5. 10. 2020

Mediální vzdělávání v Německu, 2. díl – zákonná úprava ochrany dětí a mladistvých

Již v předcházejícím článku věnovaném německému mediálnímu vzdělávání bylo vysvětleno, že Německo má velmi podrobně rozpracován systém zvyšování mediální gramotnosti.

Do dané oblasti spadají i právní předpisy, které upravují ochranu dětí a mladistvých nejen v obecné rovině běžného života, ale rovněž i speciální právní předpisy zaměřené výlučně na ochranu této skupiny v oblasti užívání médií.

Následující výčet právních norem může posloužit nejen jako zdroj informací, ale i jako inspirace toho, jak lze legislativně nastavit pravidla pro ochranu dětí a mladistvých před závadnými mediálními obsahy.

 

1. Zákon o ochraně mládeže – Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Tento zákon je něčím, co v českém právním řádu nemá obdoby, neboť jedinou právní normou nastavuje ochranu dětí a mladistvých před riziky souvisejícími s:

  • požíváním alkoholu
  • kouřením
  • přístupem na akce, které jsou škodlivé pro mladé lidi
  • zpřístupněním hazardních her
  • médii

V oblasti ochrany před médii zákon například stanovuje pravidla pro účast dětí na filmových představeních. Děti a mladiství se mohou účastnit veřejných filmových akcí, pokud byly filmy schváleny orgány k tomu pravomocnými, případně se mohou účastnit promítání filmů majících vzdělávací účel. Děti mladší šesti let se mohou účastnit promítání vždy jen s doprovodem. Děti od šesti let pak mohou navštívit představení jen s doprovodem, pokud končí po 20:00 hod. Mladí lidé mladší 16 let pak musejí mít doprovod, pokud představení skončí po 22:00 hod. Dospívající ve věku 16 a více let rovněž musejí mít doprovod, pokud představení skončí po půlnoci.

Další omezení v oblasti médií souvisejí s užíváním mediálních obsahů šířených prostřednictvím datovým médií, které jsou dostupné v obchodní síti. Klasicky se tak týká filmové tvorby či počítačových her. Tyto produkty mohou být distribuovány a dostupné dětem, jen pokud jsou mediální obsahy v této formě schváleny příslušným státním úřadem nebo organizacemi dobrovolné samoregulace a byly označeny jako vhodné pro jejich věkovou skupinu, nebo jde-li o informační a vzdělávací programy, které jsou klasifikovány jako „informační program“ nebo „vzdělávací program“.

Mediální obsahy, jakými jsou filmy, ať již na DVD či šířené jinou formou, ale i počítačové hry, musejí být povinně opatřeny labellingem, který je členěn do pěti stupňů:

  • „Schváleno bez věkového omezení“
  • „Schváleno od šesti let“
  • „Schváleno od dvanácti let“
  • "Schváleno pro věk šestnáct a více"
  • "Bez souhlasu" - označeno jako „Keine Jugendfreigabe“

Filmy a hry určené pro informační, instruktážní nebo výukové účely mohou být poskytovatelem označeny jako „informační program“ nebo „výukový program“, jen pokud zjevně nenarušují vývoj nebo výchovu dětí a mladých lidí.

Explicitně zakázány jsou mediální obsahy, které oslavují válku nebo narušují lidskou důstojnost vyobrazením osob vystavených těžkému duševnímu a fyzickému utrpení. Další striktně zakázanou formou jsou vyobrazení zvláště realistického a krutého zacházení, a to i v případech reprodukce skutečných událostí, pokud k takovémuto šíření není dán oprávněný zájem.

 

2. Zákon o rozvoji dětí a mládeže (Kinder-und Jugendstärkungsgesetz)

Zákon ze dne 29. června 2017 v obecné rovině vymezuje odpovědnost za výuku mediální gramotnosti dětí a mladistvých a stanovuje ji jako nezbytnou součást vzdělávání, které má funkci ochrany dětí a mládeže.

 

3. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – Státní smlouva o ochraně v oblasti mladistvých

Dohoda mezi jednotlivými spolkovými zeměmi o ochraně mládeže v oblasti médií je základní právní normou pro ochranu mládeže, pokud jde o rozhlas, televizi a internet. Stanovuje, kdy a jak může být určitý mediální obsah vysílán nebo jinak distribuován. Cílem je chránit děti a dospívající před obsahem elektronických informačních nebo komunikačních médií, které narušují nebo ohrožují jejich rozvoj nebo vzdělávání. Kromě toho poskytuje ochranu před obsahem v elektronických informačních nebo komunikačních médiích, která porušují lidskou důstojnost. Předpis vymezuje, kromě dalších povinností, i mediální obsah, který je obecně zakázán.

Jedním ze zakázaných obsahů je propagace symbolů protiústavních organizací. Symboly protiústavních organizací jsou zakázány ve formě:

• vlajek

• znaků

• pozdravu

• písní

 

Vyobrazení těchto symbolů může být v jednotlivých případech přípustné:

• pro občanskou výchovu

• za účelem umění / vědy

 

Rovněž je zakázáno podněcovat k popírání holocaustu, oslavování války, schvalování násilí a porušování lidské důstojnosti. V tomto kontextu není možné zobrazování nadměrně krutých a násilných činů a také bagatelizování válečného utrpení. Rovněž je nežádoucí vyobrazení osob trpících, umírajících nebo vystavených těžkému fyzickému a psychickému utrpení. Jako příklady z praxe jsou uvedeny záběry poprav (ISIS, poprava Saddáma Husajna) nebo případ smrti sáňkaře na olympijských hrách ve Vancouveru 2010.

Další zákazy se týkají sexuálního obsahu, pornografie, sexuálního násilí a nezákonných sexuálních praktik.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.
19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální…
5. 10. 2020

Mediální vzdělávání v Německu, 2. díl – zákonná úprava ochrany dětí a mladistvých

Již v předcházejícím článku věnovaném německému mediálnímu vzdělávání bylo vysvětleno, že Německo má velmi podrobně rozpracován systém zvyšování mediální gramotnosti.
29. 9. 2020

Zlín 2020 – 5. ročník konference MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pořádala dne 8. září 2020 od 9.00 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již 5. ročník konference MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI, tentokrát na téma Riziková mediální prezentace návykových látek a aktivit podporujících vznik závislosti.
9. 9. 2020

Samoregulační iniciativy ochrany dětí na Ukrajině

Orgánem, který na Ukrajině dozoruje rozhlasové a televizní vysílání, je Národní rada televizního a rozhlasového vysílání (NCTR), tedy úřad obdobného charakteru, jakým je v ČR Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media