Zákon o vysílání

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání obsahuje několik ustanovení směřujících do oblasti ochrany dětských diváků před možnými negativními dopady rozhlasového a televizního vysílání:

1) § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost  zajistit volbou vhodných opatření, aby pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob zejména tím, že obsahují pornografii nebo hrubé samoúčelné násilí, neměly nezletilé osoby za běžných okolností možnost vidět nebo slyšet; tato opatření zahrnují nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření, která umožňují zamezit nezletilým osobám přístup k vysílání,

2) § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání nezletilým osobám,

3) § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost zajistit, aby rozhlasovému vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro nezletilé osoby,

4) § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne.

5) § 32 odst. 1 písm. u) zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost označit v televizním vysílání pořady, na které se vztahují omezení podle písmene g) grafickým znakem "18+" určujícím potenciální závadnost jejich obsahu pro nezletilé osoby po celou dobu jejich trvání, a poskytnout k těmto pořadům dostatečné informace o obsahu závadném pro nezletilé osoby tak, aby byly snadno a bezúplatně dostupné.

 


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media