22. 1. 2020

Rešerše kriminálních seriálů v televizním vysílání VIII

Již poosmé předkládáme čtenářům webu Děti a média závěry rešerše kriminálních seriálů ve vysílání českých celoplošných televizních programů. Cílem rešerší je zjistit, jak významné zastoupení mají v televizním vysílání pořady s kriminální tematikou.

Obdobná rešerše kriminálních seriálů ve vysílání celoplošných televizních programů byla zpracována i v letech 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Posledních pět rešerší – včetně té nynější – se však od těch dřívějších liší, a to především svým rozsahem, pokrývajícím různé části kalendářního roku.

Naší snahou bylo zjistit, k jakému posunu meziročně došlo v nabídce českých televizních programů. Zda je patrný ještě markantnější příklon k pořadům kriminálního žánru, či zda naopak pořadů tohoto typu ubylo (v minulých letech byl téměř vždy v zimním období, na které byl kladen největší důraz, oproti předchozímu roku patrný nárůst).

Rešerše v dřívějších letech zahrnovala vždy stejné časové období, tj. dva týdny v zimním období: jeden týden v lednu a jeden v únoru. Až do roku 2014 probíhala rešerše víceméně stejně. Od roku 2015 se rešerše svým rozsahem výrazně proměnila, neboť zahrnula celkem šest týdnů z průběhu celého roku. Nicméně stále vychází z původních dvou zimních týdnů, od nichž se odvíjí. Rešerše tedy nyní zahrnuje obdobný časový úsek jako v předchozích letech (zpracovaný shodným způsobem) plus čtyři další týdny (vč. jednoho prázdninového) pro srovnání.

Jedná se tedy nejen o meziroční srovnání, ale i o srovnání během jednoho roku, aby byl získán ještě přesnější obraz o celkovém rozměru fenoménu. Obdobným způsobem byla pojata rešerše i v letech 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

Vymezení rešeršovaných pořadů

 

Pozornost se soustředila na všechny hrané kriminální seriály bez rozdílu, tedy nejen ty „tvrdé“, k nimž směřují divácké stížnosti nebo s jejichž vysíláním byla spojena správní řízení Rady.

Stranou byly ponechány jednotlivé kriminální filmy mimo seriálové řady nebo dokumentární seriály s kriminální tématikou.

V této souvislosti zmíníme blíže některá úskalí, s nimiž bylo nutné se vyrovnat.

 

Kritéria výběru

Navzdory zdánlivé jednoduchosti zadaných kritérií nebyl výběr seriálů, které figurují v rešerši, v žádném případě vždy zcela jednoznačný či nezpochybnitelný. Některé seriály totiž balancují na hraně žánrů, což se ostatně může projevit i v jejich nejednotné charakteristice v různých přehledech programů (seriál může být jednou označen jako „akční“ a „drama“ jindy „akční“ a „krimi“, jindy prostě jen jako „seriál“ bez bližšího upřesnění). Mnohdy je pak čistě věcí citu, jak seriál vyhodnotit.

Jelikož jedním z rysů kriminálek je zakotvenost v reálném světě (vyšetřování, podoba zločinu apod. – samozřejmě často s velkou dávkou umělecké licence, stylizace a nadsázky), vyloučili jsme z výběru všechny pořady, které tuto hranici překračují. Jisté fantaskní či mysteriózní až hororové prvky jsou přípustné, jakmile se ovšem v anotaci pořadu objevil žánr „sci-fi“, znamenalo to jeho automatické vyloučení z výběru.

V jiných případech však může být dělicí linka velice tenká – žánry jako akční, drama, krimi, mysteriózní apod. velmi často splývají. Rešerše si proto nemůže činit nárok na absolutní přesnost a také tak nečiní; výběr zůstává do jisté míry subjektivní záležitostí. A to jak z toho důvodu, že je nutné vycházet z anotací a žánrového zařazení, které byly sestaveny zvenčí (někdo někde shrnul děj a zadal žánr a výslednou anotaci zveřejnil v otevřených internetových zdrojích), tak i proto, že nikdy nelze být zcela objektivní.

Jiným, ne vždy jasným kritériem, je určení toho, kdy se jedná o samostatně stojící filmy spojené jen velmi volně a kdy o sérii či cyklus. Nemalou měrou opět záleží na zdroji – v jednom programovém přehledu může být titul označen jako série či cyklus/seriál, v jiném může figurovat jako samostatné filmy.

Do jisté míry jsme proto byli závislí na tom, jak je pořad označen v anotaci, na filmových webech apod. Toto označení nemusí být přesné. V mnoha případech je tedy opět věcí citu, co do výčtu zařadit a co ne.

