Ochrana před negativními vlivy obchodních sdělení

 

Před možnými negativními dopady reklamy a jiných forem obchodních sdělení děti chrání jak zákon o vysílání, zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, tak i zákon o regulaci reklamy.

 

 

Ochrana dětí před negativními vlivy obchodních sdělení v zákoně o vysílání§ 48 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. zakazuje, aby obchodní sdělení fyzicky, psychicky nebo mravně ohrožovala nezletilé osoby tím, že

a) přímo nabádají nezletilé osoby ke koupi nebo nájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,

b) přímo nabádají nezletilé osoby, aby přemlouvaly své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb,

c) využívají zvláštní důvěru nezletilých osob ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo

d) bezdůvodně ukazují nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

§ 52 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. upravuje podmínky pro vysílání obchodních sdělení propagujících alkoholické nápoje: Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být zaměřeny speciálně na nezletilé osoby nebo zobrazovat děti a mladistvé konzumující alkoholické nápoje.

V § 52 odst. 2 a 3 je pak zakotvena výzva směřující k samoregulačním orgánům, aby prostřednictvím svých etických kodexů stanovily přísnější ochranu nezletilých před obchodními sděleními týkajícími se alkoholických nápojů a také před obchodními sděleními týkajícími se potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým a fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem ve stravě se nedoporučuje:

§ 52 odst. 2: Etické kodexy samoregulačních orgánů stanoví podrobnější požadavky na obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů. Jejich cílem musí být dosažení účinného omezení vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.

§ 52 odst. 3: Etické kodexy samoregulačních orgánů stanoví podrobnější požadavky na obchodní sdělení, která provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech obsažena a která se týkají potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým a fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem ve stravě se nedoporučuje. Jejich cílem musí být dosažení toho, aby obchodní sdělení nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů těchto potravin a nápojů, a rovněž účinně omezit vystavování nezletilých osob obchodním sdělením týkajícím se těchto potravin a nápojů.

Dále § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. zakotvuje povinnost, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání nezletilým osobám.


Pro úplnost je třeba dodat, že ochrana dětských diváků před nepříznivými dopady komerční mediální komunikace je obsažena i v dalších částech zákona o vysílání. Jde zejména o ustanovení, které zakazuje, aby do pořadů pro děti byly umísťovány produkty (§ 53a odst. 1) a dále ustanovení zákona, které specificky, přísněji, upravuje přerušování dětských pořadů reklamou a současně zakazuje, aby během televizního vysílání pořadů pro děti byly uváděny reklamy na dělené obrazovce. Stejné ustanovení rovněž zakazuje, aby do televizního vysílání pořadu pro děti byly zařazovány teleshoppingové šoty (§ 49 odst. 5).

 

 

Ochrana dětí před negativními vlivy obchodních sdělení v zákoně o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání


§ 8 odst. 3 zákona 132/2010 Sb.: Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být speciálně zaměřena na nezletilé osoby a nesmějí podporovat nestřídmou konzumaci těchto nápojů.

§ 8 odst. 4 zákona 132/2010 Sb.: Audiovizuální obchodní sdělení nesmějí fyzicky, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby tím, že

a) přímo nabádají nezletilé osoby ke koupi nebo nájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,

b) přímo nabádají nezletilé osoby, aby přemlouvaly své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb,

c) využívají zvláštní důvěru nezletilých osob ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo

d) bezdůvodně ukazují nezletilé osoby v nebezpečných situacích.

§ 8a odst. 1 písm. a) zákona 132/2010 Sb.: Audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí zobrazovat nezletilé osoby konzumující alkoholické nápoje.

Rovněž zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání obsahuje apel na samoregulační orgány:

§ 8a odst. 3: Etické kodexy samoregulace stanoví podrobnější požadavky na audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů. Jejich cílem musí být účinně omezit vystavování nezletilých osob audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se alkoholických nápojů.

§ 8a odst. 4: Etické kodexy samoregulace stanoví podrobnější požadavky na audiovizuální obchodní sdělení, která provázejí pořady pro děti nebo jsou v těchto pořadech obsažena a týkají se potravin a nápojů obsahujících živiny a látky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, zejména tuk, nasycené tuky, transmastné kyseliny, sůl nebo sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem v celkové stravě se nedoporučuje. Cílem těchto kodexů musí být účinně zajistit, aby audiovizuální obchodní sdělení nezdůrazňovala kladné vlastnosti nutričních aspektů těchto potravin a nápojů, a rovněž účinně omezit vystavování nezletilých osob audiovizuálním obchodním sdělením týkajícím se těchto potravin a nápojů.

