umírají Putinovi kritici

Ondřej Kundra

Praha : Paseka, 2021

ISBN: 978-80-7637-219-1

Ruské tajné služby stále častěji operují na evropském území a jejich sebevědomí i agresivita roste. Dokládá to otrava Sergeje Skripala nebo Alexeje Navalného, vražda čečenského velitele Zelimchana Changošviliho v Berlíně či pokus o puč v Černé Hoře v roce 2006. Nejde o izolované události, ale o propracovaný systém likvidace kritiků Putinova režimu, jehož součástí jsou speciální vražedná komanda GRU a FSB.

Autor nabízí víc než jen tato odhalení. Líčí historii a fungování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat, se kterou spolupracoval na odhalení jednoho z agentů v kauze Skripal. A věnuje se i českým kauzám: případu ricin a českým zbraním, které měly skončit v rukách ruských agentů.

Mindf*ck : Cambridge Analytica a plán na zničení světa

Christopher Wylie

Praha : Argo a Dokořán, 2021

ISBN: 978-80-257-3530-5, 978-80-7363-768-2

V roce 2016 výsledky referenda o brexitu šokovaly svět. Na tomto vítězství se podílela mj. společnost Cambridge Analytica, která spojila psychologický výzkum se soukromými facebookovými daty.

Autora knihy, bývalého ředitele výzkumu Cambridge Analytica, výčitky svědomí přiměly, aby proti své firmě veřejně vystoupil, čímž odstartoval nejrozsáhlejší vyšetřování nezákonného ovlivňování voleb v dějinách.

Kniha o tom, jak snadné je s pomocí osobních dat, jež o sobě neustále v on-line prostoru trousíme, nahlédnout do lidských myslí a prostřednictvím moderních technologií s nimi manipulovat.

Recenze KOSMAS: https://www.kosmas.cz/oko/recenze/602777/at-ziji-socialni-mindfucking-site/

Jak říct ne sociálním sítím: Snadné tipy, jak se nenechat ovládnout sociálními médii

Chloe Ramsden

Brno : Lingea, edice Jak říct ne, 2021

ISBN  978-80-7508-673-0 (brožováno)

Novinka z řady Jak říct ne upozorňuje na rizika spojená s užíváním sociálních sítí, jako jsou negativní pocity, závislost, osamělost, stres a další.

Příručka nabízí 100 tipů od úplného „vypnutí“ až po spravování pozitivních příspěvků. Ukazuje, jak si nastavit pravidla, jak využívat sociální sítě funkčně a s rozvahou a jak si k nim vytvořit zdravý vztah. Pomůže udělat první krok ke šťastnějšímu „on-line" životu. Třeba si uvědomit, proč používáme sociální média a jak na nás působí.

Sociální média jsou zábavná, nabitá informacemi a mohou být užitečná, pokud jsou součástí bohatého, naplněného života.

Na moři, za plotem, na síti: digitální média a debata o migraci v Česku

Lenka Vochocová, Jana Rosenfeldová, Jan Zápotocký, Andrea Průchová Hrůzová, Tereza Fousek Krobová ; se sociologickým úvodem Daniela Prokopa

Praha : Kniha Zlin, edice IN, sv. 3, 2021

ISBN: 978-80-7662-106-0 (brožováno)

Digitální média a debata o migraci v Česku

Jak jednají lidé v prostředí sociálních sítí, internetových fór a online diskusí? Jak se na internetu vyjadřují k významným společenským a politickým tématům? K jakým komunikačním faulům, stereotypním hodnocením a nenávistným projevům se uchylují? Jak projevují své emoce?

Autorský kolektiv z oboru mediálních a komunikačních studií se těmto otázkám věnuje na konkrétních příkladech z veřejných on-line debat, týkajících se evropské migrační krize.

Nenávist: Proč bychom se jí měli bránit pomocí svobody projevu, nikoli cenzurou

Nadine Strossenová

Praha : Institute H21, 2021

ISBN: 978-80-907820-13

Mohou být slova formou násilí? Je třeba omezit svobodu projevu a zabránit tak ubližování druhým?

Západní civilizace se potýkají s problémem, jak regulovat hate speech, neboli nenávistné projevy, které se v současnosti objevují ve velkém měřítku zejména na sociálních sítích.

Autorka na příkladech z mnoha zemí ukazuje, proč regulace nenávistných projevů narušují základní principy demokracie. Místo nich navrhuje alternativní necenzurní řešení a učí nás, jak se bránit nenávisti efektivním způsobem.

 

Rozhovor s autorkou na ČT: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3402340-svoboda-slova-je-nebezpecna-cenzura-je-ale-mnohem-horsi-tvrdi-expertka-z-newyorske

Konec marketingu: ovládněte trh prostřednictvím svých zákazníků na sociálních sítích

Carlos Gil

Praha : Grada, 2021

ISBN: 978-80-271-1296-8 (brožováno)

Tradiční marketing v dnešní digitální době selhává, jeho novou formou se stávají sociální sítě. Autor vysvětluje, jak by obchodníci měli nově přistupovat k marketingu – uplatnit svou značku ve světě sociálních médií, kde dominují algoritmy.

Nastiňuje, jak Donald Trump za pomoci sociálních médií vyhrál v roce 2016 prezidentské volby nebo proč je Kim Kardashian jednou z největších on-line značek na světě.

Pro běžného čtenáře může kniha naopak posloužit k tomu, aby se o používaných marketingových strategiích dozvěděl co nejvíce a naučil se je rozpoznávat a bránit se jim.

Překupník na Darknetu: Hon na miliardáře ze Silk Road

Nick Bilton

Praha : Audiolibrix, 2020

ISBN: 978-80-907884-5-9 (brožováno)

Příběh muže, který vystavěl on-line drogové impérium v hodnotě miliardy dolarů z ložnice, a málem mu to prošlo.

V roce 2011 spustil šestadvacetiletý vystudovaný fyzik a amatérský programátor Ross Ulbricht tržiště Silk Road, kde mohli lidé obchodovat s čímkoliv – s drogami, hackerským softwarem, falešnými pasy, padělanými penězi a být přitom skrytí před zraky vlády. Federální vláda na něj odstartovala dvouletý hon. Vyšetřovatelé věděli jediné: že člověk, který stránku provozuje, si říká Dread Pirate Roberts. Ross přijímá novou roli drogového magnáta, získává si loajální partu spojenců, dozvídá se, že je hledanou osobou, a podniká kroky, aby se ochránil. Federální agenti svádějí boj s časem ve snaze chytit muže, o němž si ani nejsou jistí, zda existuje.

Novinářem v Číně: Co jsem to proboha udělal?

Tomáš Etzler

Praha : Vyšehrad, 2021

ISBN: 978-80-7601-463-3 (vázáno)

Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy a osobní prožitky zkušeného novináře.

Když Tomáš Etzler přistál v říjnu 2006 v Pekingu, Čínu téměř neznal. V následujících letech zde však připravil stovky reportáží a zažil řadu silných příběhů. Jak v nejlidnatější zemi světa žijí běžní lidé? Čemu v totalitní Číně čelí novináři, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží skrýt? Pronikavý vhled do čínské reality ji ukazuje v syrových barvách osobních zážitků jako ambiciózní mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů.

A odkud bych asi tak byl? : Zážitky zahraničního korespondenta z Ruska

Miroslav Karas

Brno : CPress, 2021

ISBN: 978-80-264-3854-0

Rusko očima českého zahraničního reportéra.

Miroslav Karas působil v Rusku jako zahraniční reportér České televize a stal se svědkem mnoha zásadních momentů moderní ruské historie. Přinášel reportáže z dění v Donbasu i na Krymu, informoval o soudu s pilotkou Savčenkovou, zblízka sledoval Vladimira Putina a z první ruky zažil Olympijské hry v Soči. Jaké to je být novinářem v zemi, která svobodě slova příliš nepřeje? Sbírka barvitých zážitků i příběhů místních obyvatel.

Zdravé dětství ve světě digitálních médií: Informace a inspirace pro rodiče a pro všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží

Lelekovice : Franesa, 2020

ISBN: 978-80-88337-16-4 (brožováno)

Kniha popisuje rizika, která do života dětí a mladistvých vnášejí média: ohrožení zdravého vývoje mozku a rozvoje duševních schopností, stres z neustálé komunikace, nebezpečí vzniku závislosti na internetu, hrách a sociálních sítích, ztráta soukromí, internetové stránky ohrožující mládež, kyberšikana, zneužívání aj. Příručka dále popisuje způsoby a opatření, jak těmto nebezpečím předcházet a jak je přiměřeně minimalizovat.

Fake news

Tom Jackson

Brno : Jota, 2020

ISBN: 978-80-7565-659-9

Děti se vás pořád na něco ptají? Vyzbrojte se vědomostmi!

Co jsou to fake news? Čím můžou zprávy škodit? Jak můžou zprávy klamat? A jak poznáme, jestli to, co čteme, je pravda, nebo ne? Zaměřeno na pojem fake news a na média jako taková.

Knižní série O co jde? se zabývá tématy mnoha článků a veřejných debat, nad kterými stojí za to se zamyslet. Ptá se, „proč se vlastně kolem toho dělá takový povyk“, předkládá klíčová fakta a zkoumá to, co je dobré i špatné na každém případu.

Digitální Extáze: Iluze umělé (nápodoby) inteligence

Tomáš Zemčík

Ostrava : Katedra společenských věd, VŠB-TU Ostrava ; Žatec : Ohře Media spol. s r.o., 2020

ISBN: 978-80-906287-9-3 (Ohře Media ; vázáno)

Záměrem díla je přiblížit vztah umělé inteligence k našemu žitému a prožívanému světu – to, co je, jak na nás působí a jaké dojmy či iluze v nás umělá inteligence vzbuzuje. Jde o zkoumání prostoru, který v naší symbolické a konceptuální realitě zaujímají počítačové algoritmy. Tyto umělé digitální nástroje a technologie je zprostředkovávající se již staly samozřejmou součástí světa. Lidstvo do této nesmírně komplikované sítě vztahů přidává další rozměr – virtuální dimenzi – VD. Právě ta je lidem zprostředkovávána digitálními technologiemi, které otevírají lidstvu dveře k netušeným možnostem manipulace s realitou.

Vygoogli si to! : Stručná historie nejoblíbenějšího internetového vyhledávače

Anna Crowley Reddingová

Praha : XYZ, 2019

ISBN: 978-80-7597-554-6 (brožováno)

Larry Page a Sergej Brin začali svou kariéru jako dva studenti univerzity Stanford s odvážným nápadem: dát řád všem informacím na světě. Z tohoto zdánlivě snadného cíle brzy vznikla myšlenka na stvoření jedné z nejvlivnějších a nejinovativnějších firem v dějinách.

V knize najdete vše – od skromných začátků v podobě diplomové práce, přes revoluci ve vnímání moderních technologií, až po letmý pohled od budoucnosti technologií.

Jak na sítě: Ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích

Michelle Losekoot, Eliška Vyhnánková

Brno : Jan Melvil Publishing, 2019

ISBN: 978-80-7555-084-2

Zaujmi – naslouchej – vyprávěj – vyhodnocuj. To jsou čtyři principy, které musí ovládnout každý, kdo chce být na sociálních sítích úspěšný, ať už hodlá vybudovat loajální komunitu, prosadit značku nebo zvýšit prodeje. Aplikace, trendy i uživatelé sítí se mohou měnit, ale principy zůstávají.

Na sociálních sítích dnes tráví svůj čas víc než polovina světa – tato rostoucí čísla lze využít. Kniha slibuje, že naučí, jak prodávat těm, kteří nepřišli nakupovat, a jak psát pro lidi, kteří nechtějí číst.

Běžný čtenář se naopak může poučit o fungování těchto strategií a tím jim dokázat čelit.

WTF? : Co přinese budoucnost a jak ji přežít

Tim O'Reilly

Brno : Jan Melvil Publishing, 2018

978-80-7555-054-5 (vázáno)

Technologický vývoj nabral na tempu, společnost stojí na rozcestí a my se užasle ptáme: WTF? Co se to děje? Připraví nás roboti o práci? A když ne roboti, tak obří společnosti typu Uber a Amazon? Zničí fake news demokracii? A podobně.

Autor knihy je nazýván jako „věštec Silicon Valley“ (časopis Inc.) nebo „stopař trendů“ (Wired), opakovaně dokázal předpovědět další vývoj. V knize přibližuje historii IT a přináší hluboké vhledy do zákulisí současných „titánů“, jako jsou Google, Facebook, Uber či Amazon. Jeho vize budoucnosti je optimistická, má to ale háček: možných budoucností je vždycky víc. Která skutečně nastane, záleží jen na nás.

Jak neztratit rozum v nerozumné době: O falešných představách, iluzích a předsudcích

Petr Nutil

Praha : Grada, 2020

ISBN: 978-80-271-1796-3

Autor odhaluje falešné představy a předsudky, které máme o světě, druhých lidech i sobě samých, a představuje nástroje, s nimiž se můžete vlastní iracionalitě postavit. Mezi ty nejdůležitější, bez nichž se neobejdeme, patří schopnost kvalitně nakládat s informacemi, kriticky myslet a neztrácet rozum.

Knihu doporučuje server hoax.cz, viz https://www.hoax.cz/aktuality/jak-neztratit-rozum-v-nerozumne-dobe_655.

Nové dětství – Jak vychovávat děti, aby prospívaly v digitalizovaném světě

Jordan Shapiro

Noxi, 2020

ISBN: 978-80-8111-556-1

Kniha nabízí nový pohled na moderní technologie, kterým jsou děti denně vystavovány. Ve světě, kde hraní videoher a používání internetu dětmi vzbuzuje obavy a inspiruje k množství výzkumů, zabývajících se dopadem těchto vlivů na vývoj děti, nabízí autor na první pohled až překvapivě tolerantní přístup. Skutečně dělá hraní videoher z dětí zombíky a připravuje je o poctivé dětství? Nebo je naopak může jistým způsobem rozvíjet?

Oddělit děti od moderních technologií a sociálních sítí je dnes nemožné. Ale můžeme děti naučit využívat je zodpovědně a bez negativních následků.

Zpravodajství v médiích

Barbora Osvaldová, kol.

Praha : Karolinum, 2020

ISBN: 978-80-246-4612-1

Třetí, revidované vydání kolektivní práce odborníků v oblasti mediálního světa pod vedením editorky doc. Barbory Osvaldové obsahuje stati věnované fenoménu zpravodajství.

Publikace mapuje jeho různé fáze – počínaje exkurzem do nejstarší žurnalistiky „psané“ přes zpravodajství agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku až po produkci tzv. nových médií. Jimi se zabývá zcela nová, aktuální kapitola s názvem Online zpravodajství.

Teoretické pojednání je doprovázeno konkrétními příklady z novinářské praxe, které doplňují problematiku.

#Mediální výchova a společenské vědy

ČERNÝ, Jan, VANÍČKOVÁ, Vanda, ed. a CVIK, Adam, ed.

ISBN: 978-80-7435-801-2 (kroužková vazba)

Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus, 2020

Metodická příručka obsahuje kapitoly jako Reklama a manipulace (teoretický vhled) a Reklama a manipulace (náměty do výuky), Lidská psychika a fenomén „postpravdy" (opět teoretický vhled + námět do výuky) a Druhy médií (opět teoretický vhled + námět do výuky) atd.

Dostupné např. prezenčně v Klementinu v Praze.

O televizi: Práce z let 1956–2015

Umberto Eco

Praha : Argo, 2020

ISBN: 978-80-257-3252-6

Nový svazek díla Umberta Eca představuje různé stránky televize jakožto svébytného jevu. Zahrnuje autorovy práce na dané téma z let 1956–2015 – eseje, příspěvky přednesené na kongresech i novinové články. Úvahy v nich obsažené pokrývají rozsáhlé časové období od prvních vysílaných pořadů až do dnešních dob, kdy se k televizi přidružuje internet a sociální sítě.

Gianfranco Marrone, editor svazku, v doslovu rozlišuje šest fází v autorově zkoumání televizního fenoménu, charakterizovaných různým pohledem i metodou.

Co byla a co je televize

Tereza Dvořáková Czesany, Lucie Záhorová, René Melkus

Praha : Argo, 2020

Každý ví, co je televize. Hodně lidí ji má doma a každý den se na ni dívá. Všichni tedy víte, jak televizor vypadá i co se v něm vysílá. Víte ale také, kdy televize vznikla a jak vlastně funguje? Jaké pořady vysílala v minulosti a jaké dnes? Co televize znamená pro vaše rodiče a prarodiče a jak ovlivňuje váš každodenní život? A má vůbec taková televize v době internetu nějakou budoucnost?

