Povinnost upozornit na nevhodnost pořadu

§ 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost zajistit, aby rozhlasovému vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro nezletilé osoby,

§ 32 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost označit v televizním vysílání pořady, na které se vztahují omezení podle písmene g) grafickým znakem "18+" určujícím potenciální závadnost jejich obsahu pro nezletilé osoby po celou dobu jejich trvání, a poskytnout k těmto pořadům dostatečné informace o obsahu závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.

Zákon o vysílání ukládá provozovatelům rozhlasového vysílání povinnost, aby odvysílání pořadu, který je způsobilý narušit vývoj nezletilých osob, bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost daného pořadu.

Provozovatelé televizního vysílání mají povinnost označit pořady, které jsou způsobilé narušit vývoj nezletilých osob, grafickým znakem "18+" určujícím potenciální závadnost jejich obsahu pro nezletilé osoby po celou dobu jejich trvání. Současně jsou tito provozovatelé povinni poskytnout k těmto pořadům dostatečné informace o obsahu závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.

Zákon ani žádný jiný předpis již ale neupravuje, jakými informacemi či piktogramy mají provozovatelé na závadné obsahy upozorňovat, ani které okruhy potenciálně rizikových obsahů mají být do informačního systému zařazeny.

Informace o obsahu vysílání, který může narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, musejí být divákovi dostupné za účelem informovaného rozhodování o konzumaci vysílání, přičemž prostředkem k zajištění této informovanosti může být například systém deskriptorů obsahu, zvukové upozornění, obrazové prostředky nebo jakékoli jiné prostředky popisující povahu obsahu.

Cílem označování televizních pořadů z hlediska nevhodnosti jejich obsahu pro nezletilé by nemělo být jen poskytnutí informace o tom, že určitý pořad je pro nezletilé nevhodný, ale také poskytnutí informací o typu rizikových obsahů (násilí, sex, vulgarita, návykové látky, děsivé prvky a podobně).

 


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media