A konečně i zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání zakazuje umísťovat produkty do pořadů pro děti.

 

 

Ochrana dětí před negativními vlivy obchodních sdělení v zákoně o službách platforem pro sdílení videonahrávek


§ 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2022 Sb.: Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek přijme, aniž jsou dotčena ustanovení § 3 až 6 zákona o některých službách informační společnosti, opatření s cílem chránit nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními, které mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj; tyto videonahrávky, pořady a audiovizuální obchodní sdělení nesmí být dostupné tak, aby nezletilé osoby měly možnost je za běžných okolností vidět nebo slyšet; opatření k ochraně nezletilých osob zahrnují zejména nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření.

§ 7 odst. 4 zákona č. 242/2022 Sb.: Obchodní sdělení, které poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, týkající se alkoholických nápojů, nesmí být speciálně zaměřeno na nezletilé osoby a nesmí podporovat nestřídmé požívání těchto nápojů.

§ 7 odst. 6 zákona č. 242/2022 Sb.: Obchodní sdělení, které poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh, prodává nebo sjednává, nesmí fyzicky, psychicky nebo mravně ohrožovat nezletilé osoby tím, že

a) přímo nabádá nezletilé osoby ke koupi nebo nájmu produktu nebo služby a využívá k tomu jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,

b) přímo nabádá nezletilé osoby, aby přesvědčovaly své rodiče nebo třetí osoby ke koupi propagovaného zboží nebo služby,

c) využívá zvláštní důvěru, kterou mají nezletilé osoby k rodičům, svým učitelům nebo jiným osobám, nebo

d) bezdůvodně zobrazuje nezletilé osoby v nebezpečných situacích.


§ 7 odst. 7 zákona č. 242/2022 Sb.: Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek přijme opatření k uplatnění ochrany podle odstavců 2 až 6 rovněž pro obchodní sdělení, které sám neuvádí na trh, neprodává ani nesjednává, přiměřená omezené kontrole, kterou nad uvedeným obchodním sdělením může platforma pro sdílení videonahrávek vykonávat.

 


Ochrana dětí před negativními vlivy obchodních sdělení v zákoně o regulaci reklamy


Ochranu dětí před možným negativním vlivem komerční komunikace upravuje rovněž zákon o regulaci reklamy. Tento zákon se vztahuje k reklamě obecně, nikoli pouze k rozhlasovému a televiznímu vysílání či jiným audiovizuálním službám. Pokrývá rovněž oblast tisku, letáků, billboardů, bannerů na internetu, reklamy na prodejnách apod. Pravomoc Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se ovšem vztahuje výhradně k televiznímu a rozhlasovému vysílání, k audiovizuálním mediálním službám na vyžádání a ke službám platforem pro sdílení videonahrávek. Dalšími dozorovými institucemi jsou zejména krajské živnostenské úřady, pro reklamu na léčiva Státní ústav pro kontrolu léčiv, pro reklamu na zdravotní služby Ministerstvo zdravotnictví ČR a další orgány.

§ 2c zákona č. 40/1995 Sb. zakazuje, aby reklama, pokud jde o osoby mladší 18 let
a) podporovala chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj,
b) využívala jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám,
c) nevhodným způsobem je ukazovala v nebezpečných situacích.

§ 3 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb. zakazuje, aby reklama na tabákové výrobky byla zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

Toto ustanovení se ovšem vůbec netýká vysílání, jelikož ve vysílání jsou reklamy na tabákové výrobky zakázány zcela. Uvedená úprava se vztahuje na reklamu určenou výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, na reklamu ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni a na sponzorování motoristických soutěží.

§ 4 zákona č. 40/1995 Sb. upravuje reklamu na alkoholické nápoje, přičemž v písm. b) zakazuje, aby tato reklama byla zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména aby tyto osoby, nebo osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovala při spotřebě alkoholických nápojů nebo aby využívala prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují.

§ 5j zákona č. 40/1995 Sb. upravuje reklamu na hazardní hry, a to tak, že zakazuje, aby reklama na hazardní hru obsahovala sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti. Dále toto ustanovení zakazuje, aby reklama na hazardní hry byla zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují. A rovněž toto ustanovení ukládá povinnost, aby reklama na hazardní hry obsahovala sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".

 

 

- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media