Konečně posledním úskalím, které musíme zmínit, je skutečnost, že provozovatelé často uvádějí několik epizod nějakého kriminálního seriálu za sebou, přičemž v přehledu programů, z něhož vycházíme, jsou tyto epizody často sloučeny do jednoho časového údaje (nejčastěji se jedná o dvě epizody za sebou). Ve výsledku tak vzniká zkreslení, neboť dvě epizody jsou tímto systémem podchyceny jako jediná a výsledné číslo je podhodnoceno.

Je proto nezbytné mít na paměti limity rešerše, přesto však věříme, že výstupy, které byly takto získány, mohou poskytnout cenné orientační údaje.


Zahrnuté programy


Rešerše se týkala následujících celoplošných programů: ČT1, ČT2, NOVA, Nova Cinema, Nova Action (dříve „fanda“), Prima, Prima COOL, Prima love, Prima KRIMI, Televize Barrandov, BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV.

 

Časový rozsah rešerše


Rešerše se týkala celkem šesti týdnů v průběhu celého roku.

Rešerše nejprve pokryla dva zimní týdny začátku letošního roku, konkrétně 3. a 8. týden – jednalo se o časové úseky 14.–20. ledna 2019 18.–24. února 2019.

Poté se zaměřila na dva jarní (astronomicky) týdny v časových úsecích 6.–12. května 2019 10.–16. června 2019, tj. 19. a 24. týden.

Konečně pro srovnání byly do rešerše doplněny i další dva týdny ze zbývajících ročních období – prázdninový týden 15.–21. července 2019 (29. týden) a podzimní týden 7.–13. října 2019 (41. týden).

 

Předpoklady a skutečnost


Až do roku 2014 byla zpracovávána rešerše vždy pouze zimního období (leden + únor). Podoba vysílání jiného období roku nebyla podchycena. Předpokladem bylo, že během roku je vysílán zhruba konstantní počet kriminálních seriálů, ovšem s několika výjimkami.

 

Výjimka 1:

Především v době prázdninových měsíců července a srpna se silně proměňuje programová skladba prakticky všech celoplošných programů, a nabídka se přizpůsobuje letní atmosféře a změněnému režimu diváků (prázdniny ve škole, doba dovolených).

Není ani neobvyklé, že v tomto čase je vysílání některých seriálů přerušeno, aby se v září plynule navázalo /případně nenavázalo dalšími díly.

 

Výjimka 2:

Dalším, již z minulých let částečně ověřeným předpokladem bylo, že odlišný režim mají rovněž oba víkendové dny, sobota s nedělí, během nichž počet kriminálek významně klesá – v případě některých programů dokonce na nulu, tedy minimálně v čase 06.00–22.00 hodin.

 

Jevilo se tedy jako logické, že v průběhu celého roku bude o víkendech vysíláno významně méně kriminálních seriálů než v pracovních dnech. (Tento jev se ostatně alespoň zčásti týká i jiných dnů pracovního klidu – během státních svátků se rovněž proměňuje vysílání, a to i na programech, které připomínaná výročí apod. nijak neakcentují. I tato situace se promítla do naší rešerše, neboť je do ní zahrnut státní svátek 8. května – Den vítězství (1945), konec 2. svět. války v Evropě.)

Dřívější rešerše za rok 2015 ukázala, že výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů je v zimních týdnech stále značný a každým rokem roste. Oproti tomu v dalších částech roku byl patrný významný pokles. Jelikož se však doposud rešerše týkaly vždy jen dvou zimních týdnů, nebylo možno určit, jedná-li se o zcela nový jev, nebo zda se podobný pokles v průběhu roku odehrával i v minulosti. Jednalo se rozhodně o překvapení, které vyžádalo další ověření v roce 2016; v tomto roce byl patrný určitý pokles i v zimních měsících, naopak v jiných částech roku se projevil nárůst, takže se o nějakém celkovém snížení počtu kriminálek nedalo hovořit.

V roce 2017 byly do rešerše zahrnuty další dva nové programy – BARRANDOV PLUS a KINO BARRANDOV. Předpoklad byl proto takový, že počet kriminálních seriálů na obrazovce obecně vzrostl, a cílem bylo především zmapovat, jak velký tento nárůst byl. Vzhledem k této předpokládané výrazné disproporci oproti předchozímu roku jsme se zaměřili zejména na tato základní zjištění, jaký byl vlastně nárůst počtu kriminálních seriálů oproti roku 2016.