Kniha je určena pro děti od osmi let. Zajímavá ale může být i pro dospělé, rodiče, učitele nebo lektory kroužků. Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Tohle není propaganda: Válka proti realitě

Peter Pomerantsev

Praha : Dokořán, 2020

ISBN: 978-80-7363-999-0

Žijeme ve zrychlené době plné nejrůznějších vlivů. Cílené reklamy, hackeři, internetoví boti, ISIS, Putin, trollové, Trump – ti všichni se snaží otřást naším vnímáním reality. V této surreálné atmosféře, jejímž cílem je nás dezorientovat a podkopat náš smysl pro pravdu, jsme ztratili nejen víru v mír a demokracii, ale i představu o tom, co tato slova znamenají.

Peter Pomerantsev nás zavede do předních linií dezinformační války, kde se setkáváme s twitterovými revolucionáři, populisty, identitáři, džihádisty, hlídači pravdy a mnoha dalšími. Čtyřicet let poté, co byli jeho rodiče jakožto disidenti pronásledováni KGB, Pomerantsev dokládá, že se Moskva opět stala propagandistickou velmocí.

Putinovi trollové

Jessika Aro

Praha : N media, 2020

ISBN: 978-80-907922-1-0

Finská novinářka Jessikka Aro popsala fungování petrohradské trollí továrny na dezinformace, kterou financoval ruský oligarcha blízký prezidentu Vladimiru Putinovi.

Výsledky její žurnalistické práce vyústily ve mstu. Aro se stala obětí pronásledování, šikany a rozsáhlé dezinformační kampaně. Trollové pronikli do jejího soukromí, zveřejňovali na internetu její skutečné i zmanipulované fotky, pomluvy a dezinformace a vyhrožovali jí smrtí. Přesto novinářka dál seznamuje svět s tím, jak daleko ruská informační agrese sahá a jak ničivá dokáže být.

Líčí i známé případy kritiků dezinformačních aktivit, jako je finančník Bill Browder, který prosadil přijetí tzv. Magnitského zákona v různých zemích, či vyšetřovatel skupiny Bellingcat Eliot Higgins a další.

Temné zítřky: Technologie a konec budoucnosti

James Bridle

Brno : Host, 2020

ISBN: 978-80-275-0211-0

Osvícenská víra v rozum a vědu slibovala odtajnit svět a udělat z něj lepší místo pro život. Zkušenosti 20. století ukázaly, že racionální a technicistní přístup sice vede k efektivitě, ale už nikoli ke spravedlnosti či štěstí.

Zkušenosti 21. století pak odhalují ještě něco jiného: technologie — satelity, neuronové sítě či algoritmy — nejenže nepomáhají vnášet do reality řád, ale naopak jí na přehlednosti ještě ubírají. Před zraky zmateného lidstva se tak kupí hromada velkých dat, kvant informací a mediálních obsahů nejasného původu, na níž raší konspirační teorie, fundamentalismus a populistické spekulace. Příběh o tom, jak jsme se odcizili vlastním technologiím a co to může znamenat pro svět zítřka.

21 lekcí pro 21. století

Yuval Noah Harari

Voznice : Leda, 2019

ISBN: 978-80-7335-612-5

Publikace se zabývá současností a dobou, která bude bezprostředně následovat. V jednadvaceti kapitolách věnovaných jednotlivým závažným problémům autor zkoumá, co znamená být člověkem ve věku šířícího se chaosu.

Jaké důsledky pro člověka bude mít využívání robotů a umělé inteligence? Jak se vypořádáme s životem ve světě zaplavovaném falešnými zprávami? Jakou váhu bude mít národní a náboženské cítění? Čemu bychom měli naučit svoje děti?

Autor upozorňuje na zásadní politické, technologické, sociální a existenciální otázky, jež před námi vyvstávají tváří v tvář proudu dezorientujících změn. Dokážeme si pod přísným pohledem Velkého bratra uchovat svobodu volby? Jak se vypořádat s hrozbami terorismu? Proč je politický systém liberální demokracie v krizi?

Žurnalistická profese 2.0

Jan Jirků

Praha : Karolinum, 2020

ISBN: 978-80-246-4610-7

Monografie se zabývá aktuálními vývojovými trendy v médiích i žurnalistice a procesy, jako jsou medializace internetu a internetizace masových médií nebo mediální konvergence a hybridizace. Přináší mj. poznatky z výzkumu, který se zaměřil na konkrétní dopady těchto procesů na novinářské povolání v České republice, zajímal se o aktuální postoje novinářek i novinářů k technologickému vývoji a proměny jejich každodenní práce, čímž zároveň prověřil platnost tvrzení či definic, které jsou v souvislosti s problematikou aktuálních vývojových trendů nabízeny vědci.

Proměny novinářské etiky

Václav Moravec

Praha : Academia, 2020

ISBN: 978-80-200-3111-2

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vy tvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich.

Autor představuje novinářskou etiku jako součást aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem a vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České republice po roce 1989.

Pytláci textů: Televizní fanoušci a participativní kultura

Henry Jenkins

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 4, 2019

ISBN: 978-80-7470-242-6

Obraz diváků televizních seriálů a dalších pořadů jako pasivních konzumentů je zakořeněný i dnes, v éře internetových televizí, streamování a obsahu dostupného kdykoli „na přání“. V době, kdy americký kulturní a mediální teoretik H. Jenkins psal svou knihu Pytláci textů (1992), však byla tato charakteristika přijímána takřka bez výhrad i odborníky z oblasti mediálních studií. Jenkins svůj odborný zájem soustředil na jednu specifickou skupinu diváků, fanoušky, a podrobně analyzoval jejich sociální praktiky a kulturní produkci, díky čemuž se mu podařilo dobově převažující přesvědčení o pasivitě seriálových diváků zásadním způsobem problematizovat. Fanoušci totiž filmy, seriály a další žánry nejen konzumují, ale také je dále přetvářejí, navazují na ně a přepisují je. Klasická práce tak nabízí jedinečný raný pohled na dnes všeprostupující kulturu participace, jež se i prostřednictvím sociálních sítí stala jedním z nejvýraznějších atributů dnešních dní.

Mediální mámy, digitální tátové: Rady, které na internetu nenajdete

Yalda T. Uhls

Praha : Portál, 2018

ISBN: 978-80-262-1317-8

Ničí sociální sítě naše děti? Kolik času stráveného na internetu je už příliš? Co pro teenagery znamenají selfie a sexting? Jak jejich život ovlivňuje syndrom FOMO (Fear of Missing Out), tedy potřeba být neustále on-line, protože jinak by bylo možné něco podstatného propásnout?

Srozumitelné vysvětlení, jaký vliv mohou mít současná média (nejen) na děti. Každá kapitola je zakončena shrnutím nejdůležitějších bodů a užitečnými typy pro běžný život.

Média a kultura: od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace

Giuseppe Maiello, Ondřej Roubal

Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020

ISBN: 978-80-7408-179-8

Autoři uceleným způsobem rekonstruují historický vývoj komunikačních médií od preliterálních společností až do současnosti digitálního věku.

Kniha navazuje na stávající teorie médií a studia společnosti pozdně moderní doby, která zároveň rozšiřuje. První část monografie seznamuje s historickým přehledem obecnějšího vývoje komunikačních médií, jejich rolí a kulturním významem civilizačního procesu. Mj. připomíná epochy tisku s dosud nepřekonaným rozvojem kultury a vzdělanosti. Následuje zachycení nástupu elektronických médií, kdy rozhlasové a televizní vysílání formovalo nové směry komunikace vůči anonymním příjemcům vč. zrodu efektivních metod manipulace. Závěr patří úvahám o vztahu digitálních technologií a společnosti pozdní modernity.

Kritické čtení mediálních textů

Jindřiška Svobodová; Šárka Hamrusová; Barbora Hinková

Olomouc : Univerzita Palackého, 2018

ISBN: 978-80-244-5315-6

Autorky k textu přistoupily s využitím metod a přístupů spojených pod zastřešujícím pojmem kritická analýza diskurzu ke kvalitativnímu zhodnocení a kritickému čtení textů současného mediálního diskurzu.

Předmětem jejich zájmu se stala především taková sdělení, v nichž představitelé či zástupci společenských institucí a organizací využili své sociální role k tomu, aby předpokládaného příjemce ovlivnili nebo jím manipulovali, v krajním případě jsou analyzovány i diskriminační texty legitimizující vyloučení vybraných sociálních skupin.

Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny

Dominik Stroukal

Praha : Grada, 2020

ISBN: 978-80-271-2934-8

Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za virtuální peníze dá koupit leccos ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují pornografii za hranou zákona. Dark Web však má i své světlé stránky. Ty využívají i novináři BBC, The Guardian nebo Facebook pro sdílení informací, které mají zůstat utajeny. Na Dark Web se lze dostat na pár kliknutí myší.

Průvodce po temné části internetu od jeho počátků po budoucnost. Ukazuje, jakým způsobem fungují pravidla mezi lidmi, kteří spolu chtějí obchodovat, ale nikdy neodhalí svou identitu.

Učíme se s tabletem – využití mobilních technologií ve vzdělávání

Onřej Neumajer, Lucie Rohlíková, Jiří Zounek

Praha : Wolters Kluwer, 2015

ISBN: 978-80-7478-768-3

Kniha s online podporou.

První česká kniha, která se zabývá využitím tabletů ve škole, není jen kniha – váže se k ní také moderní on-line podpora, která obsahuje užitečné kontakty a odkazy, stejně jako 122 praktických videí.

Autoři se dlouhodobě zabývají využitím technologií ve vzdělávání. Nabízejí originální spojení technických, organizačních a pedagogických aspektů začleňování tabletů do života škol, předkládají nabídku výukových aktivit a shrnují zkušenosti a doporučení pilotních škol, které už tablety začaly používat. Pozornost přitom věnují třem nejrozšířenějším platformám pro mobilní operační systémy – Apple iOS, Google Android a Microsoft Windows.

Online podpora: www.ucimesestabletem.cz

Čtenáři, vrať se: Mozek a čtení v digitálním světě

Maryanne Wolfová

Brno : Host, 2020

ISBN: 978-80-275-0011-6

Digitální média nejsou zlo. Ale s dávkováním raději opatrně.

Spolu s rozšiřováním digitálních technologií se v posledních 30 letech proměnil způsob, jakým konzumujeme média, vč. toho nejstaršího: textu. Dnes se čtení přelévá z platformy na platformu, mezi internetovým prohlížečem a e-knihou, odehrává se především na obrazovkách a stimuluje mozek úplně jiným způsobem než soustředěná četba papírových knih nebo novin. Řada odborníků i laiků se obává důsledků, jaké budou nová média mít na naše intelektuální a kognitivní schopnosti.

Autorka, neuroložka a odbornice na proces čtení, shrnuje dosavadní vědecké poznání o vlivu digitálních médií na proces čtení a lidský mozek. Nová média nechápe jako ohrožení, nýbrž jako výzvu: už tu s námi jsou, takže se s nimi musíme naučit zacházet tak, aby nám dobře sloužila.

Geologie médií

Jussi Parrika

Praha : Karolinum, edice Studia nových médií, 2020

ISBN: 978-80-246-3914-7

Geologie médií vychází z perspektivy materialistického a post-antropocentrického myšlení, které klade důraz na vztah kultury k materiálním skutečnostem, jež ji podmiňují. Autor svět médií zkoumá jako hmotnou součást geologické sféry: zabývá se například procesy těžby, které umožňují jejich vznik, nebo jejich posmrtným životem v podobě elektroodpadu a budoucích fosilií. Popisuje environmentální, sociální a ekonomický kontext novomediální kultury a rozbíjí iluze o její „čistotě“ a „imaterialitě“. Jeho kniha není jen důležitým příspěvkem k debatám o mediálních technologiích, novém materialismu a antropocénu, ale také průvodcem po současné umělecké praxi, která na tyto fenomény reaguje.

Kdo chytá v síti: Dokumentární kniha o zneužívání dětí na internetu

Marika Pecháčková

Brno : BizBooks 2020

ISBN: 978-80-265-0919-6

Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí a dospělých. Režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová založili na internetové seznamce fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o internetových predátorech V síti. Do pěti hodin se jim ozvalo přes osmdesát mužů.

V navazujícím souboru rozhovorů je obsažen hlubší rozbor postav z filmu, který vyvolal obrovský rozruch ještě před vlastním odvysíláním.

Jak porozumět digitálnímu světu: Vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí

Brian W. Kernighan

Praha : Argo, Dokořán, 2019

ISBN: 978-80-257-2944-1, 978-80-7363-903-7

Počítače jsou všude a nejsou to jen notebooky, tablety nebo chytré telefony. Většina ostatních počítačů je neviditelná – ovládají např. domácí spotřebiče, automobily, lékařské přístroje, dopravní systémy, energetické sítě nebo zbraňové systémy. Miliony počítačů denně tiše shromažďují, sdílejí a někdy nechávají unikat obrovská množství dat týkajících se našich osob. Vlády a firmy prostřednictvím počítačů monitorují stále více z toho, co děláme. Sociální sítě a zadavatelé reklam o nás vědí mnohem více, než by nám bylo milé, a využívají přitom informací, které jim sami předáváme. Až příliš snadno se k našim datům dostávají i zločinci.

Chápeme skutečně moc počítačů v našem světě? Základní poznatky o tom, jak funguje počítačový hardware, software a sítě, a jaká jsou rizika, které počítače představují pro naše soukromí a bezpečnost.

Příručka malého novináře: Mediální výchova pro děti 1. stupně základních škol

Michaela Vetešková, ilustrace Lenka Jasanská

Praha : Verzone, 2019

ISBN: 978-80-87971-39-0

Kdo je novinář? Co vlastně dělá? Co znamená být objektivní? A proč je důležité mít veřejnoprávní média? Odpovědi na tyto i řadu dalších otázek přináší Příručka malého novináře.

Pracovní sešit vychází z autorčiných workshopů Dílna malého novináře. Michaela Vetešková jej vytvořila spolu s týmem zpravodajství Českého rozhlasu jako součást mediální výchovy pro žáky prvního stupně základních škol.

Michaela Vetešková je rozhlasová novinářka a autorka pohádek a divadelních her. Při psaní příběhů pro děti vychází z reportáží natočených pro Český rozhlas.

Hroši žerou trpaslíky!: Praktický průvodce světem hoaxů, fake news a dalších bulšitů

Alex Boese

Brno : CPress, 2019

ISBN: 978-80-264-2716-2

Hoaxy, fake news, klamavá reklama a spousta dalšího balastu, to vše na nás útočí na sociálních sítích, internetu, v e-mailech, ale taktéž i ze stránek seriózně se tvářících médií. Žijeme ve světě, který je každým dnem falešnější, a to čím dál bizarnějším způsobem. Rozlišování opravdového a podvrženého stává neustálou výzvou.

Kniha je historií městských legend, fíglů, švindlů, politického mlžení atd., které zaplňují moderní svět. Nejde však jen o sbírku fake news, nabízí i praktické rady, jak toto "smetí" odhalit a ignorovat. Nabízí exkurzi do světa, kde „hroši žerou trpaslíky“, a poskytuje rady, jak nalézt vlastní cestu v prostředí, kde už se zcela rozmazala hranice mezi pravdou a fikcí.

Pro čtenáře od 14 let.

Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací

Thomas Allmer

Praha : Filosofia, edice Filosofie a sociální vědy, sv. 63, 2019

ISBN: 978-80-7007-578-4

Kniha se zaměřuje na aktuální problematiku sociálních médií z hlediska kritické teorie společnosti. Ukazuje limity i emancipační potenciál sociálních médií ve vztahu k novým výzvám společností a technologií. Globální digitální prostředí analyzuje vzhledem k možnostem komunikacespolečně sdíleného prostoru sítí.

Určeno zejm. zájemcům o sociální, ekonomickou a politickou teorii a filosofii, sociologii a mediální studia.

Nakladatelství Filosofia bylo založeno při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR v roce 1990.

