Zákon o vysílání

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání obsahuje několik ustanovení směřujících do oblasti ochrany dětských diváků před možnými negativními dopady rozhlasového a televizního vysílání:

1) § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.


2) § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.


3) § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání.


4) § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media