Jelikož v roce 2018 v TV nabídce opět přibyl další nový program, výmluvně nazvaný Prima KRIMI, byl očekáván další nárůst, na nějž jsme se především zaměřili. Výrazný nárůst byl posléze potvrzen. Výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů se s výjimkou zimního období ani orientačně neshodoval s rokem 2017. Ač byl v roce 2018 zaznamenán poprvé pokles v denním vysílacím čase (zimní období), celkově počet kriminálních seriálů, kterým jsou děti potenciálně vystavovány, opět významně vzrostl.

 

2019


V roce 2019 nedošlo ke změnám oproti předchozímu roku (tj. nezačal vysílat žádný nový program) a situace tak dovoluje přímé srovnání let 2018 a 2019. Zajímá nás proto kromě dílčích vysílacích proměn programové nabídky během sledovaných období roku zejména meziroční vývoj.

 

Zimní období


Za rešeršované dva týdny v zimním období 2019 bylo zaznamenáno 721 různých dílů kriminálek (vč. repríz).


Historie

Až do roku 2016 byl vždy zjištěn pouze nárůst – a to od doby, kdy je rešerše prováděna, tj. od roku 2012. Rok 2016 se lišil – poprvé byl patrný pokles, pokud jde o celkový počet. Pokud jde o zimu, bylo to poprvé, co byl takový pokles zaznamenán. Nicméně pokud jde o časový úsek 6.00–22.00 hodin, pokles nastal pouze v lednovém týdnu.

V roce 2017 došlo opět k nárůstu ve všech ohledech, neboť přibyly dva nové programy. Pokud jde o celkový počet, došlo v roce 2017 k nárůstu o 26,74 % oproti roku 2016. V případě sledovaného denního vysílacího času (6.00–22.00 hodin) lze v roce 2017 pozorovat ještě mnohem vyšší nárůst, a to o 40,19 % oproti roku 2016.

Pokud jde o celkový počet, došlo v roce 2018 pouze k malému  nárůstu oproti roku 2017. Je však třeba mít na paměti, že nově přibyvší program Prima KRIMI dosud nezačal vysílat, a jeho vliv se na výsledcích zimního období neprojevil. V případě sledovaného denního vysílacího času (6.00–22.00 hodin) byl v roce 2018 pozorován dokonce pokles o 6,65 % oproti roku 2017.


Současnost

Srovnání 2018–2019

V roce 2019 se ukázalo, že mírný pokles z předchozího roku byl jen vybočením ze zaběhlého řádu. Pokud jde o celkový počet, došlo v roce 2019 k nárůstu o 8,68 % oproti roku 2018. V případě sledovaného denního vysílacího času (6.00–22.00 hodin) pak můžeme v roce 2019 pozorovat nárůst o 10,56 % oproti roku 2018. Pokles se tedy neopakoval.

Pokud jde o srovnání vysílacího schématu „všední den vs. víkend“, dlouho platilo, že v neděli (a o víkendu vůbec) nejsou kriminální seriály nasazovány do vysílání v tak hojném počtu jako ve všední den. S nástupem programů specificky zaměřených na krimi pořady to již neplatí – na programech Nova Action a Prima KRIMI jsou kriminální seriály zařazovány po celý týden bez rozdílu.

Na programu Prima love přestaly být v roce 2018 po zprovoznění programu Prima KRIMI uváděny kriminální seriály. Ovšem nedá se hovořit o tom, že se kriminálky jen přesunuly z jednoho programu na druhý, neboť zatímco na programu Prima love tvořily jen jeden z více žánrů (byť častý), program Prima KRIMI je na nich de facto celý vystavěn. Byla zde sice zaznamenána česká reality show/doku-drama Policie v akci (četnost 1–3 x denně) a hororový seriál American Horror Story (2015), ovšem kromě těchto výjimek bylo vysílání programu Prima KRIMI – shodně se svým názvem – naplněno výhradně kriminálními seriály.

Na tomto programu rovněž padla dlouhá léta neměnná „tradice“, že seriál Vraždy v Midsomeru je vysílán výhradně o víkendech.

V obecné rovině pak stejně jako v minulých letech musíme zdůraznit, že ne každý kriminální seriál musí být zpracován tak, že reálně hrozí ohrožení dětí či mladistvých – naopak, mnohé takové seriály jsou zpracovány poměrně umírněnými filmařskými prostředky. Mnohé jsou ovšem naopak zase velice realistické.

V každém případě se však jedná o celé bloky odpoledního či podvečerního vysílání, kdy jsou uváděny pouze a jen seriály s kriminální tématikou, a dětský divák může před televizí prosedět u kriminálních seriálů v podstatě celý den od rána až do podvečerních hodin, zcela bez korekce dospělých.