Ženy (a muži) ve zpravodajských redakcích: Mediální instituce pohledem genderových mediálních studií

Lenka Vochocová

Praha : Karolinum, 2019

ISBN: 978-80-246-4284-0

V českém prostředí první ucelený pohled na řadu faktorů, které ovlivňují situaci novinářů a novinářek a spolupodílejí se tak i na genderové diskriminaci v profesi.

Na základě podrobné rešerše a kritické reflexe zahraniční i domácí literatury zpochybňuje zažitou představu, že zvýšení počtu žen v novinářské profesi a zlepšení jejich postavení v redakcích (např. z hlediska zastávání vyšších hierarchických pozic) samo o sobě přispěje k proměně reprezentací žen (a mužů) v mediálních obsazích nebo promění charakter profese samotné, a to především ve prospěch žen. Autorka představuje další strukturní a organizační vlivy, které mohou pro směřování a podobu profese významnější, a shrnuje výsledky výzkumu, v němž se zaměřila na to, které faktory vnímají ve své profesi jako zásadní samotné novinářky a novináři v ČR.

Komplexní televize: Poetika současného televizního vyprávění

Jakub Korda, Jason Mittel

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 5, 2019

ISBN: 978-80-7470-244-0

V devadesátých letech se v americké televizní produkci začala objevovat řada seriálů vymezujících se proti dekády zavedeným pravidlům přehlednosti a srozumitelnosti. Riskantnější seriálové projekty jako Městečko Twin Peaks či Akta X se nebály své diváky mást, chytře jimi manipulovat a budovat propracovanou mytologii celého seriálového světa. Své diváky nejen vybízely k tradičnímu zaujetí samotným příběhem, ale činily tak i způsobem svého vyprávění.

Jason Mittell nabízí detailní rozbor formálních charakteristik a speciálních "narativních efektů“ takto vyprávěných komplexních seriálů i způsobů, jak jim rozumí a dále s nimi pracují jejich publika. Pro jejich analýzu zavádí celou řadu nových termínů, které respektují specifika seriálové televize a aspirují na to, stát se nezbytnou výbavou odborníků, kritiků i studentů věnujících se televiznímu médiu.

Kniha obsahuje i detailní a čtivé rozbory řady televizních seriálů jako Veronica Marsová, Perníkový táta či The Wire – Špína Baltimoru.

Vychází za přispění Státního fondu kinematografie.

Divákem Dallasu: Soap opera a melodramatická imaginace

Ien Angová

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 2, 2019

ISBN: 978-80-7470-226-6

Na počátku osmdesátých let uchvátil televizní diváky americký seriál Dallas, který bylo prostě nutné sledovat (u nás až po r. 1989). Miliony diváků s napětím sledovaly vývoj v dramatických vztazích bohaté rodiny texaských ropných magnátů a rančerů ze Southforku a postavy se staly načas důležitou součástí sdílené kulturní encyklopedie.

Proč fiktivní zobrazení většinově nedostupné a vzdálené životní zkušenosti amerických boháčů vzbuzuje takový ohlas a zájem i v kontinentální Evropě? Angová vyšla při hledání odpovědí z dopisů, které jí v odpověď na její inzerát uveřejněný ve společenském časopise pro ženy zaslali sami diváci a hledala průniky a opakující se myšlenky. Kniha se stala jedním ze zakladatelských kamenů studií populární kultury i mediálních studií a má dodnes potenciál oslovovat nové generace čtenářů.

České vydání je doplněno o překlad metodologické kapitoly z nizozemského originálu. Knihu uzavírá doslov Ireny Reifové, krátkou předmluvu k českému vydání napsala sama Ien Angová.

Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR.

Jak opravit budoucnost

Andrew Keen

Praha : Argo, 2019

ISBN: 978-80-257-2882-6

Kritik digitální revoluce přichází s návody, jak zvrátit znepokojivý vývoj v oblasti informačních technologií a otevřít cestu k digitální budoucnosti, na kterou by bylo možno se opět těšit. Varuje před pokušením aplikovat jeden zaručený všelék a vybízí ke kombinované strategii.

Inspiraci lze čerpat jak z historické zkušenosti s první industriální revolucí, tak z úspěšného působení mnoha našich současníků – politiků, inovátorů, regulátorů či pedagogů – po celém světě.

Čtvrtá revoluce: Jak infosféra mění tvář lidské reality

Luciano Floridi

Praha : Karolinum, edice Studia nových médií, 2019

ISBN: 978-80-246-3803-4

Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumíme světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také způsob, jakým se díváme sami na sebe a jak chápeme svou vlastní povahu, existenci a odpovědnost. Rozšíření ICT tak představuje čtvrtou revoluci v dlouhém procesu přehodnocování základní podstaty a role lidstva ve vesmíru: jakožto lidstvo netvoříme nehybný střed vesmíru (kopernikovská revoluce), nelišíme se nijak mimořádně od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce) a zdaleka nejsme sami pro sebe ve svém vědomí zcela transparentní (freudovská revoluce). ICT nám nyní dávají najevo, že nepředstavujeme izolované, odpojené činitele, ale informační organismy, kteří spolu s jinými druhy těchto činitelů sdílejí globální prostředí, v konečném pohledu utvářené z informací, takzvanou infosféru (Turingova revoluce).

V síti dezinformací: Proč věříme alternativním faktům

Jiří Táborský

Praha : Grada, 2019

ISBN: 978-80-271-2014-7

Ústřední témata knihy jsou šíření dezinformací v online prostředí a psychologie davu.

Proč jsou dezinformace tak nebezpečné a proč vůči nim není nikdo z nás imunní bez ohledu na zkušenosti a vzdělání? Názory, postoje a úsudky velmi často nejsou nic jiného než pouhé dojmy, založené na emocích, na vlastních nebo zprostředkovaných zkušenostech a na útržcích vzpomínek, z nichž některé ani nemají reálný základ. Právě z tohoto důvodu je tak snadné podlehnout propagandě, reklamě a manipulaci všeho druhu.

Všichni lžou: Velká data, chytré algoritmy a jak nám internet může říct, kdo opravdu jsme

Seth Stephens-Davidowitz

Brno : Host, 2019

ISBN: 978-80-7577-787-4

Už nemusíte chodit ke zpovědi — historie internetového vyhledávání postačí.

Lidstvo během jediného dne internetového surfování vygeneruje osm bilionů gigabytů dat. A toto neuvěřitelné a historicky nesrovnatelné množství informací může prozradit opravdu hodně o obavách, touhách a návycích, které nás ženou kupředu, i o našich vědomých či nevědomých rozhodnutích. Několika kliknutími lze získat nesmírně komplexní data o lidském chování a smýšlení, ať už jde o politické preference, každodenní potřeby, nebo sex. Stačí se dívat správným směrem.

Kromě téměř nekonečné zásoby dat z vyhledávačů čerpá autor – novinář a bývalý datový analytik – také z experimentů a studií o lidském myšlení. Zkoumá hloubku digitální stopy lidstva i její potenciál.

Kniha roku podle The Economist. Bestseller The New York Times.

Kritické myšlení: Dovednost (nejen) pro 21. století

Jan Gazda, Václav Liška, Bořivoj Marek

Praha : Nakladatelství  P3K, 2019

ISBN: 978-80-87343-88-3

Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické myšlení je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století, ale zároveň je jednou z dovedností, která ve výuce na všech stupních škol nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejším a komplikovanějším. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení, a vědět, jak šikovně používat rozum. Proto se kniha zaměřuje na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a ostatních, jak rozpoznávat klamy ve vnímání a v úsudku, a představuje široké spektrum kognitivních zkreslení, které nám v řadě případů brání metody kritického myšlení účinně používat.

Kůň, který uměl počítat: Proč je důležité myslet kriticky

Thomas E. Heinzen, Scott O. Lilienfeld, Susan A. Nolan

Praha : Portál, 2019

ISBN: 978-80-262-1442-7

Na začátku 20. století proslul penzionovaný berlínský učitel matematiky tím, že jeho kůň, jemuž se začalo přezdívat „chytrý Hans“, umí počítat a rozumí složitým slovním pokynům. Byly schopnosti koně skutečné? Jistěže ne! Ale čím to, že jim uvěřilo tolik lidí a že vzbudil takový zájem médií? A jak tento mechanismus ve skutečnosti fungoval?

Na počátku 90. let minulého století získala velkou pozornost takzvaná facilitovaná komunikace, užívaná u dětí s autismem. Jenže na jejím základě nejenže začaly děti zázračně „mluvit“, ale také došlo k obvinění jejich rodičů ze zneužívání. I funkčnost této metody se ukázala jako klamná. Co má kůň, kte  rý uměl počítat, společného s metodou zázračné komunikace?

Američtí profesoři psychologie za pomoci těchto i jiných příkladů ukazují, jak funguje naše myšlení, jak se vyhnout sebeklamu a jak myslet jasně a kriticky.

Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti, 2., upravené a doplněné vydání

Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha : Grada, 2019

ISBN: 978-80-271-0553-3

Chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.

Regulace médií

Vojtěch Šimíček

Brno : Masarykova univerzita, 2018

ISBN: 978-80-210-9080-4

Sborník obsahuje devět textů věnovaných problematice regulace médií.

Autoři jednotlivých příspěvků, kterými jsou odborníci na ústavní právo (akademici, soudci, advokáti) a také aktivní novináři, se ve svých textech zabývají širokým spektrem problémů. Kladou si např. otázku, jak má být zaručena skutečná pluralita médií, zda potřebujeme veřejnoprávní média, anebo jak média regulovat. Dospívají k jednoznačnému závěru, že kromě regulace státní je daleko důležitější a – v konečném důsledku – efektivnější, aby tuto regulaci prováděli samotní příjemci informací, a také, aby dřívější státní cenzuru nenahrazovala autocenzura. Pokud některé zpravodajské servery nebudou mít žádné čtenáře, pozbudou faktického vlivu a stanou se nezajímavými i pro své sponzory. Naopak podporou kvalitních médií lze přispět k tomu, že se na mediálním trhu udrží a nabudou na významu.

Média, lži a příliš rychlý mozek: Průvodce postpravdivým světem

Petr Nutil

Praha : Grada, 2018

ISBN: 978-80-271-0716-2

První část knihy se zabývá zákonitostmi našeho chování a rozhodování – proč naše přání tak často formují budoucnost, jak nás ovlivňuje naše vlastní iracionalita, proč podléháme skupinové hlouposti a jak snadno se dopouštíme myšlenkových chyb.

Druhá část knihy se věnuje žhavé současnosti. Zaměřuje se na běžně užívané argumentační fauly a na odhalení manipulativních a propagandistických postupů v politice i médiích. Ukazuje zákulisí mediálního průmyslu a výroby zpráv i techniky, jak média mohou manipulovat. Ukáže, jak odhalovat falešné zprávy, poznat pravdu od lži a nepodlehnout konspiračnímu myšlení.

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky: V české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek

Praha : Leges, 2018

ISBN: 978-80-7502-239-4

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik.

Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých obchodních praktik (vč. tzv. černé listiny) a zhodnocují implementaci relevantních směrnic Evropské unie do českého práva. Uvádějí a rozebírají značné množství judikatury Soudního dvora EU (včetně vybraných stanovisek generálních advokátů), Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu a dalších soudů. Dále seznamují s novou legislativou EU upravující nekalosoutěžní aspekty obchodního tajemství.

Závěrečná část je věnována přeshraničnímu prosazování práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání včetně určení rozhodného práva a místa sudiště.

Komu se dá věřit?: Aneb jak nás technologie sblížily a proč by nás mohly zase rozeštvat

Rachel Botsmanová

Brno : Host, 2018

ISBN: 978-80-7577-599-3

Autorka – expertka na vliv nových technologií na lidské chování – přichází s tezí, že vstupujeme do věku distribuované důvěry: důvěru stále více formují online nástroje, a to na úkor tradičních společenských vazeb.

Každý den nasednou miliony lidí do aut neznámých řidičů nebo přespí u naprostých cizinců. To vše pouze na základě online hodnocení na té či oné platformě. Stejné miliony lidí současně přestávají věřit všem a všemu, čemu doposud svěřovali svůj život, peníze nebo bezpečí. Vlády, zavedené obchodní značky, banky, média a další instituce přicházejí o důvěru občanů, zákazníků a diváků. A popularitu naopak získávají různá protisystémová hnutí a technologické platformy. Co to však znamená pro politiku a pro lidskou společnost obecně?

Jak rozumět populární kultuře

John Fiske

Praha : Akropolis, edice #POPs, sv. 1, 2017

ISBN: 978-80-7470-190-0

Když kniha v roce 1989 poprvé vyšla, stala se jedním ze základních kamenů oboru kulturálních studií. Poprvé poskytla akademicky fundovaný, sémioticky založený výklad populární kultury v její komplexnosti. Dílo respektuje v tradičním pojetí jakožto tvůrčí čin, ale zároveň ho chápe i jako tržní komoditu; vnímatelem rozumí hravého fanouška, jemuž však neupírá funkci spolutvůrce významů. Ukazuje, jak složitá je síť sociokulturních mechanismů, v níž tento typ kultury funguje, a jak přirozeně se umělecké dílo mísí s životním stylem, sférami každodennosti či s ekonomickými kritérii.

Český překlad vychází z 2. vydání Understanding Popular Culture z roku 2011, které je obohaceno o rozsáhlou předmluvu Henryho Jenkinse a o dialog novějších představitelů studia populární kultury. Knihu uzavírá kontextualizační doslov překladatele s názvem John Fiske – romantický solitér, který stál na počátku. Kniha již zřejmě zůstane klíčovým dílem, jež otevřelo cestu populární a masové kultuře z nočních stolečků na studentských kolejích do univerzitních učeben a pracoven.

Vychází za podpory Ministerstva kultury ČR.

Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury

Dagmar Sochorová

Brno : Masarykova univerzita Brno, 2017

ISBN: 978-80-210-8523-7

Monografie se zabývá výzkumem realizovaného kurikula mediální výchovy z pohledu učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice.

V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska řešené problematiky. Empirická část představuje výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jaká je realizovaná forma kurikula průřezového tématu Mediální výchova u učitelů českého jazyka a literatury na druhém stupni základních škol v České republice. Dotazníkové šetření se skládalo ze tří částí a bylo zaměřeno na učitelovo pojetí kurikula mediální výchovy, realizovanou formu kurikula mediální výchovy a začlenění mediální výchovy do výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

O nových médiích, modularitě a simulaci

Martin Charvát

Praha : Metropolitní univerzita Praha, Togga, 2017

ISBN: 978-80-87956-59-5, 978-80-7476-121-8

Kniha je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcendentního typu, ale o rhizomatické uspořádání afektů a střepů kultury, respektive zlomků vědomostí a znalostí, které volně plují v ne­lidském prostoru graficky strukturovaného pole. A jestliže motorizované stroje konstituovaly „druhý věk“ technických strojů, nyní žijeme v době kybernetických a informačních strojů, které vytváří „člověka­stroj“, modulární propojení dvou oblastí, které již není založené na kategoriích užití či jednání, ale na vzájemné intimní komunikaci; jedná se o paralelní evoluci organismu a stroje.

Knihu lze chápat jako příspěvek k analýze fyziognomie současné (digitální) kultury a společnosti, se zaměřuje na dvě oblasti: na „novost“ digitálních technologií a na vyjasnění teze o pojetí média jako extenze, která vede k fenoménům umělé augmentace či existence kyborgů.

Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru

Jan Halada (ed.), Barbora Osvaldová (ed.)

Praha : Karolinum, 2017

ISBN: 978-80-246-3752-5

Jedná se o výsledek práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Osvětluje pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o příklady z praxe, citáty a obrazový doprovod. Slovník obsahuje podrobnější hesla z kulturní žurnalistiky a publicistiky, je sledován i vývoj některých pojmů, hesla související s digitalizací a internetizací médií, ale také z vydavatelské sféry, postihující např. časopiseckou a nakladatelskou problematiku. U mnoha hesel je věcná, slovníková část doplněna o část popularizační, která nabízí pohled do historie pojmu nebo rozvíjí či jinak doplňuje vesměs strohé encyklopedické podání.

Mediální smrt konsenzu

Markéta Škodová, Michala Škrábová,kol.

