Ochrana před negativními vlivy obchodních sdělení

Před možnými negativními dopady reklamy a jiných forem obchodních sdělení děti chrání jak zákon o vysílání, tak zákon o regulaci reklamy.

Ochrana dětí před negativními vlivy obchodních sdělení v zákoně o vysílání

1) § 48 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. ukládá provozovatelům vysílání povinnost, aby obchodní sdělení fyzicky nebo mravně neohrožovala děti a mladistvé tím, že
a) přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,
b) přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb,
c) využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo
d) bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.

2) § 52 zákona č. 231/2001 Sb. upravuje podmínky pro vysílání obchodních sdělení propagujících alkoholické nápoje. Písm. a) tohoto ustanovení směřuje k ochraně dětských diváků:
Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí být zaměřeny speciálně na děti a mladistvé nebo zobrazovat děti a mladistvé konzumující alkoholické nápoje.

3) § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. zakotvuje povinnost, aby obchodní sdělení týkající se erotických služeb, erotických výrobků a humánních léčivých přípravků nebo doplňků stravy na podporu sexuální výkonnosti nebyly zařazovány do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým.

Pro úplnost je třeba dodat, že nepřímá ochrana dětských diváků před nepříznivými dopady komerční mediální komunikace je obsažena i v dalších částech zákona o vysílání. Jde zejména o ustanovení, které zakazuje, aby do pořadů pro děti byly umísťovány produkty (§ 53a odst. 1 písm. a) a dále ustanovení zákona, které specificky, přísněji, upravuje přerušování dětských pořadů reklamou a současně zakazuje, aby během televizního vysílání pořadů pro děti byly uváděny reklamy a teleshopping na dělené obrazovce (§ 49 odst. 4).

Ochrana dětí před negativními vlivy obchodních sdělení v zákoně o regulaci reklamy

Vedle zákona o vysílání upravuje ochranu dětí před možným negativním vlivem komerční komunikace rovněž zákon o regulaci reklamy. Tento zákon se vztahuje k reklamě obecně, nikoli pouze k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Pokrývá tak oblast tisku, letáků, billboardů, bannerů na internetu, reklamy na prodejnách apod. Pravomoc Rady pro rozhlasové a televizní vysílání se ovšem vztahuje výhradně k televiznímu a rozhlasovému vysílání a rovněž k audiovizuálním mediálním službám na vyžádání. Dalšími dozorovými institucemi jsou zejména krajské živnostenské úřady, pro reklamu na léčiva Státní ústav pro kontrolu léčiv, pro reklamu na zdravotní péči Ministerstvo zdravotnictví ČR a další orgány.

1) § 2c zákona č. 40/1995 Sb. zakazuje, aby reklama, pokud jde o osoby mladší 18 let
a) podporovala chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj,
b) využívala jejich zvláštní důvěry vůči jejich rodičům nebo zákonným zástupcům nebo jiným osobám,
c) nevhodným způsobem je ukazovala v nebezpečných situacích.

2) § 3 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb. zakazuje, aby reklama na tabákové výrobky byla zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména zobrazením těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.

Toto ustanovení se ovšem vůbec netýká vysílání, jelikož ve vysílání jsou reklamy na tabákové výrobky zakázány zcela. Uvedená úprava se vztahuje na reklamu určenou výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky, na reklamu ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni a na sponzorování motoristických soutěží.

3) § 4 zákona č. 40/1995 Sb. upravuje reklamu na alkoholické nápoje, přičemž v písm. b) zakazuje, aby tato reklama byla zaměřena na osoby mladší 18 let, zejména aby tyto osoby, nebo osoby, které jako mladší 18 let vyhlížejí, zobrazovala při spotřebě alkoholických nápojů nebo aby využívala prvky, prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují.

4) § 5j zákona č. 40/1995 Sb. upravuje reklamu na hazardní hry, a to tak, že zakazuje, aby reklama na hazardní hru obsahovala sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti. Dále toto ustanovení zakazuje, aby reklama na hazardní hry byla zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují. A rovněž toto ustanovení ukládá povinnost, aby reklama na hazardní hry obsahovala sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".


- ZPĚT -
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media