Děti a rizikové mediální obsahy

 

 

Televizní obrazovka zprostředkovává řadu obsahů, které mohou být pro dětské diváky potenciálně nebezpečné. Vedle obsahů násilných a sexuálních jde zejména o mediální sdělení, která podporují chování ohrožující zdraví.

Patrně nejrizikovějšími jsou pořady, v nichž je v pozitivním kontextu zobrazováno kouření, konzumace alkoholu nebo drog.  Potřeba dětí a dospívajících ztotožnit se se svými filmovými idoly se projevuje v kopírování jejich jednání. Kouří-li či pijí alkohol sexuálně atraktivní a úspěšní hrdinové, je to pro dospívající impulsem k nápodobě.

Zatímco televizní reklama na tyto produkty je regulována (alkohol) či přímo zakázána (tabákové výrobky), v dramatické tvorbě se pochopitelně tyto fenomény vyskytují.

V amerických seriálech určených teenagerům se donedávna kouřilo zcela běžně. Tabákové firmy se snažily podchytit své budoucí zákazníky ve věku, v němž jsou nejvíce náchylní podlehnout atraktivitě cigaret a mohou nejrychleji propadnout závislosti. Smluvní ujednání mezi holywoodskými studii a tabákovým průmyslem vyšlo najevo v roce 2002, kdy British Medical Journal zveřejnil dokumenty, které toto propojení prokázaly. Lze s potěšením kvitovat, že od té doby se trendy v audiovizi významně pozměnily a v současné filmové a seriálové tvorbě je kouření zpravidla zobrazováno v kritických, zesměšňujících či odpudivých kontextech. Jinými slovy, kladní hrdinové dnes již po cigaretě nesahají.

V České republice byla dosud prezentace kouření a konzumace alkoholu v televizním vysílání nejintenzivněji řešena v souvislosti s reality show Vyvolení a Big Brother. V těchto pořadech byla spotřeba alkoholu a cigaret takřka permanentní. Soutěžící se netajili tím, že bez alkoholu a tabáku by pro ně pobyt ve vile byl nesnesitelný. Alkohol a nikotin byly prezentovány jako prostředky, kterými je možné řešit konflikty, docílit uvolnění a odreagování. Atraktivita cigaret byla zdůrazňována i tím, že byly soutěžícím nabízeny jako cílové odměny při splnění zadaných úkolů.

Dětští diváci sledující reality show tak byli systematicky přesvědčováni, že kouření je přirozenou a neodmyslitelnou součástí života.

Ze správní praxe Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je na místě zmínit ještě další dva příklady mediálních obsahů, které byly vyhodnoceny jako nebezpečné pro svoji potenciální návodnost, jež by mohla vést k ohrožení zdraví dětí.

Na programu Prima televize byla v roce 2007 odvysílána reportáž, která popisovala aktivity skupiny mladíků, jež se baví tím, že vymýšlejí a uskutečňují na veřejnosti recesistické akce, při nichž hazardují nejen se svými životy, ale i se životy druhých - přebíhají kolejiště v metru, závodí v nákupních vozících, zapalují se, sjíždějí eskalátory na bobech apod. Tyto aktivity byly v reportáži představeny způsobem, který na děti mohl působit inspirativně. Zejména teenageři mohli být osloveni touto formou „zábavy“, která byla prezentována jako odvážná a originální, a navíc finančně výnosná.

Druhým příkladem je reportáž z vysílání programu Nova, ta přibližovala problematiku sebepoškozování mladistvých (zejména pořezávání se). Reportáž osvětlila, že někteří mladí lidé k sebepoškozování přistupují jako k řešení svých osobních problémů, hledají v něm úlevu či sebepotrestání. Téma bylo zpracováno způsobem, který na mladé lidi, trpící psychickými problémy, mohl působit návodně, a ohrozit tak jejich zdraví.

 


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media