Praha : Togga, 2017

ISBN: 978-80-7476-113-3

V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze a oslabení, či snad dokonce ochromení možností demokratického rozhodování. Konstitutivním rysem tohoto výkladu současné situace je právě zmíněná nesmiřitelná polarizace (a neochota se angažovat). Předkládaná publikace Mediální smrt konsenzu si tuto tóninu nesmiřitelné polarizace bere jako výchozí polohu svého kriticko-analytického přístupu a snaží se ji podrobit detailnějšímu rozboru. Platí-li teze o (nesmiřitelné) polarizaci, pak se nabízí otázka, jak je tato polarizace traktována (posilována či oslabována) samotnými médii. Většina úvah na toto téma má povahu velmi obecnou a mediální produkci chápe jako „hyperobjekt“, který není možné nahlédnout vcelku, ale jen rozfázovaně, po částech, neúplně. Autorský tým na toto omezení přistoupil a snaží se postihnout, jak se nesmiřitelná polarizace (pokud existuje) projevuje v médiu navýsost konsenzuálním svou masově konzumní podstatou, v televizi.

Je to složitější. Sociální život teenagerů na sociálních sítích

Danah Boydová

Praha : Akropolis, 2017

ISBN: 978-80-7470-165-8

Co nového přináší teenagerům komunikace prostřednictvím Facebooku, Twitteru nebo Instagramu? Jak sociální média ovlivňují kvalitu jejich života? Znamená obrovská obliba sociálních sítí konec soukromí, jak jsme ho znali? A nakolik skutečně podporuje negativní jevy, jako je šikana, či zvyšuje nebezpečí, jež představují sexuální agresoři?

Autorka se dlouhodobě zabývá problematikou mládeže a jejího vztahu ke komunikačním technologiím, zkoumá, jak interakce se sociálními médii ovlivňuje sociální život a způsob učení dětí a dospívajících, a popisuje, jak teenageři v online světě žijí, a snaží se to přiblížit lidem, kteří o ně mají strach – rodičům, učitelům, politikům, novinářům. Své postřehy pravidelně zveřejňuje prostřednictvím blogu zephoria.org. Časopis Fortune ji označil za nejlepšího akademika v technologické branži.

Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem

Alena M. Černá, kol.

Praha : Grada, 2013

ISBN: 978-80-247-4577-0

Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Postihuje i o jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů – obětí, agresorů i přihlížejících. Pozornost je upřena též na možné dopady kyberšikany a na způsoby, jakými se s ní její oběti vyrovnávají. Závěrečná část je zaměřena na možnosti prevence a zvládání tohoto jevu na individuální, rodinné a institucionální rovině.

Američtí prezidenti mediálního věku

Dalibor Mlejnský

Praha : Galerie EfEf, 2017

ISBN: 978-80-905787-2-2

Kniha věnuje pozornost americkým prezidentům, které spojuje období, v němž hrála velmi důležitou úlohu média, zejména pak televize. Začíná Kennedym. Existuje všeobecná shoda, že právě s tímto prezidentem začíná období symbiózy médií a politiky, v němž přestala být pouze slyšet slova, a začaly promlouvat obrazy.

V současné době probíhá důležitá změna. Kdokoliv v době před-internetové chtěl sdělit svůj postoj nebo jen informovat o události, jíž byl svědkem, potřeboval přístup do médií. Tímto způsobem média utvářela všeobecně rozšířený obraz společenské reality. Tento „dozor“ nad zobrazovanou skutečností ztratil veškerý význam v éře internetu. Sociální sítě umožňují komukoli sdílet cokoli.

Politika a média v konzumní společnostiPolitika a média v konzumní společnosti

Vlastimil Růžička

Praha : Grada, edice Politologie, 2011

ISBN: 978-80-247-3667-9

Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s normativně-ontologickými principy, jež jsou pojímány jako součást praktické filozofie.

Autor, který se hlásí k odkazu Erica Voegelina, sleduje různé výklady pojmu veřejný zájem, občanská společnost, percepce demokratického a právního státu a dostává se k úskalím teorie modernizace v posttotalitních zemích a k proměnám jazyka v globalizovaném světě takzvaných nových médií. Závěr knihy posiluje Voegelinovu teorii o nutnosti zotavení sociálních věd z destrukce pozitivistické éry. Kniha propojuje soudobé poznatky z mediální a vědecké sféry, určena je studentům sociálních věd i odborníkům společenskovědních oborů.

O reportáži, o reportérechO reportáži, o reportérech

Barbora Osvaldová (ed.), Alice Tejkalová (ed.)

Praha : Karolinum, 2010

ISBN: 978-80-246-1781-7

Zdálo by se, že s reportáží je to snadné. Je to žánr očitého svědectví: autor by měl být události přítomen, zapsat, co viděl, a pořídit rozhovory s několika svědky. Pak by měl zvolit nositele děje (ať už kladného nebo záporného), zaznamenat autentické výpovědi a věc je hotova. Ale z textů, které autoři této monografie shromáždili, je jasné, že tak snadné to není. Očití svědkové se často (bez zlé vůle) mýlí, jiní věc zkreslují. Nestačí prostě zaznamenat událost, je třeba hledat a nacházet zajímavé detaily a reportáž postavit především na nich.

Shromážděné texty obsahují to nejzajímavější, co dnes žánr reportáže představuje v tisku, v rozhlase, v televizi, ve fotožurnalistice nebo na internetu.

Fake NewsNejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!!

Petra Vejvodová, Miloš Gregor

Brno : Computer Press (CPress), 2018

ISBN: 978-80-264-1805-4

Publikace věnovaná fake news, propagandě, dezinformacím ve světě sociálních sítí a sociálních bublin.

Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů se neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Jak nad záplavou informací, která se na nás denně valí, přemýšlet kriticky, ale bez zbytečné paranoie.

Pod vedením svých pedagogů Miloše Gregora a Petry Vejvodové napsali studenti sdružení v projektu Zvol si info publikaci, která ukazuje, jak nepodlehnout manipulacím, které se denně objevují v médiích a na sociálních sítích.

Bezpečnost na internetu pro všechnyBezpečnost na internetu pro všechny

Thorsten Petrowski

Liberec : Dialog, 2014

ISBN: 978-80-7424-066-9

Uživatelé internetu jsou vystaveni trvalým hrozbám, aniž by o tom věděli. Např. podvodným webovým stránkám, útokům hackerů i úřednímu špiclování. Kniha vyj

menovává bezpečnostní rizika a nebezpečí hrozící uživatelům internetu a smartphonů, současně však poskytuje instrukce, jak se jim vyhnout. Srozumitelně a jednoduše, takže poslouží i úplným začátečníkům.

Výzkum médií_Nejužívanější metody a technikyVýzkum médií: Nejužívanější metody a techniky

Renata Sedláková

Praha : Grada, 2015

ISBN: 978-80-247-3568-9

Publikace uvádí do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou je představit nejčastěji užívané postupy ve výzkumech médií a kultury realizovaných v ČR, základní pravidla vědecké práce a postupy vytváření a ověřování poznatků v oblasti mediálních, kulturálních a částečně i komunikačních studií. Text představuje především linii vycházející ze sociologické tradice.

Tahle země je našeTahle země je naše: Český a německý veřejný prostor v deiktické perspektivě

Tomáš Samek

Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016

ISBN: 978-80-7395-993-7

Kniha zkoumá, zda je deixe použitelná jako hledisko výkladu světa médií, veřejného prostoru a komunikačních interakcí v něm probíhajících. Soustředí se na vztah těchto interakcí k vytváření kolektivního vědomí sociálních aktérů: kdo je z veřejného prostoru vylučován a jakými komunikačními strategiemi se toho dosahuje; jak vzniká povědomí skupinové příslušnosti a jak se jazykově formuje společná vůle k politické akci. Za tímto účelem autor rozšiřuje původně úzký význam deixe tak, aby se mohla stát společným interpretačním jmenovatelem jevů a procesů, mezi nimiž byly doposud jen zřídka hledány vztahy a souvislosti. Tím se ustavuje tzv. deiktická perspektiva, z níž je nahlížen a analyzován svět sociálního sdělování a sdílení. Téma je vysvětleno jak teoreticky, tak na konkrétních příkladech z dnešního českého a německého veřejného prostoru, kde se řeší otázka, kdo a co je naše a co je naopak cizí.

Co vysílá světCo vysílá svět

Jiří Vejvoda

Praha : Radioservis, 2015

ISBN:978-80-87530-49-8

Jak a o čem se vysílá na všech kontinentech naší planety? Co umějí a jaké vzdělání mají špičkoví rozhlasoví moderátoři? Kdo rozhlasové vysílání financuje, kdo je řídí a kdo na něj dohlíží? V čem je veřejnoprávní rozhlas nenahraditelný? Hrozí rádiu zánik kvůli internetu? Čeho se nesmí vzdát, má-li přežít? To jsou jen některé otázky, na které kniha hledá odpověď.

Publicista Jiří Vejvoda poznal média jako moderátor (např. Hovorů z Lán s Václavem Havlem), manažer (např. ředitel festivalu Zlatá Praha) a nejnověji jako místopředseda Rady Českého rozhlasu. Své zkušenosti zúročil v knize Co vysílá svět, jejíž obsah tvoří články uveřejňované v posledních letech v Týdeníku Rozhlas v letech 2010–2015. Píše se v nich o všem, co se týká práce rozhlasových zpravodajů, dokumentaristů, moderátorů, ale také o technologickém vývoji nebo o měnících se nárocích posluchačů.

Co je bulvár, co je bulvarizaceCo je bulvár, co je bulvarizace

Barbora Osvaldová

Praha : Karolinum,  2016

ISBN: 978-80-246-3229-2

Kolektivní monografie Co je bulvár, co je bulvarizace navazuje na publikace již Nakladatelstvím Karolinum vydané, jako byly texty O fejetonu, s fejetonem nebo O reportáži, o reportérech, Pokusy a dobrodružství – poznámky k eseji, Rozhovory o interview, O komentáři, o komentátorech, Žurnalistika v informační společnosti a podobně. Vždy se jedná o obecný úvod a poté jsou zařazeny relevantní příspěvky odborníků a publicistů, kteří téma rozvíjejí a také popisují, jak využívají materiály ve své činnosti.

Monografie o bulváru je více zaměřena na obtížné definování tohoto fenoménu, na jeho historii i současnost. Několik autorů a autorek popisuje svoji zkušenost s bulvárem a bulvárními médii. Jedním z cílů této publikace je přinést čtenářům orientaci v tématu a také jim umožnit o fenoménu nezaujatě přemýšlet, protože jak vyplývá z některých příspěvků, tzv. bulvární žurnalistika nemá jen záporné stránky.

Bulvarizace českých médiíBulvarizace českých médií

kol.: Irena Žantovská, Lucie Jedličková, Petr Bílek, Viktoria Hradská, Martin Kasarda, Peter Duhan, Milan Knížák, Petr Žantovský

[Rudná] :  Medias res, 2016

ISBN: 978-80-87957-08-0

Proč se česká média bulvarizují? Proč se tzv. seriózní tisk i elektronická média tak usilují přiblížit se triviálností svých obsahů a vnějškovou vizuální efektností svých forem přiblížit deníkovým tabloidům či komerčním televizím? Je to opravdu proto, že mizí inteligentní čtenář, posluchač, divák médií, nebo si jen média sama usnadňují život a na snižování nároků poptávky publika se jen vymlouvají?

Tento problém nemá jiné řešení, než spontánní vývoj mediálního světa v kontextu společenských, politických či ekonomických událostí. Je možné se po nějakém čase se znovu zastavit a podívat se, kam onen vývoj média zavedl, a také, zda se potvrdily, či naopak vyvrátily některé domněnky a analýzy. V tom je cena podobných setkání i nadčasový význam toho, že jsou pro budoucnost zachyceny alespoň v písemné formě – např. prostřednictvím tohoto sborníku.

Realita masmédiíRealita masmédií

Niklas Luhmann

Praha : Academia, 2014

ISBN: 978-80-200-2333-9

Kniha je dalším příspěvkem Niklase Luhmanna k teorii sociálních systémů, kterou tento německý sociolog ve svých dřívějších pracích aplikoval např. na sféry ekonomie, politiky, vědy, práva či umění.

Masmédia představují v Luhmannově pojetí jeden ze zásadních systémů moderní společnosti, o jehož realitě lze hovořit ve dvojím smyslu. Je to jednak jejich skutečná, reálná realita, která spočívá v jejich vlastních reálně plynoucích operacích a jako taková je závislá na technologiích. Vedle sekvence operací Luhmannn definuje ještě sekvenci pozorování, jež spoluutváří významnou úlohu masmédií v sociální konstrukci reality. Jako klíčový kognitivní systém masmédia selektují a distribuují obsahy, k nimž společnost obrací pozornost a které formují myšlení jejích členů. Realita masmédií pak umožňuje zpracovávat informace tak, aby nedošlo k destabilizaci sociálních rolí nebo přetížení sociálních aktérů.

Základní funkcí masmédií je iritace (dráždění). Tato funkce, jež je nezbytná pro udržení pozornosti a vzbuzování zájmu o určitá témata, vede k připravenosti členů společnosti zaujímat nové postoje a přijímat změny. Zároveň je namířena proti nečinnosti a strnulosti konzervativních postojů. Tím paradoxně pomáhá lidem přizpůsobovat se novým situacím v rámci probíhajících civilizačních změn.

Poznámky ke studiím nových médiíPoznámky ke studiím nových médií

Jakub Macek

Brno : Masarykova univerzita Brno, 2013

ISBN: 978-80-210-6476-8

Kniha se věnuje studiím nových médií – širokému interdisciplinárnímu akademickému metapoli zastřešujícímu sociálněvědné zkoumání a teoretickou reflexi takzvaných nových médií.

Text shrnuje historické a epistemologické kořeny studií nových médií a jejich vývoj a následně formuluje teoretický koncept nových médií. Tento koncept má podobu třídimenzionálního modelu odvozeného ze strukturační teorie Anthonyho Giddense, přičemž tři jeho dimenze zahrnují užití nových médií (jednání) a technotextuální artefakt a kontexty (coby formy struktur). Koncept by měl sloužit jako neredukcionistický výkladový rámec umožňující teoreticky ukotvenou celostní analýzu nových médií jako komplexního fenoménu utvářeného na úrovních artefaktu, sociálního jednání a širšího kulturního, politického a ekonomického milieu.

Žurnalistika a společnostŽurnalistika a společnost

Denis McQuail

Praha : Karolinum, 2016

Monografie klade důraz na vztah společnosti a žurnalistiky: zabývá se tím, co společnost od žurnalistiky očekává, i tím, jak vnímají svou společenskou roli sami novináři. Autor dále zkoumá společenské faktory, jež žurnalistiku zásadním způsobem ovlivňují, a analyzuje, jak může žurnalistika přispívat k rozvoji společnosti. Publikace přináší ucelený pohled na poslání žurnalistiky a nabízí teoretické základy pro její zkoumání. Proměna žurnalistiky dle autora souvisí s hlubší společenskou transformací, jejíž důsledky dnes nejsme schopni spolehlivě odhadnout.

Díky přístupnému stylu zpracování ji ocení nejen odborná veřejnost, akademičtí pracovníci, studenti komunikačních oborů (případně politologie a sociologie), ale také všichni zájemci o problematiku vývoje současných médií.

Marketingová komunikace a public relationsMarketingová komunikace a public relations: Výklad pojmů a teorie oboru

Jan Halada (ed.)

Praha : Karolinum, 2015

ISBN: 978-80-246-3075-5

Slovník kolektivu autorů z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy tvoří pendant k úspěšné Praktické encyklopedii žurnalistiky, jež se dočkala několika vydání. Obsahuje přes dvě stě padesát výkladových hesel, která umožňují základní orientaci v klíčových konceptech oboru. Je určen jak studentům, tak těm, kteří s pojmy marketingové komunikace přicházejí do styku v rámci své profese.

Autenticita ve světě médiíAutenticita ve světě médií: televizní příběh

Hana Malaníková

Praha : Brkola, 2014

ISBN: 978-80-905714-5-7

Kniha je autorčiným osobním svědectvím o hledání pravdivého a svébytného projevu televizního moderátora v náročné komunikační situaci: vystupování na veřejnosti bez veřejnosti. Na základě reflexe vlastní zkušenosti a studia odborné literatury se snaží popsat význam autenticity v prostředí masových médií.