Lze stále pozorovat, že kriminální seriály jsou vysílány zejména v odpoledních hodinách, kdy lze předpokládat přítomnost dětí doma po návratu ze školy.

Většina z kriminálek má přitom základní společné rysy – prezentují mnoho násilí, prezentují trestnou činnost, která v reálném životě má jistě výrazně menší podíl na životě společnosti, než jaký je její podíl v televizním vysílání, atd. V minulých letech bylo odvysílání přibližně dvou desítek krimi pořadů spojeno s upozorněním na porušení zákona nebo s uložením pokuty.

Většina dílů krimi seriálů byla rešerší zaznamenána v denní části širšího úseku 6:00–22:00 hodin a ve všedních dnech, tedy v době, kdy může být relativní podíl nejmladších diváků značný a kdy mohou být jejich rodiče v zaměstnání.

Fenomén se týká zejména držitelů licence. Denní vysílací čas ve všedních dnech bývá často využíván k vysílání repríz pořadů, které si již premiéru v atraktivnějším večerním čase odbyly, a provozovatelé se snaží využít vysílací práva, která dosud mají – jde o určitou recyklaci pořadů již nepoužitelných v atraktivnějších vysílacích časech. Toto právo jistě nelze provozovatelům upřít, ale je vidět, že krimi seriály považují za snadnou volbu pro takovéto využití, kdy skutečná programová dramaturgie, která by brala ohled na diváky, kteří mohou být v takovém čase u obrazovek, jde stranou.

Provozovatelé rovněž – s výjimkou České televize – zatím stále nepřikročili k samoregulaci ve vztahu k nasazování pořadů do vysílání a k jejich označování podle vhodnosti pro různé věkové skupiny diváků. Také tento přístup se jeví tak, jako by provozovatelé čekali na regulaci, která jim bude vnucena shora, namísto toho, aby dosáhli větší svobody samoregulací, kterou by pak sami aplikovali namísto úředního dozoru zvenčí.

Je nutno vzít v potaz i skutečnost, že do rešerše nebyly započítány jednotlivé filmy s kriminální tematikou, tj. pořady, které netvoří cyklus či ucelenou řadu, ale ani dokumentární seriály, zabývající se kriminálními činy. Ve sledovaných obdobích byly vysílány i různé dokumentární seriály, týkající se zločinů a jejich vyšetřování. A samozřejmě byly vysílány i jednotlivé filmy s kriminální tématikou. Celková nabídka pořadů zabývajících se zločinem tak byla ještě vyšší.

 

Jarní období


Za rešeršované dva týdny v jarním období bylo zaznamenáno 811 různých dílů kriminálek (vč. repríz).

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v obou jarních týdnech bylo odvysíláno 530 různých kriminálek oproti 450 v zimním období.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme nárůst o 17,77 % oproti zimnímu období.

V jarním období byl tedy oproti zimnímu období zaznamenán ve sledovaném čase 6.00–22.00 hodin nárůst.

Při meziročním srovnání (2018 x 2019) bylo zjištěno, že zatímco během jara 2018 se jednalo o 785 dílů, a na jaře 2019 se jednalo o 811 dílů.

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak na jaře 2019 bylo odvysíláno 530 různých kriminálek oproti 488 na jaře 2018.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme vzestup o 8,6 %. (V případě, že bychom se zaměřili na celkové číslo, jedná se o nárůst o 3,31 % oproti loňskému roku.)

Pokud jde o časové rozložení, stále platí, že většina kriminálních seriálů je vysílána během dne v časovém období 06.00–22.00 hodin.

 

Letní a podzimní období


Za rešeršované dva týdny v letním /podzimním období bylo zaznamenáno 898 různých dílů kriminálek (vč. repríz).

Zatímco během květnového a červnového týdne bylo odvysíláno celkem 811 dílů různých seriálů, vč. repríz, v červencovém a říjnovém týdnu se jednalo o 898 dílů.

Budeme-li počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v letním a podzimním týdnu bylo odvysíláno 575 různých kriminálek oproti 530 v jarním.

Pokud tedy jde o sledovaný úsek (6.–22. hodina), vidíme vzestup o 8,49 %.

V tomto srovnání platí, že počet vysílaných kriminálek byl v roce 2019 v daných obdobích v denním vysílacím čase opět navýšen.

Pokud jde o meziroční srovnání, během letního a podzimního týdne roku 2018 bylo odvysíláno celkem 803 dílů různých seriálů, vč. repríz, v případě letního a podzimního týdne 2019 se jednalo o 898 dílů. Jedná se o vzestup o 11,83 % oproti roku 2018.

