Poradna pro rodiče

Na základě mnohaletých zkušeností Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je možné konstatovat, že čeští rodiče velmi intenzivně vnímají možná rizika, která pro zdravý vývoj jejich dětí představuje televizní vysílání a další audiovizuální mediální služby.

Samozřejmě je možné oponovat, že takový závěr lze učinit pouze na základě stížností rodičů, kteří k ochraně dětí před negativními vlivy audiovizuálních obsahů přistupují aktivně, zatímco ti, co nepíší, a těch je pochopitelně většina, mohou být zcela lhostejní k tomu, na co, kdy a v jakém rozsahu se jejich děti v televizi, na mobilu či v počítači dívají. Rada se nicméně v tomto ohledu může opírat o závěry několika studií, které se danou otázkou zabývaly.

Zajímavou reflexí byl výzkum, který vyhodnotil efektivitu mediální kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost, která proběhla televizním vysíláním v roce 2011 a jejímž cílem bylo upozornit české rodiče na nebezpečnost určitých typů mediálních obsahů pro děti a dospívající. Z výzkumu vyplynula zjištění prokazující, že většina rodičů v České republice usiluje o dohled nad dětmi v oblasti konzumace medií, jak tradičních, tak nových.

Otázkami, v jakém rozsahu děti užívají média a zda je tento rozsah rodiči a dalšími odpovědnými osobami regulován, se zabývají rovněž cyklické studie mediální gramotnosti, které si Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nechává zpracovávat vždy s odstupem pěti let (2011, 2016, 2021). Všechny tuto studie potvrzují, že rodiče mají zájem chránit své děti před negativními dopady médií. Často je však bohužel limitují jejich vlastní nedostatečné znalosti a technické dovednosti, které by jim umožňovaly využívat různé typy rodičovských zámků či omezující software.

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media