Média a demokracie v 21. stoletíMédia a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů

Karol Jakubowicz

Brno : Masarykova univerzita Brno, 2017

ISBN: 978-80-210-8449-0

Kniha polského politologa a mediologa Karola Jakubowicze (1941–2013) je jeho posledním knižním dílem (vydána v r. 2013 ve Varšavě), které svým způsobem shrnuje jeho celoživotní profesní i osobní zaměření na vztah médií a společnosti. První tři kapitoly sledují dynamiku vývoje demokracie, hlavní projevy krize demokracie, příčiny dekompozice jejího rámce v kontextu globalizace, neoliberalismu, nacionalismu a populismu. Krizi médií popisuje ve vybraných aspektech, zejména komodifikace, tabloidizace a mediokracie ve čtvrté kapitole. Pátá a šestá kapitola se věnuje demokratizaci médií a médiím veřejné služby, jejichž zastáncem i kritikem byl jak ve svém teoretickém díle, tak i ve veřejném působení na úrovni Polska, EU i UNESCA. V závěrečných kapitolách (sedmá kapitola a závěr) téma médií a demokracie promýšlí autor ještě jednou, tentokrát v kontextu nových technologií v médiích i nových podob demokracie.

Zákon o ČTKZákon o ČTK: Transformace na půli cesty: Vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. století se zaměřením na ČTK

Ludmila Trunečková

Praha : Karolinum, 2015

ISBN: 978-80-246-3073-1

Monografie zachycuje, jak se v 90. letech vyvíjely vztahy mezi politickou a mediální sférou v Česku, jak politická sféra ovlivnila transformaci ČTK.

První tři kapitoly se týkají procesu tvorby institucionální legislativy (zákony č. 123/1965 Sb., č. 310/1991 Sb. a č. 517/1992 Sb.), další dvě pak aplikace právních norem: na příkladu volby první Rady ČTK (1993) a pokusu vlády vrátit do zákona povinnost zveřejňovat oficiální prohlášení v plném znění, a redefinovat tak úlohy agentury (1995).

Poslední část rekapituluje postoje ke změně statutu, respektive k případné privatizaci agentury a časově se váže k druhé Radě ČTK (1998), byť téma prolíná celými 90. léty. Zákonodárci totiž v roce 1992 předpokládali, že statut ČTK jako média veřejné služby bude dočasný, na rozdíl od zákonů o České televizi a Českém rozhlasu.

Jak zábavné je informovatJak zábavné je informovat: Infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu

David Klimeš

Praha : Karolinum, 2015

ISBN: 978-80-246-2973-5

Jedno mužstvo tvrdě bránilo, aby si vymohlo prodloužení. Druhé cítilo naději na rychlé vítězství a bylo v útoku.“ Popis sportovního utkání? Nikoliv. Takto noviny psaly v roce 2008 o prezidentské volbě. Je to špatně, protože chtějí být příliš zábavné? Nebo dobře, protože tak zpřítomňují čtenáři složité politické postupy?

Teoretické rozpracování pojmu infozábavy je přínosné především pro zájemce o studium médií a komunikace. Studentům sociálních věd může kniha posloužit jako užitečný přehled možností výzkumu mediálních obsahů, nejširší veřejnosti je určeno vřazení fenoménu do specifického českého kontextu.

MediokracieMediokracie

Miloslav Bednář, Jiří Bystřický, Helena Chaloupková, Ladislav Jakl, Jiří Svoboda, Zdeněk Zbořil, Petr Žantovský

[Rudná] : Čas, 2014

ISBN: 978-80-87957-00-4

Mediokracií se míní skutečnost, že hromadné sdělovací prostředky neboli masmédia mají významný vliv na společenské dění, který občas přerůstá nejen v ambici, ale – za jistých okolností – i schopnost formovat či deformovat události na politické scéně.

Média ovšem nejsou obdařena objektivním mandátem jako z demokratických procedur vzešlé moci zákonodárné, exekutivní a soudní. Jsou ale často půdorysem pro realizaci partikulárních zájmů určitých sil na politické či ekonomické šachovnici.

Nicméně média užívají ve společnosti výsadní postavení, a protože nejsou vedena exaktními pravidly a jedním z dominantních vlastností médií je jejich subjektivita, navázaná na zmíněné zájmy za médii, je třeba sledovat, aby vliv médií nepřerostl ve skutečnou moc médií – v mediokracii, tedy stav, kdy média předurčují události a kastují hodnoty, nikoli aby je jen ve snaze o maximální nestrannost zobrazovala a zachycovala.

Nad fenoménem vlivu médií a pojmem mediokracie se zamyslelo několik osobností z různých oborů – od novináře přes sociologa, politologa, filosofa, právníka po filmového režiséra.

Média a myMédia a my

Vlastimil Ježek, Jan Jirák

Praha : Akademie múzických umění 2014

ISBN: 978-80-7331-304-3

Práce obsahuje vysvětlení pojmu médium, stručný přehled jednotlivých typů masmédií, popis funkcí a rolí médií, nástin historického vývoje masmédií v českých zemích i zahraničí a základní poznatky o mediální komunikaci a komunikaci s médii. Následují výklady pojmů mediální analýza, monitoring médií, reklama a public relations.

Text, členěný do šesti kapitol, tedy vymezuje pojem média, včetně jejich role a funkce ve společnosti. Charakterizuje mediální komunikaci se zvláštním zřetelem ke vztahu médií a kultury a nabízí průřez stěžejními českými kulturními, respektive divadelními periodiky a weby, a charakteristiku práce s médii z pohledu marketingu.

Praktickým doplňkem je seznam vybrané doporučené literatury a ucelený přehled pramenů ke studiu médií a mediální legislativy České republiky.

Temporalita (nových) médiíTemporalita (nových) médií

Tomáš Dvořák, kol.

Praha : Akademie múzických umění, 2017

ISBN: 978-80-7331-425-5

Kolektivní monografie je věnována vztahu médií a temporality s důrazem na proměny chápání a zkušenosti času způsobené nástupem tzv. nových médií.

Témata: Kulturní techniky synchronizace. Proměny temporality televizního zpravodajství. Televizní diváctví a online diváctví. Digitální paměť. Vysokofrekvenční obchodování jako symptom sociální akcelerace času. Budoucnost ve filozofii, současném umění a teorii médií.

Facebooková (ne)závislostFacebooková (ne)závislost: Identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku

Marie Pospíšilová

Praha : Karolinum, 2016

ISBN: 978-80-246-3306-0

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, prostřednictvím kterých tyto interakce mohou probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové způsoby komunikace, patří i internetové sociální sítě.

Autorka se zaměřila na nejpopulárnější z nich – na sociální síť Facebook. V polovině roku 2016 měl Facebook celosvětově 1,7 miliardy uživatelů, tento počet ale neustále narůstá. Nabízí se proto otázka, co je na Facebooku tak zajímavého a přitažlivého, proč se na něj lidé znovu a znovu přihlašují, proč ho většinou už neopouštějí a proč by ho vlastně měli (anebo mohli) opouštět. Autorka hledá odpovědi na tyto otázky na základě teoretických přístupů a kvalitativních rozhovorů vedených s mladými uživateli sociální sítě v českém prostředí. Vychází z Goffmanovy dramaturgické metafory, zkoumá prostředí Facebooku jako interakční region a zjišťuje, čím je tato sociální síť specifická.

Televizní zpravodajství jako paradoxTelevizní zpravodajství jako paradox: jak (ne)rozumět zpravodajství I.

Marek Lapčík

Olomouc : Univerzita Palackého 2012

ISBN: 978-80-244-3326-4

Televizní zpravodajství sebe samo deklaruje jako jednu z nejvěrohodnějších reflexí sociální reality, nabízející univerzální sdělení určená všem bez rozdílu jejich individuálních znalostí a schopností. Že zdání reflexe skutečnosti jen úspěšně předstírá, patrně není překvapující, rozhodně ne tolik jako fakt, že – opět velmi úspěšně – zastírá, že jde o jeden z nejkomplikovanějších a současně nejparadoxnějších typů mediálních obsahů. Přes uvedené skutečnosti je televizní zpravodajství diváky vnímáno jako jedna z nejvěrohodnějších reprezentací reality.

Publikace je prvním svazkem plánované třídílné studie věnované tomu, jak vlastně televizní zpravodajství skutečně vypadá, z čeho se skládá a jak 'funguje'.

Média v tekutých časechMédia v tekutých časech: Konvergence audiovizuálních médií v ČR

Václav Moravec

Praha : Academia, 2016

ISBN: 978-80-200-2572-2

Nová média, interaktivita, virtualita, digitalizace, participace, uživatelská tvorba, globalizace – v současnosti jedny z nejčastěji používaných slov, módních výrazů. Publikace se snaží zasadit nejen tyto pojmy do českého kontextu, zabývá se digitální mediamorfózou, resp. jejími vybranými důsledky v ČR. Přibližuje změny v chování uživatelů audiovizuálních médií: kupříkladu na masovém nástupu nového typu sociálního aktéra – produživatele, jenž kombinuje role producenta a uživatele, na domestikaci technologických novinek, jakými jsou tzv. chytré televizory a mobilní telefony. Jaká je podoba tuzemské digitální propasti? Co si představit pod pojmem glokalizace? Speciálně se zaměřuje na konvergenci audovizuálních médií v našem prostředí.

Media life_Život v médiíchMedia life: Život v médiích

Mark Deuze

Praha : Karolinum 2016

ISBN: 978-80-246-2815-8

Publikace předkládá ucelenou a originální koncepci „života v médiích“. Přestože člověk obvykle trvá na pojetí technologie jako něčeho, co je vůči životu vnější, média nejen reprodukují, ale i utvářejí svět, v němž žijeme.

Autor představuje nové formy společenského uspořádání, které vznikají vlivem globálního masového používání mediálních technologií. Život v médiích narušuje tradiční sociální hierarchii, založenou na moci, a nahrazuje ji příslibem participační kultury, v níž soutěžení ustupuje spolupráci. Tato kultura sdílení klade důraz na kreativitu a společenskou angažovanost. Na druhou stranu kvůli „hypersociabilitě“ dnešní společnosti médií ztrácíme smysl pro vlastní jedinečnost a individualitu; jsme kolektivně ztraceni v technologiích, podobně jako zombie, které autor používá jako metaforu hybridního světa.

Přes některé potenciálně negativní faktory našeho stále užšího spolužití s digitálními technologiemi však autor tuto sílící symbiózu líčí s mírným optimismem.

Informační válkaInformační válka

Karel Řehka

Praha : Academia, 2017

ISBN: 978-80-200-2770-2

Jak jsou využívány nové informační technologie v novodobých válkách a lokálních konfliktech? Jak byla vedena válka v Perském zálivu, na Balkáně nebo na Krymu? A jakým směrem se bude vedení konfliktů vyvíjet? V historii válek hrály informace pro jejich vedení důležitou roli a lze nalézt bezpočet příkladů využití informací k podpoře válečného úsilí. Nikdy v minulosti neměl člověk tak efektivní nástroje komunikace, nikdy předtím však také nebyl v informačním prostředí tak zranitelný.

Práce vysvětluje pojem válka, popisuje historii války, úlohu propagandy dějinách válčení a zaobírá se problematikou strategické komunikace nebo informačních operací. Vzhledem k aktuálnosti ruského informačního působení vůči České republice a jejím spojencům je pro českého čtenáře v samostatné kapitole podrobněji popsán přístup Ruské federace k vedení informační války.

Průmysl lžiPrůmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka

Alexandra Alvarová

Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017

ISBN: 978-80-7553-492-7

Publikace věnovaná politické propagandě současnosti. Autorka v textu ukazuje, jak propagandu rozeznat a jak se jí můžeme efektivně bránit.

Autorka odhaluje zákulisí dezinformační války, kterou s pomocí moderních komunikačních technologií vedou vybrané velmoci proti Západu a hodnotám, které vyznává euroatlantická civilizace. Jejich cílem je rozdělit společnost, rozšířit mezi lidmi nenávist, zpochybnit dosavadní jistoty. Text detailně popisuje metody a prostředky, které dnešní političtí marketéři používají k ovlivňování veřejného mínění. Autorka k analýze současné situace používá poznatky z oblasti politologie, IT, marketingu a psychologie.

Proč jsem knihu psala? Důvodem je bezmoc, že prohráváme hybridní válku. Jistota, že jsou v ní Rusové dobří.“

Mediální výchova v rodiněMediální výchova v rodině : Postoje, nástroje, výzvy

Zdeněk Sloboda

Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Centrum kulturácích, mediálních a komunikačních studií, edice Kultura–média–komunikace – Paedagogia mediorum, 2013

ISBN 978-80-244-4496-3

Kniha si klade za cíl zpřehlednit oblast mediální výchovy a rozšířit diskusi o ní mimo oblast školství, jelikož se děti s médii setkávají nejdříve v rodině. Zaměřuje se především na rodiče a na nástroje mediální výchovy, které mají k dispozici – jde o záměrné působení na děti v podobě pravidel, které zakazují či povolují užívání určitých médií nebo konzumaci určitých mediálních obsahů, o výchovně motivované diskuse o médiích nebo o společné užívání medií. Širším rámcem pro tyto nástroje jsou postoje k médiím, k jejich předpokládanému vlivu. Použita jsou převážně česká výzkumná data z let 2005–2009.

Hustej INTERNET

Hustej INTERNET

Lenka Eckertová, Ilustrace: Lucie Seifertová

Prchal Petr : Praha, 2014

ISBN: 978-80-87003-39-8

Populárně-naučná publikace se zaměřuje na bezpečné chování dětí na internetu. Cílovou skupinou jsou děti kolem 10 let a jejich rodiče. Záměrem knihy je poučit děti o online rizicích, prevenci a řešení problémů zábavnou formou. Na modelových situacích popisovaných desetiletým Michalem jsou ukázány nástrahy, do kterých se můžou děti na internetu dostat (kybergrooming, kyberšikana, hry a závislosti, škodlivý software, reklama atd.). Kniha vyšla dne 11. února 2014 na Mezinárodní den bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Národním Centrem Bezpečnějšího Internetu. O knize jsme informovali ZDE.

Jak ochránit děti před pornografií na internetu

Jak ochránit děti před pornografií na internetu

Mary Muller

Praha : Portál, 2014

ISBN: 978-80-262-0694-1

Kniha seznamuje s nebezpečím, jaké pro děti představuje pornografie na internetu. Kniha upozorňuje na možná úskalí internetu, kdy se dítě může jediným kliknutím dostat na pornografické stránky, obsahující explicitní scény. Výzkumy přitom prokázaly jednoznačnou souvislost mezi konzumací pornografických obsahů a předčasným zahájením pohlavního života dospívajících. Sledování pornografických obsahů zkracuje dětství, probouzí předčasný zájem o sexualitu u dětí, které na ni ještě nejsou připraveny. Děti a dospívající, kterým je pornografie zpřístupněna, ať již prostřednictvím televize, či na internetu, získávají velmi deformovanou představu nejen o sexu, ale zejména o navazování a udržování intimních vztahů mezi partnery. Častěji se také stávají pachateli sexuálně násilných činů.

Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza

Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum

Manfred Spitzer

Brno : Host, 2014

ISBN 978-80-7294-872-7

Digitální média (počítače, smartphony, herní konzoly a v neposlední řadě i televize) vedou k tomu, že je mozek méně používán, čímž jeho výkonnost časem klesá. Jakmile člověk přestane vyvíjet duševní úsilí, ochabuje mu paměť. Nervové spoje odumírají, ty nové nepřežijí, protože jich není třeba. U mladých lidí se tím opožďuje vývoj mozku, jejich duševní výkonnost tedy od počátku zůstává pod úrovní svých možností. To se netýká jen myšlení, nýbrž i vůle a emocí a především sociálního chování. U dětí a mladistvých dramaticky klesá vinou digitálních médií schopnost učení a výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otupělost, poruchy spánku a deprese, nadváha, sklony k násilí a úpadek společnosti. Jak vyplývá z reprezentativní studie, provedené na vzorku více než dvou tisíců dětí a mladistvých ve věku 8–18 let, v USA dnes mladiství věnují digitálním médiím více času (alespoň sedm a půl hodiny denně) než spánku. V Německu i anglosaském světě vzbudila kniha mimořádný ohlas jak mezi rodiči a pedagogy, tak i mezi odbornou veřejností, byť reakce byly často rozporuplné. O knize referuje např. Mensa ČR na webu deti.mensa.cz, určeném pro nadané děti, jejich rodiče a učitele, a to v článku: Z internetu navždy zhloupnete, tvrdí špičkový německý psychiatr.

Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza

Nová ekologie médií : konvergence a mediamorfóza

Karol Jakubowicz

Zlín : VeRBuM, 2013

ISBN 978-80-87500-38-5

V  jedné ze svých posledních knih se mediolog a politolog Karol Jakubowicz (1941-2013) věnuje proměně médií, k  níž dochází v  důsledku nových technologií a nových médií. Jednotlivé kapitoly mapují procesy a důsledky proměny současných médií ve vztahu k  tradičním médiím, mediálnímu systému, žurnalistice i komunikaci v  demokratických společnostech. Kniha se opírá jak o dlouholetou osobní zkušenost autora jako mezinárodně uznávaného experta EU a UNESCO, tak i o bohatou bibliografii a řadu internetových zdrojů. Originál knihy je z r. 2011, v češtině vyšla v listopadu r. 2013 a je k dispozici jak v síti knihkupectví, tak na internetu. Nová ekologie médií je doporučována jako příručka pro novináře, studenty, učitele a ostatní zájemce, kteří se potřebují zorientovat v rychle se měnícím prostředí médií – k tomu dobře poslouží podrobný rejstřík a bohatá bibliografie.

Bezpečnost dětí na Internetu. Rádce zodpovědného rodiče.

Bezpečnost dětí na Internetu. Rádce zodpovědného rodiče.

Daniel Dočekal, Lenka Eckertová

Brno : Computer Press, 2013

ISBN: 978-80-251-3804-5

Pro správnou orientaci dětí ve virtuálních médiích je klíčová tzv. "internetová gramotnost". Ta na jedné straně představuje schopnost efektivně údaje vyhledat a rozlišit relevantní zdroje od nedůvěryhodných, na druhé straně zahrnuje znalost pravidel online komunikace i pohybu v online prostředí. Jen znalost a dodržování těchto pravidel pomůže dětem k bezpečnému využívání Internetu, minimalizaci možných rizik a schopnosti reagovat na nestandardní situace. Text popisuje praktické rady, jak problémům předejít a jak je řešit; postupy a návody, kontakty na pracoviště nabízející pomoc, tipy na vhodný software či odkazy na další zdroje informací.

Lenka Eckertová se tématu online rizik a jeho zprostředkování veřejnosti se v současnosti věnuje v Národním centru bezpečnějšího internetu (Saferinternet.cz). Daniel Dočekal se nyní zabývá především vlastní publicistickou činností, poradenstvím a vedením besed pro děti na téma internetové bezpečnosti, zejména v oblasti sociálních sítí.

Úvod obsahuje vyjádření JUDr. Miroslav Antla, vysokoškolského pedagoga, Taťány le Moigne, ředitelky českého Googlu, plk. Mgr. Karla Kuchaříka, vedoucího odboru informační kriminality z Policejního prezidia ČR, a ekonomky Markéty Šichtařové, zakladatelky a ředitelky společnosti Next Finance.

Internetová kriminalita páchaná na dětech : psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality

Internetová kriminalita páchaná na dětech : psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality

Lenka Hulanová

Praha : Triton, 2012

ISBN: 978-80-7387-545-9

Seznámení s jednotlivými druhy internetové kriminality páchané na dětech a se základními psychologickými poznatky o pachatelích a jejich obětech.

Generace dnešních dětí je internetová. Děti jsou dnes mnohdy lépe informované o nových technologiích než jejich rodiče. Využívají digitální média pro poznávání světa i pro svoje dětské aktivity. Mohou se zde hodně naučit, ale také hodně ztratit. Internet představuje totiž velmi snadnou cestu k dětem pro různé kriminální a sexuální pachatele. Kniha se snaží popsat a představit různé druhy internetové kriminality, její pachatele a agresory, ale také oběti. Druhá část knihy je přímo věnovaná výzkumu kazuistik dětských obětí internetové kriminality a zkušenosti dnešních dětí s internetem.

Podkladem této publikace je autorčina diplomová práce, za kterou obdržela v roce 2010 ocenění od nadace Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, Csc. Kniha je určena odborníkům, ale také laické veřejnosti a zejména pak rodičům.

Děti a online rizika

Děti a online rizika

sborník studií

Barbora Krčmářová et al.

Praha : Linka bezpečí, 2012

ISBN: 978-80-904920-2-8

Text je zaměřen a na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život a vývoj mohou mít. Cílem je také seznámit čtenáře s příklady z praxe či přinést inspiraci pro výchovné a vzdělávací působení.

K mediální výchově
K mediální výchově

Mediální výchova a komunikační strategie v teorii a praxi.
Tomáš Frank; Věra Jirásková
Praha : SPHV, 2008
ISBN: 978-80-904187-4-5

Média nepřinášejí stoprocentní realitu, ale s pomocí zlomků reality vytvářejí svůj vlastní, zploštělý virtuální výklad událostí či světa. Výklad základních pojmů a souvislostí s důrazem na školský sektor (učebnice).
Mediální výchova
Mediální výchova

metodika
Jan Pospíšil; Lucie Sára Závodná
Kralice na Hané : Computer Media, 2010
ISBN: 978-80-7402-040-7
Metodika daného předmětu pro učitele: nápady k oživení hodin, ukázkové hodiny či méně tradiční metody.
Sociální a mediální komunikace
Sociální a mediální komunikace

Josef Musil
Praha : Nakladatel Univerzita Jana Amose Komenského, 2010
ISBN:  978-80-7452-002-0

Učebnice pro vysoké školy obsahuje základní poznatky z oblasti sociální a mediální komunikace, základní pojmy z teorie komunikace a analýzu možných rizik a přínosů současných masmédií.
Masová komunikace a veřejné mínění
Masová komunikace a veřejné mínění

Lukáš Urban; Josef Dubský; Karol Murdza
Praha : Grada Publishing, 2011 (edice Žurnalistika a komunikace)
ISBN: 978-80-247-3563-4
Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a slovenští autoři koncipují svoji knihu jako vizitku současné společnosti. Analyzují proměny sociální a masové komunikace, média a jejich vybrané problémy, téma kultury a masové kultury, veřejného mínění a jeho významu. Zvláštní pozornost věnují problému mediální prezentace násilí a zločinu. Unikátní publikaci jistě ocení studenti příslušných oborů vysokých škol, vyšších odborných škol, ale i široká veřejnost. (nakladatelská anotace)
Psychologie médií
Psychologie médií

David Giles
Praha : Grada Publishing, 2012 (ediční řada Z pohledu psychologie)
ISBN: 978-80-247-3921-2
Práce se věnuje historii masmédií, způsobům přemýšlení o psychologii a médiích, vlivům médií na prosociální a antisociální chování, psychologii reklamy, účinkům médií na tělesný vzhled i stravovací návyky konzumentů, konceptu parasociální interakce, psychologii slávy a celebrit, fenomému fanouškovství, adoraci celebrit, vysvětlení obliby přitažlivosti reality show, konceptu rámování médii, roli masmédií ve vývojové psychologii, internetu a tzv. nových médiím (např. on-line seznamky). Kniha obsahuje slovníček pojmů.
Autor je lektorem psychologie médií při britské University of Winchester.
Psychológia médií
Psychológia médií

Elena Hradiská, Samuel Brečka, Zbyněk Vybíral 
Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009 
ISBN: 978-80-89447-12-1 
Slovensky psaná kniha se zabývá oblastí psychologie médií. Dává do souvislostí jevy, skutečnosti, vlastnosti a vztahy, které se protínají s jinými vědeckými disciplínami.
Kromě slovenského textu je součástí práce i kapitola předního českého psychologa komunikace Zbyňka Vybírala, soustředěná na základní pojmy a souvislosti této části oboru.
Kniha o televizi
Kniha o televizi

Jeremy Orlebar
Praha : Akademie múzických umění, 2012
ISBN: 978-80-7331-246-6
Učebnice věnovaná televizi, televiznímu vysílání a výrobě televizních pořadů, jejímž autorem je britský režisér a producent J. Orlebar (anglický název knihy je The Television Handbook).
Kniha se zabývá jednotlivými oblastmi britského televizního vysílání a televizní produkce je určená nejen televizním odborníkům, studentům a zájemcům o práci v televizi. První dvě části uvádějí do problematiky a přinášejí informace o vývoji současné televize, vysvětlují pojmy televizní regulace, vysílání veřejné služby a základní koncepty televizního vysílání, jež zahrnují televizní žánry, druhy narativu, hudební televizi i programové schéma a publikum. Další části knihy se detailně zaměřují na praxi televizních tvůrců a institucí, pro něž tvůrci pracují, na praktickou tvorbu pořadů zahrnující mj. i technické vybavení televizního studia a popis výrobních fází televizních pořadů. Knihu doplňuje slovník vybraných pojmů.

Mediální zlo – mýty a realita
Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí

Adam Suchý

Praha : Triton, 2007
ISBN: 978-80-7254-926-9

Studie mapuje problematiku násilí v televizi a jeho působení na děti školního věku.

Lze najít přímou souvislost mezi mediálním násilím a následným agresivním chováním děti a mladistvých? Tato otázka stojí v úvodu knihy. Autor zastává názor, sdílený většinou odborné veřejnosti, že ano. Svá tvrzení dokládá teoriemi a studiemi našich i světových odborníků, ale také výsledky vlastního výzkumu sledovacích návyků žáků 5. a 8. tříd základní školy. Vztah dětí a masmédií omezuje na vztah dětí a televize, kdy v televizním vysílání rozlišuje násilí informační, ve zpravodajství, a zábavné - ve filmech a pořadech, které je obzvláště nebezpečné. Snaží se vymezit rizikovou skupinu dětí, kterou negativní efekty související s působením televize nejvíce ohrožují: jedná se o diváky mladší 12 let, sledující televizi více než 3 hodiny denně, preferující akční, násilné a hororové filmy, kde se zobrazuje samoúčelné, adorované násilí.

Masová média
Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha: Portál, 2009
ISBN: 978-80-7367-466-3

Úvod do mediální komunikace, nástin její historie i současných podob. Rozbor role médií v moderní společnosti, pohled na jejich produkci, publikum a společenský kontext působení masmédií.
Autoři se značnou teoretickou i praktickou zkušeností v oblasti fungování médií v České republice nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy média, publikum, společenský kontext. Jde o pohled, který bere v úvahu historii i současnost mediální scény i mediálních studií u nás. Výklad je doplněn řadou příkladů z České republiky i ze zahraničí. Kniha je určena především studentům sociálních věd, odborníkům v těchto oblastech, pracovníkům médií, marketingu a reklamy, pedagogům, sociálním psychologům.

Média a společnost
Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace
Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha : Portál, 2003
ISBN: 978-80-7367-287-4

Učebnice přibližuje některé aspekty vlivu masových sdělovacích prostředků na společnost.
Shrnutí poznatků o podstatě mediální komunikace coby institucionalizované interakce mezi veřejností, masmédii a společenskými souvislostmi. V současnosti média vstupují do soukromého života jedince a dávají mu veřejný rozměr. Současně formují i podobu veřejného života společnosti a vnáší do něj zcela intimní prvky. Dochází však k dynamické interakci, neboť soukromá i veřejná sféra určují chování masových sdělovacích prostředků. Schopnost analýzy vnějších podnětů tudíž stále více vyžaduje schopnost zpracovat a vyhodnotit vliv médií... Učební text má studentům sociálních věd i odborné veřejnosti shrnout základní poznatky o současné podobě fungování masmédií ve společnosti a naznačit budoucí trendy.

Úvod do teorie masové komunikace
Denis McQuail

Praha : Portál, 2002
ISBN: 978-80-7367-338-3

Rozsáhlá učebnice základů masové komunikace s přesahem do praxe. Publikace probírá hlavní oblasti teorie a fungování masových médií, je určena psychologům, pedagogům, odborníkům sociálních oborů, ekonomům, novinářům, manažerům v oblasti marketingu a reklamy.

Novější vydání:

Úvod do teorie masové komunikace

Denis McQuail

Praha : Portál, 2009
ISBN: 978-80-7367-574-5

Slovník mediální komunikace
kolektiv, Irena Reifová

Praha : Portál, 2004
ISBN: 80-7178-926-7

Slovník se soustřeďuje zejména na základní pojmy vyskytující se v nejznámějších komunikačních teoriích, zabývajících se vztahem médií a společnosti.

Jednotlivá hesla mapují různé vědy, které souvisejí s mediální komunikací (psychologii komunikace, sémiotiku, sociologii), vysvětlují však také pojmy týkající se sdělovacích prostředků a sociální komunikace. Kniha je dílem našich předních odborníků na mediální studia a zároveň prvním soustavným českým vědeckým projektem, který zachycuje současný stav mediální vědy. Obsahuje více než 200 hesel týkajících se žurnalistiky, teorií komunikace a fenoménů souvisejících s masovými sdělovacími prostředky.

Systémy médií v postmoderním světě
Tři modely médií a politiky
Daniel C. Hallin, Paolo Mancini

Praha : Portál, 2008
ISBN: 978-80-7367-377-2

Kniha, která představuje základní přehled národních mediálních systémů euro-amerického prostoru, je přelomovou studií z oblasti systémového pohledu na média.

Autoři rozlišují tři základní typy mediálních systémů – polarizovaně pluralitní, demokraticko-korporativní a liberální – přičemž srovnávají fungování politických a mediálních systémů ve třech geograficky a zároveň politicky spřízněných oblastech (státy kolem Středozemního moře, střední a severní Evropa, anglosaské země). Kniha dává nahlédnout do příčin zásadních rozdílností v přístupu médií k politice a komercionalizaci médií, k profesionalitě mediálních pracovníků a k jejich roli vzhledem k veřejnému mínění a veřejné sféře. Kniha je kvalitním studijním materiálem pro studenty oborů žurnalistika, mediální studia a politologie. D. C. Hallin je profesorem komunikačních věd a politických věd na Kalifornské univerzitě v San Diegu. P. Mancini přednáší politickou komunikaci na Fakultě politických věd na univerzitě v Perugii.

Základy mediální výchovy
Rozumět médiím
kol., Jan Jirák, Marek Mičienka

Praha : Portál, 2007
ISBN: 978-80-7367-315-4

Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti.

Příručka mediální výchovy, kterou připravila společnost Partners Czech, o. p. s., spolu s Centrem pro mediální studia Fakulty sociálních studií UK v rámci projektu hrazeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Metodický materiál pro výuku mediální výchovy seznamuje žáky a studenty s principy fungování médií, učí je kritickému přístupu k médiím a uvádí do základů mediální gramotnosti. Mediální výchova je jedno z průřezových témat, která se nově učí žáci ZŠ a SŠ. Učí se buď jako samostatný předmět nebo integrovaně v hodinách českého jazyka, základů společenských věd, občanské nauky nebo se přetváří do podoby projektu (např. celoškolní den s reklamou). Kniha je určena pedagogům na 2. stupni ZŠ, SŠ a na všech typech gymnázií, vysokoškolským pedagogům, studentům pedagogiky a mediálních oborů na VŠ.

Kapitoly z dějin a teorie médií
Praha : Akademie výtvarných umění, 2010
ISBN: ISBN 978-80-87108-16-1

Třetí svazek Edice VVP přináší překlady klíčových textů předních světových historiků a teoretiků médií. Pozornost je v nich věnována filosofickým, sociologickým, estetickým a historickým problémům médií a komunikace.

Zpravodajství v médiích
kol., Barbora Osvaldová

Prajha : Karolinum, 2011
ISBN: 978-80-246-1899-9

Publikace obsahuje články různých autorů věnovaných fenoménu zpravodajství.

Kniha mapuje různé oblasti zpravodajství – počínaje nejstarší žurnalistikou psanou, přes agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku, až po produkci tzv. nových médií. Samostatná kapitola je věnována jazyku zpráv a zpravodajství a pro úplnost je zařazena i prakticky zaměřená kapitola o žurnalistice v extrémních situacích.

Dějiny českých médií
Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

Praha : Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-3028-8

Učebnice mapuje dějiny tištěných médií od vzniku knihtisku v polovině 15. století do současnosti a také historii vysílacích médií existujících zhruba od 20. let 20. století. Úvodní kapitola vysvětluje pojem masová média, obsahuje přehled typů masmédií a zabývá se vztahy mezi masovými médii a žurnalistikou. Hlavní část textu popisuje počátky tištěných médií ve světě a v českých zemích od 15. do 18. století, vývoj médií na našem území od konce 18. do konce 19. století, v meziválečném Československu, za druhé republiky a protektorátu, v období mezi lety 1945-1948, v dobách komunistického totalitního režimu i po sametové revoluci. Historický vývoj našich médií je zasazen do kontextu českých i světových dějin a vývoje masmédií ve světě. Součástí jednotlivých kapitol jsou rovněž stručné životní osudy významných osobností ze světa médií. Obsahuje též přehled literatury, rejstřík, tabulky.

