Co je to labelling?

Tzv. labelling je systém značení přístupnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie dětí. Tento systém, běžný ve většině zemí, rodičům pomáhá při výběru pořadů, které svým dětem umožní sledovat, aniž by se museli obávat, že budou v průběhu pořadu zaskočeni obsahem, který je pro děti nevhodný. Cílem labellingu je nejen poskytnout informaci o tom, do kolika let by daný pořad měl být pro děti nepřístupný, ale rovněž sdělení, jaké typy nevhodných obsahů zahrnuje. Děje se tak většinou systémem grafických symbolů vyjadřujících násilí, sex, vulgaritu, děsivé prvky, návykové látky apod. Labelling je řadu let využíván například i na sousedním Slovensku. K jeho zavedení u nás došlo ve velmi okleštěné podobě v roce 2022, kdy zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání zavedl povinnost provozovatelů televizního vysílání označovat pořady, které mohou narušit psychický, fyzický nebo mravní vývoj nezletilých, a které jsou tudíž vysílány až po 22. hodině, grafickým symbolem "18+". Současně je provozovatel povinen poskytnout k těmto pořadům dostatečné informace o závadném obsahu. Zákon ani žádný jiný předpis již ale neupravuje, jakými informacemi či piktogramy mají provozovatelé na závadné obsahy upozorňovat, ani které okruhy potenciálně rizikových obsahů mají být do informačního systému zařazeny. Informace o obsahu vysílání, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob musejí být divákovi dostupné za účelem informovaného rozhodování o konzumaci vysílání, přičemž prostředkem k zajištění této informovanosti může být například systém deskriptorů obsahu, zvukové upozornění, obrazové prostředky nebo jakékoli jiné prostředky popisující povahu obsahu.

Pro oblast audiovizuálních mediálních službách na vyžádání zákon zakotvil povinnost, aby k pořadům, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, jako je pornografie nebo hrubé samoúčelné násilí, byly poskytovány dostatečné informace o obsahu potenciálně závadném pro nezletilé osoby. Prvořadě ovšem musí poskytovatel, který ve svých katalozích nabízí takové pořady, zajistit, aby nezletilé osoby neměly za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet tyto pořady.

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media