Budeme-li opět počítat pouze časový úsek vymezený 6.–22. hodinou, pak v letním a podzimním týdnu 2018 bylo odvysíláno 495 různých kriminálek, zatímco v roce 2019 to za stejné období bylo 576 kriminálek.

Oproti roku 2018 byl za stejné období v roce 2019 zaznamenán vzestup o 16,36 %.

Pokud jde o časové rozložení, stále platí, že většina kriminálních seriálů je vysílána během dne v časovém období 06.00–22.00 hodin.

 

K výsledkům rešerše jako celku


Rešerše ukázala, že výskyt kriminálních seriálů ve vysílání pozemních celoplošných televizních programů stále roste. K tomuto trendu významně přispěly specializované programy Nova Action a Prima KRIMI.

V roce 2019 byl za celé období opět zaznamenán výrazný nárůst, a to ačkoliv nepřibyl žádný nový program.

Vzhledem k takto setrvale proměnlivé situaci oproti dřívějším rokům (přibývání nových programů) nelze činit žádné závěry, pokud jde o nějaký „trend“ v zařazování kriminálek do vysílání. Srovnání je možné pouze s rokem 2018, jinak je v tomto ohledu nutno na každý rok pohlížet zcela samostatně.

Jsme tedy opět na vzestupné křivce a počet kriminálních seriálů, kterým jsou děti potenciálně vystavovány, opět vzrostl.

 

Vezmeme-li jako základní rešeršované období dva zimní týdny, a srovnáme-li získaná data s minulými lety a rokem 2012, vidíme tato čísla:

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2012, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 202

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2017, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 436

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2018, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 407

Období: 1 týden v lednu, 1 týden v únoru 2019, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 450

 

I v dalším období následuje jen nárůst:

Období: 1 týden v květnu, 1 týden v červnu 2018, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 488

Období: 1 týden v květnu, 1 týden v červnu 2019, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 530

Období: 1 týden v červenci, 1 týden v říjnu 2018, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 495

Období: 1 týden v červenci, 1 týden v říjnu 2019, denní vysílání (06.00–22.00 hodin): 576

 

Stejně jako v předchozích letech tedy platí, že seriály s kriminální tématikou se zjevně trvale a nepřehlédnutelně zabydlely na našich obrazovkách. Jejich popularita je zřejmá, pokles jejich počtu nelze očekávat. Nezbývá než doufat v odpovědný přístup provozovatelů, spočívající v zařazení potenciálně problematických titulů až do pozdních večerních/nočních hodin.

Podotýkáme, že pokud nedojde prokazatelně k porušení zákona o vysílání, Rada nemůže konat. Pokud tedy nějaký pořad „pouze“ není pro děti příliš vhodný (např. svou komplikovaností, tísnivostí apod.), avšak nedochází zde k ohrožení některého z vývojů, nelze proti jeho vysílání nic namítat ani v denním vysílacím čase.

Celá řada kriminálních seriálů nás tedy bude provázet v průběhu dne i nadále.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
3. 7. 2020

Pozvánka - Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem Média dětem, média s dětmi která se uskuteční dne 8. září 2020 v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně v rámci 60. ročníku mezinárodního festivalu filmu pro děti Zlín a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL 2020.
18. 6. 2020

Pandemická situace prospěla digitální gramotnosti

V poslední době slýcháme více než kdy jindy, že každou krizi lze využít jako příležitost. Jakkoli je to klišé, které rozhodně nelze uplatnit absolutně, v souvislosti s kompetencemi v digitální oblasti to v minulých měsících opravdu zafungovalo.
3. 6. 2020

Týdny mediálního vzdělávání počtvrté

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Týdnů mediálního vzdělávání, jako tradičně koordinovaný a pořádaný programem Jeden svět na školách, který působí v rámci společnosti Člověk v tísni.
22. 5. 2020

Dětský filmový festival ve Zlíně odložen

Tradičně na přelomu května a června se měl uskutečnit již 60. ročník nejstaršího a největšího filmového festivalu pro děti a mládež Zlín Film Festival. Z důvodu pandemické situace a souvisejících okolností bylo však jeho konání nereálné, naštěstí se organizátoři nerozhodli pro jeho úplné zrušení,…
14. 5. 2020

Experiment 21 není vhodný pro dětské publikum

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém zasedání dne 5. května 2020 zabývala diváckými stížnostmi, které vyjadřovaly pohoršení nad pořadem televize Prima COOL Experiment 21 a rovněž nad upoutávkami, které ke sledování tohoto pořadu zvou. Diváci se domnívají, že pořad je z hlediska…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media