Jak rozumět médiím
Extenze člověka
Marshall McLuhan

Praha : Mladá fronta, 2011
ISBN: 978-80-204-2409-9

Marshall McLuhan (1911–1980) je jedním z nejvýznamnějších teoretiků masových médií a sociologů kultury a jeho dílo patří k základním pilířům společenských věd.

Publikace věnovaná vlivu komunikačních technologií na myšlení člověka a sociální kulturu. Základní dílo významného kanadského teoretika masových médií.

McLuhanova myšlenkově závažná kniha vyšla poprvé roku 1964, dnes je opět inspirativním zdrojem výkladu o proměnách společnosti, ke kterým dochází v důsledku vývoje komunikačních prostředků. Autorovo pojetí médií je velmi široké – pod pojem médií tak spadá vedle novin, rozhlasu a televize např. i knihtisk, telefon, kolo či peníze. Média chápe McLuhan jako "extenze člověka", jeho smyslů a možností, přičemž každá nová komunikační technologie vytváří pro člověka zcela nové prostředí a zároveň mění nazírání na svou předchůdkyni. Ačkoliv kniha vznikla před více než čtyřmi desetiletími, některé z jejích myšlenek a pojmů se staly trvalou součástí debaty o vlivu médií na lidskou společnost (globální vesnice, horká a chladná média, "médium je poselství").

Metody výzkumu médií

Tomáš Trampota, Martina Vojtěchovská

Praha : Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-683-4

Cílem knihy je seznámit čtenáře s metodami užívanými při výzkumu médií.

Dějiny českých médií 20. století

Jakub Končelík, Petr Orság, Pavel Večeřa

Praha : Portál, 2010
ISBN: 978-80-7367-698-8

Kniha se zaměřuje na vývoj médií (tisk, rozhlas a televize) a také na proměny tiskové agentury ČTK, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly české země součástí Československa (1918-1992). Kniha je určena zejména studentům žurnalistiky a mediálních studií, historie, sociologie i jiných blízkých oborů, ale i pro všechny další zájemce o dějiny médií. Kniha je chronologicky sestavena a rozdělena do sedmi hlavních kapitol textu, které jsou vždy uvozeny heslářem a zakončeny shrnutím, doporučenou literaturou a obsahově zajímavou tabulkou se srovnávacími informacemi (o tehdejší společnosti, politice, médiích a novinářích - např. počet a ceny deníků, průměrná mzda novinářů, atp.). Doplněno obrazovou přílohou s náhledy na strukturu titulních stran klíčových periodik v různých časech.

Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky
Barbora Osvaldová, Alice Tejkalová
Praha : Karolinum, 2009
ISBN: 978-80-246-1684-1

Práce přináší praktický přehled o základních tématech nových médií pro studenty žurnalistiky, praktikující novináře i námět k úvahám o budoucím společenském vývoji, jenž dnešní média dokumentují i spoluvytvářejí.

Cílem monografie skládající se ze třinácti příspěvků je nejen poskytnout různé osobní pohledy na digitalizaci, internetizaci a nová média, ale i zachytit jejich historii a naznačit další možný vývoj.

Rozhovory o interview
Praha : Karolinum, 2009
ISBN: 978-80-246-1618-6

Monografie poskytuje osobní pohledy řady autorů na žánr rozhovoru, vymezuje jeho postavení v historickém vývoji žánru až po současnou pozici v médiích. Uvedená práce navazuje na díla: O fejetonu a Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji.

Monografie vychází z vědeckého záměru Žurnalistika v informační společnosti. Jedná se třetí práci, která se zabývá jedním z publicistických žánrů. Praktický i teoretický pohled na rozhovor (interview) poskytli významní autoři – Alena Blažejová, Marek Eben, Oleg Kopáč, Ondřej Neff, Barbora Osvadová, Olga Sommerová, Jan Suk a řada dalších. Každý z oslovených autorů napsal stať o vlastním způsobu vedení rozhovoru, vyznal se ze zkušeností, zauvažoval o tom, čím by tento žánr měl být, co by měl či neměl představovat. Zastoupen je tradiční rozhovor z tištěných periodik, rozhlasové a televizní interview a také jeho modifikovaná internetová podoba. Lze se dovědět, jak dělat rozhovory na politická a kulturní témata i interview s různými osobnostmi. Popsán je postup, kdy rozhovor není denní záležitostí, ale předpokládá se jeho publikování, na zřeteli je i otázka autorizace. - "... rozhovor by měl být ušlechtilým, odvážným, nikoli jenom čas získávajícím taktizujícím soubojem". Bibliografie literatury k tématu a medailony autorů.

Jazyk v proměnách komunikačních médií
Jiří Kraus

Praha : Karolinum, 2008
ISBN: 978-80-246-1578-3

Publikace představuje ucelený a z hlediska obsahu velmi aktuální úvod do studia mediální komunikace a do analýzy textu. Studie se zabývá vztahem sdělovacích prostředků a jazyka a jejich vzájemného ovlivňování.

Tak jako se v posledních několika desetiletích překotně vyvíjejí sdělovací prostředky, média, vyvíjí se i jazyk. Jejich vzájemnou souvislost zkoumá studie prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc. Tento fenomén moderní doby rozebírá z řady hledisek, ať už v jejich vzájemném působení nebo ve vztahu vědy a laické veřejnosti a také z hlediska důsledků pro další vývoj a bohatost jazyka a zachování jeho identity.

James Bond a major Zeman
Ideologizující vzorce vyprávění

Příbram, Litomyšl : Pistorius & Olšanská; Paseka, 2007
ISBN: 978-80-87053-06-5; 978-80-7185-827-0

Sborník studií osmi studií o kultovních postavách ideologizovaných hrdinů, které bojují se zlem – James Bond a kádrově dokonalý major Zeman. Obě postavy jsou předmětem bádání skupiny literárních vědců z pohledu narativní psychologie, kulturologie, mýtu společenské determinace.

Zpravodajství
Tomáš Trampota

Praha : Portál, 2006
ISBN: 80-7367-096-8

Předmět sociologie zpravodajství poskytuje základní orientaci v pohledu na zpravodajství jako na sociální fenomén, seznamuje studenty se základními teoriemi, které se vztahují k popisu produkce zpráv, atd.

Propedeutická příručka přibližuje mediální zpravodajství jako sociální fenomén a interpretuje klasické koncepty mediálních studií.
V současnosti je zpravodajství považováno nejen za svébytný typ novinářské práce, ale i za specifický mediální žánr, který se těší výsadnímu postavení. Mediální zpravodajství lze chápat coby sociální instituci, jež plní vůči společnosti řadu podstatných funkcí. Kromě funkce informační udržuje kontinuitu existence společnosti, vytváří společenský konsenzus, pojímá konkrétní události v souvislostech a formuje společné identity. Zprávy poskytují nejen fakta, nýbrž obsahují i základní hodnoty sdílené s ostatními členy společnosti. Na základě tohoto ideového východiska Trampota přistupuje k analýze jednotlivých aspektů zpravodajské činnosti (např. produkce zpráv, společenský vliv). Věnuje se rovněž klasickým konceptům mediálních studií a stavu českého mediálního zpravodajství.

Realita/Fikce - říše klamu
François Jost
Praha : Akademie múzických umění, 2006
ISBN: 80-7331-056-2

Kniha je iniciační esejí k analýzám filmu, televize a audiovizuálních jevů obecně. Čtivým způsobem probírá problémy krize reprezentace, kterou zakoušíme v rozvinutém televizním a digitálním světě.

Francois Jost je předním evropským expertem na problematiku televize a audiovizuální komunikace. V této knize obrací pozornost zejména ke klasickému americkému filmu a takřka pomíjí další žánry jako dokumentární a televizní film. Každé audiovizuální dílo umisťuje do pole vymezeného třemi krajními polohami pravdivosti vůči realitě – dokumentu, fikce a ludického světa, jež se vzájemně dotýkají a prostupují. Jedním z takových fenoménů je reality show, která způsobuje, že jsme přímými svědky autentického děje. Kniha je určena především studujícím filmových škol.

Informace, komunikace a myšlení
Úvod do informační vědy

Jiří Cejpek

Praha : Karolinum, 2006
ISBN: 80-246-1037-X

Druhé, přepracované vydání úvodu do informační vědy.
Autor podává výklad tří klíčových pojmů: informace, komunikace a dokumentu, věnuje se informatizaci společnosti a popisuje postupnou přeměnu knihoven v moderní informační instituce, včetně tvorby digitálních knihoven a digitalizace dokumentů. Další kapitoly přinášejí dějiny a vývoj knihovnictví na území ČR 20. století. Na závěr jsou představeny základní trendy současného a budoucího vývoje informační vědy.

Boj o média
Dějiny nového kritického myšlení o médiích
Dieter Prokop

Praha : Karolinum, 2005
ISBN: 80-246-0618-6

Kniha v záběru od antiky po současnost nabízí výklad proměn médií a role veřejné komunikace v kontextu zápasů o dominanci ekonomickou, mocenskou a ideologickou.
Představitel kritické sociální teorie chápe média velice široce, jako jakýkoli fenomén, který měl u veřejnosti ohlas, vzbudil zájem či oblibu. Věnuje se proto starověkým dionýským slavnostem, středověkému obchodu s odpustky, novověkému rozvoji kapitalistických vztahů v médiích, formování bulvárního tisku, nástupu filmu, rozhlasu, televize, internetu i aktuálnímu trendu digitalizované mediální komunikace. Značně kritický přístup se pokouší interpretovat historické mediální struktury, jejich existenci a trvání z hlediska ekonomických, politických, společenských zájmů, tedy z hlediska výhod, jež společnosti nebo jejím určitým částem plynou z masmediálních struktur.

Jak myslet média
Eseje, přednášky, články a rozhovory 2004–2005
Karel Hvížďala

Praha : Máj; Dokořán, 2005
ISBN: 80-7363-047-8; 80-86643-14-X

Výbor autorových rozhovorů, esejů, přednášek a článků z let 2004 až 2005. Soustřeďují se hlavně na tři témata: novinářskou etiku, estetiku a míru poškození našeho jazyka či sémantickou inovaci.

Rozhovory přibližují názory vlivných osobností (např. Bělohradský, J. Klíma, V. Havel) nejenom na roli médií v současném světě, ale věnují se rovněž širším společenským otázkám (kupř. pravda, mezilidská komunikace). Přílohu tvoří Hvížďalovy eseje a články především o masmediální problematice (např. Watergate, Berlusconi, NOVA).

Moc a nemoc médií
Rozhovory a eseje
Karel Hvížďala

Praha : Máj; Dokořán, 2005
ISBN: 80-86569-70-5; 80-86643-07-7

Reprezentativní výběr z autorova publicistického díla. Rozhovory českého žurnalisty s představiteli veřejného života o významu masmédií a problémech současného světa.

Interviewy přibližují názory vlivných českých osobností (např. Bělohradský, Večerník, L. Vaculík, Štětina, I. Klíma) nejenom na roli masmédií v současném světě, ale věnují se i širším společenským otázkám (kupř. svoboda, elity, mezilidská komunikace). Přílohu tvoří Hvížďalovy tématicky velice různorodé eseje a články (např. kreslený humor, česko-německé vztahy, veřejnoprávní média).

Analýza obsahu mediálních sdělení
Lutz Hagen, Jakub Končelík, Irena Reifová, Helmut Scherer,Winfried Schulz

Praha : Karolinum, 2005
ISBN: 80-246-0827-8

Druhé, přepracované vydání knihy poskytující úvod do problematiky politické komunikace a obsahové analýzy masově mediovaných textů.

První část publikace uvádí do problematiky vztahu médií a veřejné sféry, ukazuje způsoby kvantitativního rozboru masově mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část knihy přináší konkrétní výsledky projektu, který se zabýval zobrazováním tzv. vánoční krize v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 ve zpravodajství Českého rozhlasu.

Dějiny českých médií v datech
Rozhlas - Televize - Mediální právo
kolektiv

Praha : Karolinum, 2003
ISBN: 80-246-0632-1

Chronologický přehled historického vývoje československého a českého rozhlasového a televizního vysílání a legislativy týkající se dané oblasti.

Cílem publikace je uspořádání údajů dokumentujících vývoj jednotlivých médií jako důležitých sociálních institucí, jež se zásadním způsobem podílejí na vývoji moderní české společnosti. Chronologický přehled je doplněn stručnými medailony významných osobností. Většina uvedených záznamů je doplněna odkazy na použitou literaturu včetně archivních fondů, tiskovin, sbírek zákonů a internetových stránek. Příručka je určena studentům, novinářům a publicistům, i širší veřejnosti.

O televizi
Pierre Bourdieu

Brno : Doplněk, 2002
ISBN: 80-7239-122-4

Významný francouzský sociolog se ve své knize zabývá mechanismy neviditelné cenzury a vlivu televize (resp. médií) na společnost.

Sociologická analýza fenoménu televize z pera významného francouzského filozofa a sociologa 20. století. Publikace je vysoce kritickou a pronikavou studií vlivu televize a úlohy žurnalistů na formování společnosti. Autor považuje televizi za nástroj zaznamenávání skutečnosti, nikoli jak je tomu fakticky, za nástroj vytváření reality. Televize by měla sloužit k uplatňování přímé demokracie, nikoli jako prostředek symbolického útisku. Televize, prostřednictvím různých mechanismů představuje, podle názoru autora, fatální nebezpečí pro umění, literaturu, vědu a kulturu vůbec. Publikace je záznamem dvou autorových televizních pořadů.

Úvod do studia médií
Graeme Burton, Jan Jirák

Brno : Barrister & Principal, 2001
ISBN: 80-85947-67-6

Monografie věnovaná podrobnému rozboru světa médií a jeho vlivu na společnost i jednotlivce. Základ knihy tvoří překlad z angličtiny, který vznikl v polovině devadesátých let. Český teoretik médií J. Jirák práci doplnil o poznatky o mediální scéně v naší republice. Kniha je určena nejen studentům, kteří se věnují problematice médií, ale i všem laickým zájemcům.

Ubavit se k smrti
Veřejná komunikace ve věku zábavy
Neil Postman

Praha : Mladá fronta, 2010
ISBN: 978-80-204-2206-4

Autor – významný mediální teoretik – ve své knize vyjádřil svůj skeptický pohled na směr vývoje mediální sféry a především na roli televize.

Studie zkoumá vliv televize na současnou strukturu lidského myšlení. Jednotlivá historická období podléhají vlivu různých médií (např. tisk, televize), která diktují kulturní postoje a tak formují naše vědomí. Současnost charakterizuje dominantní role televize, prosazující bezobsažnou zábavu. Cestu z útlaku bezobsažnosti představuje škola - vzdělání umožňuje získat určitou kontrolu nad televizí. Autor kritizuje vliv televize na poznání světa a komunikační formy současné kultury.

Televizní zprávy – psychický nátlak?

Ivan Vágner

Praha : Argo, 1997
ISBN: 80-7203-160-0

Studie zkoumá podstatu, význam a vliv televizního zpravodajství.
Televizní zpravodajství vytváří obraz světa, jelikož na jeho základě vnímáme řadu důležitých skutečností a dokonce utváří naše vlastní plány do budoucna. Vzniká tak pseudorealita, která manipuluje člověka... Toto ideové východisko autor dokazuje na zpravodajství českých veřejnoprávních i komerčních televizních stanic.

Ovladač je můj aneb Jak na média

Klára Smolíková

Praha : Albatros, 2006
ISBN: 80-00-01865-9

Příručka je určena dětem od 9 let. Snaží se vysvětlit pojem médium a jeho význam pro dnešní společnost. Média ukazuje v různých podobách: od knihy se dostává až k těm nejnovějším, která jsou spojena s vývojem počítačů. Kniha zdůrazňuje, jak často jsou média v dnešní době používána a že jejich vliv na člověka není zanedbatelný.

Knížka přináší informace o možnostech komunikace, druzích písma, vzniku knih, jak se stát správným čtenářem, o bulvárním tisku, reklamních kampaních a o mnoha dalších zajímavostech z této oblasti.

