Ohrožení fyzického, psychického a mravního vývoje

§ 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání nezletilým osobám.

Porušení zákonného ustanovení, které zakotvuje zákaz zařazovat do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, je jedním vůbec z nejčastěji sankcionovaných, resp. bylo i ve svém původním znění, kdy zakazovalo zařazovat do vysílání pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.

Potenciálně nebezpečných obsahů, které jsou z pohledu daného ustanovení vyhodnocovány, je celá řada. Může jít o obsahy ztvárňující naturalistické násilí (mučení, vraždění), explicitní sexuální scény, užívání drog v pozitivním kontextu či například zobrazování nebezpečného chování způsobem, který takové chování heroizuje a pro děti může mít inspirativní až návodný charakter.

Úkolem analytiků Rady není pouze popis a rozbor škodlivých scén, ale zejména analýza potenciálních negativních dopadů na děti. Analýzy pořadů obsahují rozbor možných předpokládaných následků, a to včetně identifikace skupin diváků, u nichž tyto následky lze očekávat (podle věku dítěte; podle sociálního prostředí, v němž dítě vyrůstá; podle vrozených dispozic dítěte apod.)

Rada vždy posuzuje pořad jako celek. Sankce se neukládá za konkrétní závadnou scénu, ale vždy za celý pořad, resp. za jeho nesprávné odvysílání v chráněném časovém rozmezí (6–22 hodin).

Druhá část zákonného ustanovení, které chrání děti před narušením fyzického, psychického nebo mravního vývoje, konstatuje, že povinnost nezařazovat takové pořady mezi 6. a 22. hodinou se nevztahuje na provozovatele, jež ke svému vysílání poskytují technické opatření, umožňující divákovi, aby dětem omezil přístup k danému programu. Takovým programem je v České republice například program HBO.

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media