Zákaz vulgarismů a nadávek ve vysílání

§ 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.

Zákonné ustanovení, které zakazuje v chráněném čase mezi 6. a 22. hodinou zařazovat do vysílání pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky, je v kontextu evropského mediálního práva poměrně raritní.  Před jeho zakotvením do zákona o vysílání byl výskyt hrubého vyjádření vždy posuzován pouze pohledem možného ohrožení psychického, fyzického či mravního vývoje dětí a mladistvých. Rada tak vyhodnocovala, zda výskyt vulgarismů v pořadu mohl mít potenciál reálného ohrožení dětských diváků.

Zákonné ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. ovšem již nepředpokládá, že by Rada posuzovala, jakým způsobem mohou hrubé výrazy působit na děti, v jakém byly použity kontextu či zda jejich užití mělo nějaký konkrétní dramaturgicko-režijní záměr.

Zákon sice připouští, že užití vulgarismů a nadávek je akceptovatelné v uměleckých dílech, v nichž je to nezbytné z hlediska líčeného kontextu, ale vysílání takových děl umožňuje až po 22. hodině.

Shledá-li Rada na základě monitoringu vysílání či stížnosti diváka, že pořad obsahuje vulgarismy či nadávky, je povinna vůči provozovateli vyvodit zákonné důsledky. Konkrétně musí vydat upozornění na porušení zákona. (Za porušení tohoto ustanovení nelze uložit finanční sankci.)

Jak zákon definuje vulgarismus a nadávku?

Zákon užívá výrazů vulgarismy a nadávky, aniž by je blíže specifikoval. Při výkladu těchto pojmů Rada vychází jak z jazykovědného rozboru, tak z definic vulgarismů a nadávek z otevřených zdrojů, které srozumitelným způsobem osvětlují, co jsou vulgarismy a nadávky, jak jsou užívány a jaký je jejich obsahový původ. V této souvislosti je třeba podotknout, že ve funkci nadávky zdaleka ne vždy figurují pouze vulgární výrazy. Výše uvedený zákonný zákaz se tak vztahuje i na nadávky, k nimž jsou užity výrazy, které svou podstatou nejsou hrubé, ale jsou použity s cílem urazit nebo ponížit adresáta.

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media