10 let v českých médiích
kolektiv

Praha : Portál, 2005
ISBN: 80-7178-925-9

Sborník zkoumá některé aspekty vývoje českých médií v letech 1995 až 2005.
Tématicky značně různorodé texty našich předních žurnalistů a mediálních expertů (např. společenský vliv médií, novinářská etika, vztah politiků k novinářům) přibližují některé problémy českých masmédií v období internetu a nástupu digitalizace. Analýza vývoje některých atributů české mediální scény na přelomu tisíciletí.

Psychologie reklamy

Jitka Vysekalová a kolektiv

Praha : Grada, 2012
ISBN: 978-80-247-4005-8

Systematické úsilí vymezit samu podstatu a základní principy fungování reklamy a objasnit vliv propagace na lidskou psychiku. Autorky tohoto ideového východiska využívají k analýze základních postupů, speciálních psychologických technik i praktického uplatnění teoretických poznatků v reklamní činnosti.

Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři dále získají aktualizované údaje o reklamě v médiích, seznámí se s novými příklady efektivních kampaní z roku 2010, dalšími příklady testování reklamy, novými údaji výzkumu postoje české veřejnosti ke značkovému zboží, novými poznatky k účinnosti reklamy na internetu atd.

Jak (pře)žít s médii. Příležitosti a hrozby informačního věku a nové úkoly pedagogiky.

Uwe Buermann

Hranice : Fabula, 2009
ISBN: 978-80-86600-58-1

Vývoj informačních a komunikačních médií, psychologické a sociologické důvody jejich používání a masového rozšíření a jejich vliv (nejen) na děti. Určeno rodičům a pedagogům.

Televize, internet, mobilní telefony a další média vtrhla do našich životů a není pochyb o tom, že ovlivňují nejen naše komunikační chování. Velmi mnoho otázek se také vynořuje v souvislosti s jejich vlivem na naše děti. Jak můžeme jako rodiče a pedagogové čelit všudypřítomnosti médií v dětském životě? A jestliže na děti působíme svým vzorem, jak se my sami můžeme vymanit z přílišného vlivu médií? Jak se můžeme stát jejich svéprávnými uživateli?

Dítě a reklama : odborná konference s mezinárodní účastí - Zlín 28. května 2003 : 43. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
[sborník sestavil a redakčně zpracoval Dušan Pavlů]
Zlín : Amasia, 2003
ISBN: 80-239-0417-5
Média a násilí
přednášky a diskuse ze semináře, který uspořádaly společnost Corona a Stálá komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů AniFest 2005 (Třeboň, 7. května 2005)
Praha : Corona, 2005
ISBN: 80-903363-5-3
Elektronická média v informační společnosti
Josef Musil
Praha : Votobia, 2003
ISBN: 80-7220-157-3
Publikace na aktuální téma rozebírá vliv a společenské účinky elektronických médií se zřetelem na vznikající rizika.

Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání

Jan Jirák; Radim Wolák (ed.)

[Praha] : Radioservis, 2007
ISBN: 978-80-86212-58-6

Sborník příspěvků vzniklých na základě konferencí pořádaných Centrem mediálních studií CEMES a Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV řeší vazby mezi vzdělaností, mediální gramotností a médii.

Příspěvky jsou v publikaci rozděleny do tří oddílů: v prvním jsou soustředěny texty, které se pokoušejí vymezit mediální gramotnost jako kompetenci svého druhu a mediální výchovu jako oblast, resp. téma vzdělávání. Druhý oddíl soustředí příspěvky věnující se různým dílčím oblastem a tématům mediální výchovy. Třetí část shromažďuje texty, které se víc soustřeďují na proměny profesionalizace práce v médiích jako svébytné oblasti mediální výchovy.

Kriminalita, veřejnost a média
problémy, o nichž se příliš (ne)mluví

Renáta Vesecká; Jakub Chromý

Praha : Linde, 2009
ISBN: 978-80-7201-772-0

3 statě: Fenomén kriminality v médiích, Právnická profese na počátku třetího tisíciletí, Veřejnost a kontrola kriminality.

Jedná se o zamyšlení nad médii, které napsali doktoři práv, nikoli mediální odborníci. Kniha bohatá na počet použitých pramenů.

Regulace médií

Olga Pouperová

Praha : Leges, 2010
edice Student
ISBN: 978-80-87212-48-6

Kniha se věnuje vztahu státu a sdělovacích prostředků. Popisuje platnou legislativu v České republice a věnuje se možným omezením mediálních sdělení.

Manipulace v médiích

Maciej Tadeusz Iłowiecki; Petr Žantovský

Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008
ISBN: 978-80-86723-50-1

Průvodce po základních pojmech, formách a metodách manipulace v masmédiích, a to včetně jejích ekonomických, kulturních, politických a etických souvislostí.

Základ knihy tvoří studie polského novináře a pedagoga Dvě zrcadla z knihy Moc a nemoc médií. Pro český překlad byl původní text M. Ilowieckého doplněn o reálie týkající se České republiky. Spoluautorem knihy se tak stal P. Žantovský. Kniha se zabývá mediální manipulací v prostředí standardních demokracií, v české společnosti tedy zhruba od roku 1989, i když okrajově jsou zde zmíněny i jevy související s manipulací a propagandou v totalitních režimech 20. století - nacismu a komunismu. Autoři předkládají a vysvětlují hlavní druhy, formy a metody manipulace, mediální praktiky sloužící propagandistickým zájmům vybraných osob či skupin. Teorie je doložena konkrétními příklady z praxe.

Sex v reklamě

Lenka Nejezchlebová

Liberec : Bor, 2010
ISBN: 978-80-86807-83-1

Sex sells. Sex prodává. Tak zní jedno z nejotřepanějších hesel marketingu a reklamy. Ale jak reklamní tvůrci ve skutečnosti se sexuálními znaky pracují? Publikace Sex v reklamě mapuje a kategorizuje typy sexuálních informací, které se objevují v soudobé české tištěné reklamě. Autorka se zaměřuje především na skrytou komunikaci sexuálních významů, na práci reklamy s narážkami, subtilními náznaky a dvousmysly, ale i na její nakládání s explicitním sexuálním sdělením.

Islám v médiích
Mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES

Lucie Sedláčková

Liberec : Bor, 2010
ISBN: 978-80-86807-65-2

Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006. Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

Děti a reklama

Alena Vavřičková

Liberec : Bor, 2010
ISBN: 978-80-86807-44-7

Reklama představuje jeden z nejagresivnějších diskurzů současnosti. Všichni jsme jí obklopováni a ovlivňováni. I děti. Nebo především děti? Tato studie přináší základní poučení o reklamním diskurzu a dále zkoumá, jak jsou právě dětští příjemci vyzbrojeni vůči reklamnímu působení. Zároveň hledá odpovědi na následující otázky: Jsou děti ve věku povinné školní docházky tzv. mediálně gramotné? Dokážou identifikovat reklamu, porozumět reklamnímu textu, dešifrovat reklamní strategie? Chápou účel reklamy? Jak se jejich schopnosti vnímat kriticky mediální diskurs vyvíjí a na čem závisí?

Člověk, média a elektronická kultura
Výbor z díla
Herbert Marshal McLuhan

Jota, 2000
ISBN: 80-7217-128-3

Kniha proslulého kanadského teoretika médií a sociologa kultury přináší reprezentativní výbor z jeho celoživotního díla, zaměřeného na analýzu masové elektronické kultury a komunikačních médií.

Jednotlivé studie, texty, přednášky a rozhovory jsou rozčleněny do čtyř tematických okruhů. První oddíl obsahuje příspěvky o splynutí kultury s obchodem, které vyústilo v konstituování reklamy a zábavy coby fenoménu základního kulturního významu. Následující soubor se věnuje konfrontaci významu Gutenbergovy technologie a elektronických médií. McLuhan přibližuje průběh debat za účasti osobitého teoretika médií. Závěrečný tematický okruh zkoumá podstatu a význam umění v období průniku populární kultury do prostoru umění.

Tyranie médií

Ignacio Ramonet

Praha : Mladá fronta, 2003
ISBN: 80-204-1037-6

Cílem knihy je na základě sledování konkrétních kauz zachytit situaci propojeného trojúhelníku média-moc-komunikace v současné době radikální proměny komunikačních prostředků.

Na pozadí konkrétních mediálních kauz (smrt princezny Diany, aféra Clinton-Lewinská) se autor snaží poukázat na radikální změnu, kterou na přelomu 20. a 21. století procházejí masmédia i informace samotné. Konstatuje snižující se důvěryhodnost médií, proměnu informace ve zboží a výraznou vizualizaci zpravodajství, která vede k zaměnitelnosti pravdy a schopnosti vzbuzovat emoce. Autorova tvrzení bohužel často hraničí s banalitou, autor své závěry nedokáže využít jako východiska k důkladnějším analýzám. Kniha uspokojí hlavně laiky, příp. méně náročné zájemce o obor.

Čtyři důvody pro zrušení televize

Jerry Mander
Brno : Doplněk, 2000

Zásadní, myšlenkově převratná kniha, která pečlivě, argument za argumentem, vyvrací nebezpečně zakořeněné předsudky typu "nám přece televize neškodí, my ji máme pod kontrolou".

Všude a nikde
Vliv elektronických médií na sociální chování

Joshua Meyrowitz

Praha : Karolinum, 2006
ISBN: 80-246-0905-3

Klíčové dílo oborů mediálních studií a sociální psychologie.
Práce osobitým způsobem navazuje na výsledky bádání technologického deterministy M. McLuhana a sociologa E. Goffmana. Středem zájmu jsou jí sociologické změny privátního charakteru (např. zpochybnění autority, splývání dětství a dospělosti) i změny charakteru veřejného (oddělení sociálního a fyzického místa, nová politická realita apod.) vyplývající z přechodu z tištěných médií na elektronická.

Elektronická média podle Meyrowitze vytvářejí nové a bezprecedentní sociální situace, v nichž navazujeme vztahy a předvádíme se, aniž bychom byli svázáni příslušností ke konkrétní fyzické nebo společenské lokalitě. Díky – nebo kvůli – elektronickým médiím se nacházíme všude a současně nikde. Meyrowitz podrobně popisuje zejména zánik tajemství mezi světy mužů a žen, dětí a dospělých a veřejnosti a jejích politických vůdců

Tváří v tvář obrazovce

Blažek Bohuslav

Sociologické nakladatelství SLON (1995)
edice Studie
ISBN: 80-85850-11-7

Pozoruhodná kniha sestavená převážně z článků a úvah známého publicisty a sociálního ekologa se zabývá vlivem televize a ostatních médií na děti.

Jak se lze bránit tlaku médií? Jsou opravdu všichni vědci přesvědčeni o tom, že televizní násilí je zkáza mládeže? Jsou média skutečně tak nebezpečná, hlavně pro děti a mládež? Za jakých podmínek roste jejich nebezpečnost? Jak se vyvíjely názory na média vůbec a na televizní násilí? Kde je v tomto vývoji USA, Německo a kde my? Jak se vyvíjí mediální chování dítěte v ontogenezi? Co se dá v rodině dělat pro to, aby se dítě s médii naučilo žít? Na tyto otázky hledá odpověď tato knížka, která je sice u nás prvním titulem hned ze dvou oborů (ze sociální ekologie médií a z mediální výchovy), zároveň je ale varováním, abychom si tyto obory nevykládali jako záležitost specialistů, na něž pouze přesuneme zodpovědnost, nýbrž jako výzvu určenou nám občanům-laikům.

Děti a rodiče před televizí.
Rodinná socializace dětského televizního diváctví.

Klára Šeďová

Brno : Paido, 2007
ISBN: 978-80-7315-149-2

V současnosti probíhá živá diskuse o tom, do jaké míry mohou být různé sociálně patologické jevy způsobeny tím, že děti tráví příliš mnoho času s masovými médii. V této debatě se poněkud opomíjí role rodičů, přitom právě oni rozhodujícím způsobem ovlivňují, jakou dobu jejich dítě u televize stráví a co bude sledovat. Tato kniha na základě výsledků empirického výzkumu podává plastický obraz toho, co se v rodinách s předškolními dětmi odehrává ve chvílích, kdy děti usedají před televizní obrazovku. Ukazuje, jak rodiče – záměrně i ne záměrně – učí své děti dívat se na televizi.
Proč se děti dívají na televizi?
Jak se před obrazovkou chovají?
Kdo televizi zapíná?
Je podle rodičů televize dobrá, nebo špatná?
Existuje v rodinách s malými dětmi mediální výchova?

Krotíme obrazovku
Jak vést děti k rozumnému užívání médií

Pavel Říčan; Drahomíra Pithartová

Praha : Portál, 1995
edice Rádci pro rodiče a vychovatele
ISBN: 80-7178-084-7

Rady, jak rozumně usměrňovat zábavu zprostředkovanou televizní nebo počítačovou obrazovkou pro rodiče, učitele i starší děti.
První část knihy ukazuje, jaký vliv na dětskou duši a na rozvoj celé osobnosti má násilí na obrazovce, pornografie, reklama, seriály, počítačové hry a vůbec pasivní způsob zábavy a trávení volného času. Druhá část knihy ukazuje, jak naučit děti rozumně používat tato média.

Socializační role masmédií u dětí a mládeže
Negativní prvky ve vysílání (drogy, násilí)
Děti a reklama
Parlament České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentní institut
Informační studie č. 5. 101
Dle podkladů doc. PhDr. B. Köpplové CSc. a PhDr. J. Jiráka a materiálů Institutu dětí a mládeže MŠMT zpracoval: Bc. Petr Kolář
červenec 1997

Televize - nový kontinent
Kultura nebo chaos?
Wolfgang Kraus
Praha : Československá televize, 1991
edice Čs. televize
ISBN: 80-85005-02-6
Autor se snaží chápat televizi v celkových souvislostech života a postihnout její smysl v civilizované společnosti.
Základy masové komunikace
Michael Kunczik
Praha : Karolinum, 1995.
ISBN: 80-7184-134-X
Rozbor společenské role novinářů a masmédií.

Televizní násilí a zákon: vliv televizního násilí na kriminalitu dětí a mládeže a jeho zákonná úprava
Jiří Vlastník
Praha : Votobia, 2005.
ISBN: 80-7220-245-6
Studie se zabývá vlivem televizního vysílání na hodnotové systémy dětí a mládeže, na jejich životní styl a kriminální chování.
Na základě výzkumů hodnotí vliv televizního násilí na hodnoty, chování a kriminalitu dětí a mládeže. Uvádí počet a charakteristiku násilných televizních pořadů a důvody, proč se objevují ve vysílání. Zabývá se možnostmi právní regulace televizního násilí při zachování základního lidského práva na svobodu projevu. Poukazuje na jednotlivé národní a mezinárodní právní systémy a úpravy.Bakalářská práce: Děti jako cílová skupina mediální persvaze
Alice Junková
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací


 

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍHO DĚTSKÉHO DIVÁKA
Marína Holubová, diplomová práce
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace


 

http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/zobraz/hlavni-tema/novinky/

http://www.novinky.cz/zena/deti/154256-media-ovlivnuji-deti-a-jejich-vnimani-krasy.html

http://www.businessinsider.com/how-kids-consume-media-2011-4

http://rodina.dama.cz/clanek.php?id=4604

http://www.ato.cz/aktuality/aktuality/detske-pokojicky-prostredi-pro-medialni-rozvoj

http://www.psychicke-zdravi.cz/novinky-laik-nespavost/nemuzete-spat-vypnete-internet-a-televizi-305

http://www.psychicke-zdravi.cz/novinky-laik-nespavost/sestilete-deti-stravi-az-rok-sveho-zivota-pred-televizi-477

http://www.psychicke-zdravi.cz/novinky-laik-nespavost/televize-v-detskem-pokoji-krati-detem-spanek-248

http://www.bkb.cz/prevence/deti-a-tv/

http://cpr.apha.cz/rodice-deti-a-televize/

http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/tv.htm

http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/managetv.htm

http://umaine.edu/publications/4100e/

http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/sexualita-a-media-na-co-si-dat-pozor.html

http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=522

http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/deti-mediim-rozumeji-ale-jinak-medialni-vychova-v-rodine-15.html

Máte-li tip na knihu či článek související s danou tématikou, upozorněte nás na něj, seznam rádi doplníme.

Uvítáme rovněž, pokud nám umožníte na webu Děti a média zveřejnit vaši seminární či diplomovou práci věnovanou problematice vlivu médií na děti.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media